دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 1-313