نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف:هدف از پژوهش فعلی ترکیب مقیاس درون سازی تجارب مشکل ساز برای کدگذاری پاسخ های مراجع با تحلیل مکالمه فرایند محور به عنوان نظام کد گذاری برای پاسخ های درمانگر به منظور ترسیم هرم تغییر در روان درمانی بود.روش:روش پژوهش حاضر از نوع مطالعه موردی و رویکرد روان درمانی یکپارچه نگر بود . دست نویس مکالمه های متوالی(120 مورد)میان مشاور و مراجع در جریان چهار جلسه روان درمانی موفق با یک مورد مبتلا به اختلال جسمی شده با استفاده از این دو نظام کدگذاری تحلیل شد.نتایج:نتایج نشان داد که میان پیشرفت پاسخ های مراجع در سطوح درون سازی و جلسه های مشاوره رابطه مستقیم وجود دارد. انواع پرسش ها و مهارتهای استفاده شده بوسیله درمانگر و نیز فنون بکار رفته برای نگارش معادله تغییر شناسایی و استفاده شد.کدگذاری هر دو نوع پاسخ های مراجع و درمانگر ، فرصت مناسبی برای تعیین سری مثلث ها در توالی گفت و گو های مراجع-درمانگر تدارک می بیند.در هرم تغییر محل قرارگیری پرسش ها و مهارتهای مشاوره ای به ترتیب در قاعده و مرکز هرم و محل قرار گیری فنون،بالاتر از آنها و پاسخ های مراجع در راس آن است.نتیجه گیری: با استفاده از دو روش کد گذاری مذکور می توان پاسخ های مراجع و درمانگر را در قالب عینی نشان داد. از همین رهگذر ،چگونگی پیشرفت پاسخ های مراجع در یک سطح درونسازی به سطح بالاتر شناسایی می شود و بسهولت نقش پاسخ های درمانگر در پیشرفت یا احتمالا" پسرفت درمان قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coding of the client-counselor responses by assimilation and process focused conversation analysis systems within psychotherapy of one case with somatization

نویسنده [English]

  • Hossein Ghamari Kivi

University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Aim: The Assimilation of Problematic Experiences Scale (APES) for coding of client's responses and process focused conversation analysis(PFCA) for coding of therapist's responses were combined to each other to write the equation of change within psychotherapy.Method:the research method was case study and the psychotherapy orientation was integrative. Recorded sequential conversations between therapist and client (120 dialogues) were transcribed and coded by APES and PFCA within four therapeutic sessions with one good outcome case that suffered from somatization. Results: results revealed that there is directive relationship between APES level improvement and therapeutic sessions in client. Different kinds of questions, skills and techniques were identified and entered in change equation. Combination of two different coding models, PFCA and APES, supplies suitable situations for assignment of triangles series within sequential conversations between therapist and client. The questions and skills are at the base and the center of the pyramid of therapeutic change respectively and the techniques are above them and the client answers are at the top of the pyramid. Conclusion: Using the two coding methods mentioned, the client's quality of responses can be shown in an objective format. In this way, in this way, the quality of client's responses in assimilation levels is identified and the effect of therapist's responses in progression or setbacks in process change are simply observable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coding system
  • Assimilation
  • client's responses
  • therapist's response
  • Process focused conversation analysis
بشرپور، سجاد، امانی، شعله و احمدی، شیرین (1397). تأثیر مواجهه درمانی روایتی بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلابه اختلال استری پس از سانحه مرتبط با سرطان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال نهم، شماره 36.
چوپانی، موسی و کرمی، مرتضی (1398). معماری شایستگی‌های مشاوران در مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی: ارائه الگو مبتنی بر داده‌های کیفی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال دهم، شماره 37.
خانی پور، حمید و عظیمی، رضا (1398). کاربرد روش‌شناسی‌های گفتمانی در پژوهش‌های سلامت روان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی. دوره 13 شماره 3.
-قمری کیوی، حسین (1393). کاربرد تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره و روان‌درمانی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال پنجم، شماره 19.
-قمری کیوی، حسین (1398). تحلیل مکالمه فرایند محور: روش پیشنهادی برای مداخله و ارزیابی در قلمروی مشاوره و روان‌درمانی با افراد مبتلابه افسردگی. پژوهش‌های مشاوره. جلد 18 شماره 69.
-منصوری سپهر، روح‌الله، حیدری، محمود، باقریان، فاطمه و شکری، امید (1397). اثر بازگشت‌پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی: پارادایم انتخاب آزاد. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی، دوره 12 شماره 3.
Basto,.,I Pinheiro,P., Stiles,W.B., Rijo,D., & Salgado,J (2016). Changes in symptom intensity and emotion valence during the process of assimilation of a problematic experience: A quantitative study of a good outcome case of cognitive behavioral therapy,Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2015.1119325
Caro Gabalda,I (2006). The assimilation of problematic experiences in linguistic therapy of evaluation: How did maría assimilate the experience of dizziness?, Psychotherapy Research, 16:4, 422-435, DOI: 10.1080/10503300600756436
Gonçalves, M. M., Matos, M., & Santos, A (2009). Narrative therapy and the nature of “innovative moments” in the construction of change. Journal of Constructivist Psychology, 22, 1–23. doi: 10.1080/10720530802500748
Goncalves, M. M., Ribeiro, A. P, Mendes, I., Matos, M., and Santos, A (2011). Tracking novelties in psychotherapy process research: the innovative moments coding system. Psychotherapy Research, 21(5), 497-509. doi:10.1080//10503307.2011.560207
Honos-Webb, L., & Stiles, W. B (1998). Reformulation of assimilation analysis in terms of voices. Psychotherapy, 35, 23-33.
Isabel Caro Gabalda, William B. Stiles & Ruiz,S.P. (2015). Therapist activities preceding setbacks in the assimilation process, Psychotherapy Research, DOI:10.1080/10503307.2015.1104422
Meystre,C., Kramer,U., Roten,Y.D., Despland,J.N. and Stiles,W.B (2014). How psychotherapeutic exchanges become responsive: A theory-building case study in the framework of the Assimilation Model, Counselling and Psychotherapy Research, Linking research with practice, 14:1,29-41, DOI: 10.1080/14733145.2013.782056.
Perakyla, A., Antaki, C., Vehvilainen, S., Leudar, I (2008). Conversation analysis and psychotherapy. Cambridge: Cambridge university publications.
Ribeiro, E., Ribeiro, A. P., Gonçalves, M. M., Horvath, A. O., & Stiles, W. B (2012). How collaboration in therapy becomes therapeutic: The therapeutic collaboration coding system. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 86(3), 294-314. doi.org/10.1111/j.2044-8341.2012.02066.x
Ribeiro,E., Cunha,C., Teixeira,A.S., Stiles,W.B., Pires,N., Santos,B., Basto,I., & Salgado,J (2016). Therapeutic collaboration and the assimilation of problematic experiences in emotion-focused therapy for depression: Comparison of two cases, Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2016.1208853
Ryle,A. and Ker,I. B (2002).Introducing cognitive analytic therapy,principles and practice.New york: John Wiley and Sons,Inc.
Stiles, W. B., Barkham, M., Shapiro, D. A., & Firth-Cozens, J (1992). Treatment order and thematic continuity between contrasting psychotherapies: Exploring an implication of the assimilation model. Psychotherapy Research, 2, 112-124.
Stiles, W. B., Elliott, R., Llewelyn, S. P., Firth‑Cozens, J. A., Margison, F. R., Shapiro, D. A., & Hardy, G (1990). Assimilation of problematic experiences by clients. Psychotherapy, 26, 314-322.
Stiles, W.B., & Angus, L (2001). Qualitative research on clients’assimilation of problematic experiences in psychotherapy. In J. Frommer & D.L. Rennie (Eds.), Qualitative psychotherapy research: Methods and methodology (pp. 112_127). Lengerich, Germany: Pabst Science Publishers.
Terluin,Berend,WJ van Marwijk,Harm, J ader, Herman,CW de Vet, Henrica,WJH Penninx Brenda,LM Hermense,Marleen,A Van Boeijen,christine,JLM Van balkom,Anton,JLN Van der Klink,Jac,AB Stalman,Wim(2006).Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ)a validation study of a multidimensional self report questionnaire to assess distress,depression,anxiety and somatization .BMC psychiatry.6,34
Trijsburg, R. W., Frederiks, G. C., Gorlee, M., Klouwer, E., den Hollander, A. M., & Duivenvoorden, H. J (2002). Development of the comprehensive psychotherapeutic interventions rating scale (CPIRS). Psychotherapy Research, 12(3), 287_317. doi:10.1093/ptr/12.3.287.