نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه دغدغه ها، نگرش و تغییرات رفتاری افراد متاهل در دوره بحران کرونا بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی و بر اساس تجارب زیسته 19 زن و مرد متاهل انجام شد. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند استفاده شد. روش گرد آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و به صورت مجازی در فروردین1399صورت گرفت. از کدگذاری اطلاعات به‌دست آمده در حوزه دغدغه‌ها 20 مضمون فرعی استخراج و در 4 مضمون اصلی «فشارهای‌های مربوط به بیماری»، «فشارهای مربوط به دوران قرنطینه»، «فشارهای مربوط به پیامدهای میان مدت بیماری» و «فشارهای مربوط به پیامدهای دراز مدت بیماری» طبقه‌بندی شد. در محور نگرش‌ها، 16 مضمون فرعی استخراج و در 5 مضمون اصلی «نگرش کوتاه بودن زندگی و ضرورت غنیمت شمردن فرصت‌ها»، «بحران، فرصت آموختن از تجارب»، «نگرش ضرورت قدرشناسی از داشته‌ها»، «درک ضرورت از خودفراروی و به‌هم‌پیوستگی جامعه انسانی» و «بحران، فرصتی برای فرارفتن از زندگی روزمره» طبقه‌بندی شد. در محور تغییرات رفتاری ، 14 مضمون فرعی استخراج و در 3 مضمون اصلی «تغییرات در زندگی روزمره»، «تغییرات در روابط و نقش افراد» و «جستجوی اطلاعات و کسب مهارت» طبقه‌بندی شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سازگاری با شرایط درازمدت قرنطینه، نیازمند تغییرات رفتاری و در نهایت تغییر سبک زندگی خانواده‌ها هستند. لذا مشاوران می‌توانند در مشاوره‌های بحران، به‌ویژه در چالش با افکار ناکارآمد زوجین و والدین در خانواده‌ها از اطلاعات حاصل از داده‌ها به ویژه در زمینه نگرش‌ها، استفاده کنند و تغییرات رفتاری بیشتری برای سازگاری با شرایط درازمدت ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the concerns, attitudes and behavioral changes of married people during the corona crisis

نویسندگان [English]

  • asia shariatmadar 1
  • somaye fekriyan 2

1 Allameh Tabatabaee university

چکیده [English]

The aim of this study was to study the concerns, attitudes and behavioral changes of married people during the corona crisis. This research was conducted with a qualitative approach and with a phenomenological method and based on the lived experiences of 19 married men and women. Purposeful method was used for sampling. The method of data collection was semi-structured interview and was conducted virtually in April 2016. From the coding of the information obtained in the field of concerns, 20 sub-themes were extracted and in 4 main themes, "pressures related to disease", "pressures related to quarantine period", "pressures related to medium-term consequences of disease" and "pressures related to long-term consequences of disease" »Classified. In the axis of attitudes, 16 sub-themes were extracted and in 5 main themes "attitude of short life and the necessity of seizing opportunities", "crisis, opportunity to learn from experiences", "attitude of necessity of appreciation of resources", "understanding the necessity of self-transcendence and social cohesion" "Humanity" and "Crisis, an opportunity to get out of everyday life." In the axis of behavioral changes, 14 sub-themes were extracted and classified into 3 main themes: "changes in daily life", "changes in relationships and the role of individuals" and "information search and skills acquisition". Based on these findings, it can be concluded that adaptation to long-term quarantine conditions requires behavioral changes and ultimately changes in family lifestyles. Therefore, counselors can use data from data from crisis counseling, especially in challenging the dysfunctional thoughts of couples and parents in families, and

کلیدواژه‌ها [English]

  • quarantine
  • coronary heart disease
  • Attitude
  • behavior
  • concerns
ابراهیمی، امراله (1399). استیگمایاجتماعی) انگاجتماعی(درارتباطباکروناویروسجدید.covid-19 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مرکز اصفهان.
امینی، سعیده؛ دهقانی جم پیری، اکرم؛ صالحی، اعظم؛ و سلطانی‌زاده، محمد (1398). نقش سرمایه‌های روان‌شناختی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در پیش‌بینی احساس تنهایی سالمندان. مجله روان‌شناسی پیری، 5(1): 72-88. Doi: 10.22126/jap.1970.1178
جعفری، اصغر (1399). مقایسه انعطاف‌پذیری شناختی، سرمایه روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با درد بین افراد مبتلا به کووید 19 پاسخ‌دهنده و عدم پاسخ‌دهنده به درمان خانگی. پژوهش‌های مشاوره، 19 (74) 4-35
شریعتمدار، آسیه؛ اعظمی، مریم؛ غفوری، سحر؛ مصباحی، مریم (1399) نقش شوخ‌طبعی در تاب‏آوری زنان در برابر فشارهای روانی روزهای قرنطینه بیماری کرونا. پژوهش‌های مشاوره، 19 (74) 137-165
شیوندی، کامران؛ حسنوند، فضل الله (1399). تدوین مدل روان‌شناختی اضطراب ناشی از اپدیمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی‌گری سلامت معنوی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 11(42)،1-36
عینی، ساناز؛ عبادی، متینه؛ ترابی، نغمه (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تاب اوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادارک شده. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی خانواده،11(43)،1-32
گولدنبرگ، هربرت؛ گولدنبرگ، آیرین (بی‌تا). خانواده‌درمانی. (ترجمه مهرداد فیروزبخت، 1394). تهران: انتشارات رسا.
میکائیلی، نیلوفر؛ احمدی، شیرین؛ حبیبی، یاسر؛ فلاحی، وحید؛ مرادی، علیرضا؛ هاشمی، جواد (1397). نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش‌بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه. 16 (8)،612-621
Almarzooqi, S. Chilcot, J. & McCracken, L. M. (2017). The role of psychological flexibility in migraine headache impact and depression. Journal of Contextual Behavioral Science, 6(2), 239-243. doi.org/10.1016/j.jcbs.2017.04.004
Bajema, K. L. Oster, A. M. McGovern, O. L. Lindstrom, S. Stenger, M. R. Anderson, T. C. ... & Biggs, H. M. (2020). Persons evaluated for 2019 novel coronavirus—United States, January 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(6), 166.
Bo, H. X. Li, W. Yang, Y. Wang, Y. Zhang, Q. Cheung, T. ... & Xiang, Y. T. (2020). Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Psychological medicine, 1-2.
Brassell, A. A. Rosenberg, E. Parent, J. Rough, J. N. Fondacaro, K. & Seehuus, M. (2016). Parent's psychological flexibility: Associations with parenting and child psychosocial wellbeing. Journal of Contextual Behavioral Science, 5(2), 111-120. Doi: 10.3390/children3040032
Brooks, S. K. Webster, R. K. Smith, L. E. Woodland, L. Wessely, S. Greenberg, N. & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet.
Brunet, J. Love, C. Ramphal, R. & Sabiston, C. M. (2014). Stress and physical activity in young adults treated for cancer: the moderating role of social support. Supportive Care in Cancer, 22(3), 689-695.
Cao, W. Fang, Z. Hou, G. Han, M. Xu, X. Dong, J. & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research, 112934.
Carlson, C. J. (2020). From PREDICT to prevention, one pandemic later. The Lancet Microbe, 1(1), e6-e7.
Cupp, O. S. Walker, D. E. & Hillison, J. (2004). Agroterrorism in the US: key security challenge for the 21st century. Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science, 2(2), 97-105.
DiGiovanni, C. Conley, J. Chiu, D. & Zaborski, J. (2004). Factors influencing compliance with quarantine in Toronto during the 2003 SARS outbreak. Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science, 2(4), 265-272.
Gire, J. T. (2002). How Death Imitates Life: Cultural Influences on Conceptions of Death and Dying. In W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, & D. N. Sattler (Eds.), Online Readings in Psychology and Culture. Washington: Center for Cross- Cultural Research
Gloster, A. T. Meyer, A. H. & Lieb, R. (2017). Psychological flexibility as a malleable public health target: Evidence from a representative sample. Journal of Contextual Behavioral Science, 6(2), 166-171
Liu, J. Zheng, X. Tong, Q. Li, W. Wang, B. Sutter, K. ... & Yang, D. (2020). Overlapping and discrete aspects of the pathology and pathogenesis of the emerging human pathogenic coronaviruses SARS‐CoV, MERS‐CoV, and 2019‐nCoV. Journal of Medical Virology, 92(5), 491-494. Meichenbaum, D. (1985). Stress inoculation training. New York: Wiley.
Lu, H. Nie, P. & Qian, L. (2020). Do quarantine experiences and attitudes towards COVID-19 affect the distribution of psychological outcomes in China? A quantile regression analysis (No. 512). GLO Discussion Paper.
McGoldrick, M. & Carter, B. (2003). The family life cycle. New York: NY: Guilford.
Momtaz, Y. A. Haron, S. A. Ibrahim, R. & Hamid, T. A. (2015). Spousal death anxiety in old age: gender perspective. OMEGA-Journal of Death and Dying, 72(1), 69-80.
Ornell, F. Schuch, J. B. Sordi, A. O. & Kessler, F. H. P. (2020). “Pandemic fear” and COVID-19: mental health burden and strategies. Brazilian Journal of Psychiatry, 42(3), 232-235.
Paul, A. Sikdar, D. Hossain, M. M. Amin, M. R. Deeba, F. Mahanta, J. ... & Nath, T. K. (2020). Knowledge, Attitude and Practice Towards Novel Corona Virus among Bangladeshi People: Implications for mitigation measures. medRxiv.
Raude, J. MCColl, K. Flamand, C. & Apostolidis, T. (2019). Understanding health behaviour changes in response to outbreaks: Findings from a longitudinal study of a large epidemic of mosquito-borne disease. Social science & medicine, 230, 184-193.
Roy, D. Tripathy, S. Kar, S. K. Sharma, N. Verma, S. K. & Kaushal, V. (2020). Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian Journal of Psychiatry, 102083.
Snyder, C. R. Rand, K. L. & Sigmon, D. R. (2002). Hope theory: A member of the positive psychology family.
Stratman, J. L. & Youssef-Morgan, C. M. (2019). Can positivity promote safety? Psychological capital development combats cynicism and unsafe behavior. Journal of Safety Science, 166, 13-25. Doi: 10.1016/j.ssci.2019.02.031
Van Bavel, J. J. Baicker, K. Boggio, P. S. Capraro, V. Cichocka, A. Cikara, M. ... & Drury, J. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 1-12.
Wang, Y. Di, Y. Ye, J. & Wei, W. (2020). Study on the public psychological states and its related factors during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in some regions of China. Journal of Psychology Health Medicine
Wu, Z. & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama, 323(13), 1239-1242.
Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)- Related psychological and mental problems: structured letter therapy. Psychiatry Investig. 17 (2), 175–176.
Yang, P. & Wang, X. (2020). COVID-19: a new challenge for human beings. Cellular & molecular immunology, 17(5), 555-557.
Zhao, S. Lin, Q. Ran, J. Musa, S. S. Yang, G. Wang, W. ... & Wang, M. H. (2020). Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak. International journal of infectious diseases, 92, 214-217.