مطالعه دغدغه‌ها، نگرش‌ها و تغییرات رفتاری افراد متاهل دردوره بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه دغدغه ها، نگرش و تغییرات رفتاری افراد متاهل در دوره بحران کرونا بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی و بر اساس تجارب زیسته 19 زن و مرد متاهل انجام شد. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند استفاده شد. روش گرد آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و به صورت مجازی در فروردین1399صورت گرفت. از کدگذاری اطلاعات به‌دست آمده در حوزه دغدغه‌ها 20 مضمون فرعی استخراج و در 4 مضمون اصلی «فشارهای‌های مربوط به بیماری»، «فشارهای مربوط به دوران قرنطینه»، «فشارهای مربوط به پیامدهای میان مدت بیماری» و «فشارهای مربوط به پیامدهای دراز مدت بیماری» طبقه‌بندی شد. در محور نگرش‌ها، 16 مضمون فرعی استخراج و در 5 مضمون اصلی «نگرش کوتاه بودن زندگی و ضرورت غنیمت شمردن فرصت‌ها»، «بحران، فرصت آموختن از تجارب»، «نگرش ضرورت قدرشناسی از داشته‌ها»، «درک ضرورت از خودفراروی و به‌هم‌پیوستگی جامعه انسانی» و «بحران، فرصتی برای فرارفتن از زندگی روزمره» طبقه‌بندی شد. در محور تغییرات رفتاری ، 14 مضمون فرعی استخراج و در 3 مضمون اصلی «تغییرات در زندگی روزمره»، «تغییرات در روابط و نقش افراد» و «جستجوی اطلاعات و کسب مهارت» طبقه‌بندی شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سازگاری با شرایط درازمدت قرنطینه، نیازمند تغییرات رفتاری و در نهایت تغییر سبک زندگی خانواده‌ها هستند. لذا مشاوران می‌توانند در مشاوره‌های بحران، به‌ویژه در چالش با افکار ناکارآمد زوجین و والدین در خانواده‌ها از اطلاعات حاصل از داده‌ها به ویژه در زمینه نگرش‌ها، استفاده کنند و تغییرات رفتاری بیشتری برای سازگاری با شرایط درازمدت ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the concerns, attitudes and behavioral changes of married people during the corona crisis

نویسندگان [English]

  • asia shariatmadar 1
  • somaye fekriyan 2
1 Allameh Tabatabaee university
چکیده [English]

The aim of this study was to study the concerns, attitudes and behavioral changes of married people during the corona crisis. This research was conducted with a qualitative approach and with a phenomenological method and based on the lived experiences of 19 married men and women. Purposeful method was used for sampling. The method of data collection was semi-structured interview and was conducted virtually in April 2016. From the coding of the information obtained in the field of concerns, 20 sub-themes were extracted and in 4 main themes, "pressures related to disease", "pressures related to quarantine period", "pressures related to medium-term consequences of disease" and "pressures related to long-term consequences of disease" »Classified. In the axis of attitudes, 16 sub-themes were extracted and in 5 main themes "attitude of short life and the necessity of seizing opportunities", "crisis, opportunity to learn from experiences", "attitude of necessity of appreciation of resources", "understanding the necessity of self-transcendence and social cohesion" "Humanity" and "Crisis, an opportunity to get out of everyday life." In the axis of behavioral changes, 14 sub-themes were extracted and classified into 3 main themes: "changes in daily life", "changes in relationships and the role of individuals" and "information search and skills acquisition". Based on these findings, it can be concluded that adaptation to long-term quarantine conditions requires behavioral changes and ultimately changes in family lifestyles. Therefore, counselors can use data from data from crisis counseling, especially in challenging the dysfunctional thoughts of couples and parents in families, and

کلیدواژه‌ها [English]

  • quarantine
  • coronary heart disease
  • Attitude
  • behavior
  • concerns