مقاله علمی - پژوهشی
رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی واکنش‌های عاطفی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید-19

فهیمه باهنر؛ سید مسعود محسن الحسینی؛ محمد حسن آسایش

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.53683.2471

چکیده
  کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در خط اول مبارزه با بیماری کووید-19 می‌باشند. این پژوهش با هدف شناسایی واکنش‌های عاطفی پزشکان بهبود یافته از بیماری کووید-19 انجام شد. در پژوهش حاضر از شیوه پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل پزشکان بهبودیافته از بیماری کروناویروس در شهر یزد بود. نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب و مورد ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین بسته روان درمانگری فرهنگی مبتنی بر آیات قرآنی و مضامین عرفانی منطق الطیر عطار نیشابوری در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

مرضیه حاجی بابایی؛ محمدباقر کجباف؛ مریم اسماعیلی؛ محمدحسین حریرچیان؛ علی منتظری

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 47-78

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.53211.2452

چکیده
  هدف: مولتیپل اسکلروزیس، شایعترین بیماری التهابی دستگاه اعصاب مرکزی است که عوارض روانشناختی مختلفی نیز به همراه دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین مداخله روانشناختی مبتنی بر فرهنگ در زنان مبتلا به MS بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوا و تحلیل تماتیک انجام گردیده است. مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با پانزده بیمار ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
معنویت و تعالی خود در حرفه مشاوره: یک تحلیل کیفی

لاله باباجانی بروجنی؛ یاسر رضاپور؛ شکوفه متقی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 79-106

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.50952.2349

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معنویت و تعالی خود در مشاوران بود. جامعه این پژوهش کیفی، شامل تمامی مشاوران استان یزد در سال 1398 بود. نمونه به شیوه هدفمند صرفاً در مشاورانی انتخاب شد که انگیزش شغلی بالا و فرسودگی پایینی داشتند. از 10 مشاور مصاحبه به عمل آمد و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری در تحقیقات کیفی انتخاب شد. برای تحلیل داده‌ها از شیوه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تبیین ادراک کارشناسان از الگوی دینی زندگی زن در خانواده

عاطفه حیرت

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.48367.2257

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک متخصصان از الگوی دینی زندگی زن در خانواده انجام شده است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع زمینه ای(داده بنیاد) بود. جامعه آماری متخصصین علوم اسلامی در حوزه خانواده بودند و نمونه پژوهش شامل 12 نفر از این متخصصین تا مرحله اشباع داده ها و به روش گلوله برفی بود. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاری انجام ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی برنامه مداخله ای بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک بربهبود کیفیت تعامل والد-کودک و کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

مهسا بهمنی؛ زهرا جهان بخشی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 131-156

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51244.2358

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان اثربخشی برنامه بازی‌درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر کیفیت تعامل والد-کودک و کاهش پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی برگزار شد. روش پژوهش به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه کودکان پیش‌دبستانی و مادران آن‌ها ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
کد گذاری پاسخ های مراجع-مشاور با استفاده از الگوی درون سازی و تحلیل مکالمه فرایند محور در روان درمانی با یک مورد مبتلا به اختلال جسمی شده

حسین قمری کیوی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 157-186

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.50529.2333

چکیده
  هدف:هدف از پژوهش فعلی ترکیب مقیاس درون سازی تجارب مشکل ساز برای کدگذاری پاسخ های مراجع با تحلیل مکالمه فرایند محور به عنوان نظام کد گذاری برای پاسخ های درمانگر به منظور ترسیم هرم تغییر در روان درمانی بود.روش:روش پژوهش حاضر از نوع مطالعه موردی و رویکرد روان درمانی یکپارچه نگر بود . دست نویس مکالمه های متوالی(120 مورد)میان مشاور و مراجع ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر راهبرد های مقابله ای، انسجام و انطباق پذیری خانواده در زوجین دارای نارضایتی زناشویی

ابراهیم نامنی؛ مریم دهمرده

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 187-218

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51841.2381

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر راهبرد های مقابله ای، انسجام و انطباق پذیری خانواده در زوجین دارای نارضایتی زناشویی شکل گرفت. روش شناسی: طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل نابرابر همراه با طرح پیگیری دو ماهه بود. جامعه پژوهش تمام زوجین دارای نارضایتی زناشویی مراجعه کننده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد شناخت اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان با اختلال های رفتاری برون نمود

سعید رضایی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 219-234

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.48549.2264

چکیده
  پژوهش با هدف طراحی اثربخشی بازی شناختی اجتماعی بر کودکان با اختلال رفتاری برون نمود انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان ۱۰ تا ۱۳ سال مراکز اموزشی تهران در سال ۹۷-۹۶ بود. از بین کل جامعه هدف تعداد دو مرکز و از هر مرکز ۱۰ نفر در مجموع،۲۰ نفر که دارای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تاکید بر سوگ ناشی از فقدان معنا) بر شادی وتاب آوری

سمیه رهنمائی؛ اصغر آقایی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 235-252

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.52156.2400

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تاکید بر سوگ ناشی از فقدان معنا)برشادی وتاب آوری انجام شد. روش: این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد سوگوار که حداقل یکسال از سوگشان گذشته بودوهنوز علائم سوگ را داشتند وبه مراکز مشاوره شهر اصفهان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی به روش گاتمن بر الگوهای ارتباطی زنان

اصغر کریمی؛ صدیقه احمدی؛ کیانوش زهراکار

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 253-278

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.49279.2296

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر الگوهای ارتباطی زنان انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و به شیوه پیش آزمون‌-پس آزمون با گروه گواه می باشد. نمونه پژوهش حاضر را 15 زن واجد شرایط از زنان شهرستان شهریار در سال 1397 تشکیل می دادند که به شیوه داوطلبانه انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه ...  بیشتر