دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 1-313