نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اهل بیت دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک متخصصان از الگوی دینی زندگی زن در خانواده انجام شده است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع زمینه ای(داده بنیاد) بود. جامعه آماری متخصصین علوم اسلامی در حوزه خانواده بودند و نمونه پژوهش شامل 12 نفر از این متخصصین تا مرحله اشباع داده ها و به روش گلوله برفی بود. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاری انجام شد و روایی این پژوهش با چهار محور ارزش واقعی،کاربردی بودن،تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن تأیید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کد گزاری استفاده شد.یافته ها:یافته های پژوهش شامل پنج کد محوری و چهل و یک کد باز بود. کدگذاری محوری پژوهش شامل 1- تعریف،اهمیت و ضرورت الگوی زندگی2- ابعاد الگوی زندگی زنان در خانواده 3- آسیب شناسی الگو زندگی غیر اسلامی زنان 4- راهکارهای ایجاد الگو زندگی دینی 5- نشانه های الگوی دینی زندگی زن در خانواده .نتیجه گیری: از آنجا که الگوی زندگی زن در الگوی زندگی افراد خانواده و حتی جامعه نقش دارد؛ پرداختن به این موضوع از ضرورت های پژوهش در حوزه زن وخانواده است. در این پژوهش نظرات کارشناسان پیرامون تعریف الگو زندگی و تبیین اهمیت آن، آسیب ها و نقاط ضعف الگوی زندگی فعلی زنان جامعه و فاصله آن تا الگوی کامل دینی بررسی و راهکارهایی برای ارتقاء الگوی زندگی زنان با نگاه دینی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The perceptions of experts on the religious pattern of female life in the family.

نویسنده [English]

  • atefeh heyrat

Isfahan university

چکیده [English]

Abstract
According to the Islamic Society of Iran, explaining the pattern of family life as recommended by Islam is necessary. Therefore this article shows the perceptions of experts on the religious pattern of female life in the family.
The method: The method using in this study is qualitative and field type (foundation data). For this purpose, semi-structured interviews with Islamic scholars in the field of family conducted. Therefore, the study sample consisted of 12 individuals up to the data saturation stage and the validity of this study was confirmed by four axes of real value, applicability, continuity and reality base.
The results: The findings of this study included five axial codes and forty-one open codes. The key coding of the study includes: 1- Definition, importance and necessity of life style 2- Dimensions of women's life pattern 3- Pathology of non-Islamic women's life pattern 4- Strategies for making religious pattern 5- Symptoms of religious pattern of female life in the family. Each has several subsets.
Conclusion: Since women's life style plays a role in the life style of family members and even society, addressing this issue is a necessity for women and family research. In this study, experts' views on defining life style and explaining its importance and weaknesses of the current pattern of women's life in society and its distance to the religious pattern were investigated and solutions were presented to enhance the religious pattern of women's life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expert perception
  • Religious life pattern
  • Woman and family
اسکندری، حسین. گاطع زاده، عبدالامیر. برجعلی، احمد. سهرابی، فرامرز. فرخی، نورعلی (1396). تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه‌گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگ‌سال شهر اهواز. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی.8(31):1-21.
اقبالی، ابوالفضل (1398). بررسی تحولات هویت جنسیتی بانوان مذهبی در جامعۀ ایران. پژوهش‌های اجتماعی اسلامی.25(119):29-58.
بهاری، زهرا (1394). نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی.6(22):125-145.
بهرامی نژاد، نسرین. حنیفی، نسرین (1387). مقایسه تأثیر آموزش خانواده‌مدار و فرد مدار بر کنترل فشارخون و سبک زندگی مددجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 12(1).62-67.
شریعتی، سید صدرالدین (1392). درآمدی بر سبک زندگی اسلامی درآیات و روایات. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی.4(13):1-10.
شریفی، احمد ‌حسین (1391). اخلاق و سبک زندگی اسلامی. قم: دفتر نشر معارف.
صادقی، علیرضا (1392). دانش چندفرهنگی و ارتقای سبک زندگی در ایران. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی.4(13):111-124.
صمیمی، رقیه. مسرور رودسری، دریاندخت. حسینی، فاطمه. تمدن فر، مهر آسا (1385). ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان. فصلنامه پرستاری ایران.48:83-93.
غلامی، سمیه. احمدی، ساره. محمدی، حمیده (1398). تأثیر آموزش برنامه سبک زندگی اسلامی بر میزان آگاهی از مؤلفه‌های سبک زندگی و تغییر الگوی رفتاری خانواده در زنان سرپرست خانوار. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.14(47):7-22.
غمامی، زهرا. علوی، سید یحیی (1397). الگوی اسلامی امنیت اقتصادی زنان خانه‌دار.نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده5(1):29-50.
فداکار، فهیمه. برجعلی، احمد. اسماعیلی، معصومه. باقری نوع‌پرست، خسرو (1399). روانشناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روانشناسی اسلامی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی.11(4).1-26.
کاویانی، محمد (1392). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. چاپ دوّم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
محمدی، عیسی (1383). بررسی سبک زندگی بیماران قلبی عروقی در چابهار و ارائه برنامه آموزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
معتمدی، عبدالله (1392). سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی (ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی.4(13):125-142
نصرتی، شیما. ذوالفقاری، ابوالفضل. (1391). تأثیر میزان دین‌داری بر سبک زندگی جوانان تهران. فصلنامه پژوهش اجتماعی.4(14):101-117.
Adler,A. (1954).Understanding Human Nature.conn.A Fawcett preier Book.Inc.
Campbell, J. D. (2001). Lifestyle, minerals and health. Journal of Medical Hypotheses.57, 521-531.
Cockerham, W. Hinote, B. P (2004). Health lifestyles in central Asia: the case of Kazakhstan and Kyrgyzstan. Social Science & Medicine.59,1409–1421.
Dinkmeyer, D. Dinkmeyre, J, (1982). Adlerian Marraiage Therapy. Journal of Individual Psychology, 38,115-129.
Dreikurs, R, (1993). Determinants of changing attitude for marital parents toward each other, Journal of Individual Psychology, 45, 31-64
Fratigulioni,L. (2004).An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. Journal of Lancet Neurology.3, 343-353.
Haley. J, (1976). Strategies of psychotherapy, New York, Grune and Strutton.
Harrison, R.A, McElduffb, P and Edward, R. Planning to win) 2006(.Health and lifestyles associated with physical activity amongst 15,423 adults. Journal of Public Health.;120, 206–212.
Lehto, R., Stein, K. (2009). Death Anxiety: An Analysis of an Evolving Concept. Research and Theory for Nursing Practice, 23, 23-41.
Mohan, S(2008). Life style of Asian Indians with coronary heart disease. Journal of the Royal college of nursing Australia.43(2)35-45.
Panno, J.) 2005(Cancer:The Role of Genes, Lifestyle, and Environment. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Simopoulos, A. P. Nutrition and Fitness(2005). Mental Health, Aging, and the Implementation of a Healthy Diet and Physical Activity Lifestyle. The Center for Genetics, Nutrition and Health, Washington, D.C., USA.
Sweeney, T. J. (2009). Adleriancounseling and psychotherapy: a practitioner's approach.5th ed. New York: Taylor and Francis.
Taubert.A )2007(. Patient-centered prevention strategies for cardiovascular disease, cancer and diabetes.Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 4,656-66.