نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه اردکان

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اردکان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معنویت و تعالی خود در مشاوران بود. جامعه این پژوهش کیفی، شامل تمامی مشاوران استان یزد در سال 1398 بود. نمونه به شیوه هدفمند صرفاً در مشاورانی انتخاب شد که انگیزش شغلی بالا و فرسودگی پایینی داشتند. از 10 مشاور مصاحبه به عمل آمد و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری در تحقیقات کیفی انتخاب شد. برای تحلیل داده‌ها از شیوه نظریه مبنایی، شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد معنویت و تعالی خود در شغل مشاوران شامل 5 بعد شخصی، بین‌فردی، حرفه‌ای، نظام هستی و الهی است. بعد شخصی به این معنا بود که معنویت و تعالی مشاوران در شغلشان نمود داشت و زمینه را برای رشد شخصی مشاور و رضایت از شغل فراهم می‌کرد. بعد بین‌فردی اشاره به ارتباط مشاوران با مراجعان داشت و بیان می‌کرد که مشاور به واسطه فراتر رفتن از خود و نوع‌دوستی، موجبات رضایت مراجع را فراهم می‌آورد. بعد حرفه‌ای به این نکته اشاره داشت که مشاوران با وجود سختی‌ها و چالش‌های شغلی به دلیل نگاه معنوی از شغل خود لذت می‌بردند. بعد نظام هستی نشان‌دهنده اثرموج در مشاوران بود که به واسطه تعالی و معنویت آنان اتفاق افتاده و منجر به اثرگذاری در جامعه و سرنوشت افراد می‌شد. بعد الهی اشاره به حضور خداوند در شغل مشاوران و الگوگیری آن‌ها از اصول دینی داشت. بر اساس این یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که تعالی و معنویت در شغل موجب بالارفتن کیفیت زندگی مشاور چه در شغل و چه در زندگی شخصی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spirituality and self-transcendence in the Counseling Profession: A Qualitative Analysis

نویسندگان [English]

  • Laleh Babajani Botoujeni 1
  • Yasser Rezapour 2
  • Shokofe Mottaghi 3

1 School Counseling Student, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

2 Department of Counseling, Faculty of Humanities & Social Science, Ardakan University, Ardakan, Iran.

3 Assistant professor of psychology, Ardakan University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the dimensions of spirituality and self-transcendence in consolers. The population of this qualitative study includes all consultants in Yazd province in 1398. The sample was purposely selected only in consolers who have with high career motivation and low career burnout. 10 consolers were interviewed; the sample size was based on theoretical saturation in qualitative research. The grounded theory approach including open, axial and selective coding was used. The results showed that dimensions of spirituality and self-transcendence in the counselors include 5 personal, social, occupational, ontological and divine dimensions. The personal dimension meant that the spirituality and self-transcendence witch reflected in counseling, provided an opportunity for the personal growth of the consolers and lead to job satisfaction. The social dimension refers to the relationship of counselors with clients, meant that counselors provide client satisfaction by going beyond self and altruism. The occupational dimension indicated that despite the career difficulties and challenges, counselors enjoyed their job because of the spiritual perspective and viewpoint. The ontology dimension refers to the rippling effect in consolers which happened because of their self-transcendence and spirituality, leading to an impact on the community and the fate of individuals. The divine dimension refers to the presence of God in the counseling profession and modeling of counselors on religious principles. Based on the results, it can be concluded that self-transcendence and spirituality in the counselors enhance their quality of life both in the job and in personal life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • self-transcendence
  • Counseling
قرآن کریم
استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت. (1990). مبانی پژوهش کیفی، ترجمه: ابراهیم افشار. (1397). تهران: نشرنی.
افراسیابی، حسین؛ محمدی، ابراهیم. (1392). عوامل اجتماعی مرتبط با نوع‌دوستی در میان معلمان شهرهای یزد و نورآباد. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 14(52)، 134-115.
بدری گرگوری، رحیم. (1374). سندروم روان‌شناختی و فرسودگی شغلی معلمان و مکانیزم‌های مقابله. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
بیابانگرد، اسماعیل. (1387). روش‌های تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشردوران.
جهاندوست دالنجان، سوسن؛ علاءالدینی، زهره؛ و براتی، هاجر. (1399). نقش هوش موفقیت و همدلی عاطفی در رضایت زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(41)، 156-139.
خاکپور، رضا؛ صدیق، مهدی. (1396). طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و نشانگان فرسودگی شغلی در مشاوران/روان‌درمانگران. روان­شناسی معاصر، 12، 615-611.
دشت بزرگی، زهرا؛ صفرزاده، سحر. (1393). مقایسه نوع‌دوستی، حس همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد شهر اهواز. مجله روان­شناسی اجتماعی، 9(31)، 116-105.
دلاور، علی. (1393). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
شفیع‌آبادی، عبدالله. (1396). مقدمات راهنمایی و مشاوره: مفاهیم و کاربردها. تهران: رشد.
غلامی حیدرآبادی، زهرا. (1390). بررسی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی با انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 2(7), 121-103.
قنبرپور، مریم. (1391). بررسی رابطه معنویت سازمانی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران زاهدان. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
کوری، جرالد. (1937). نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی، ترجمه: یحیی سید محمدی. (1397). تهران: ارسباران.
مجلسی، محمدباقر. (1398). بحارالانوار: دارالکتب الاسلامیه.
محدث نوری، حسین. (1396). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: موسسه آل البیت.
محمدی، شهناز؛ محمودنیا، علیرضا. (1389). رابطه بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی میان مشاوران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 2(4)، 197-114.
معتمدی، عبدالله. (1392). سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی (ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت). فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 4(13)، 142-125.
نادی، محمدعلی؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ و عزیزی، هاجر. (1392). ارتباط بین یادگیری غیررسمی، فرسودگی شغلی، سلامت روان و رضایت شغلی در میان کارگران شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان. مدیریت تولید و عملیات، 7(2)، 150-133.
ورقامی، حمیرا؛ پورشریفی، حمید؛ زرانی، فریبا؛ و اثباتی، مهرنوش. (1396). رابطه مشاور-مراجع، پیروی از درمان و رضایت مراجعان از مراکز خدمات روان­شناسی و مشاوره. روان­شناسی معاصر، 12، 1855-1852.
یالوم، آروین. (2001). هنر درمان: نامه‌ای سرگشاده به نسل جدید روان‌درمانگران و بیمارانشان، ترجمه: سیمین حبیب. (1391). تهران: نشر قطره.
Abdel-Khalek, A. M. (2019). Religiosity and Well-Being. Department of Psychology, Faculty of Arts, Alexandria University, 1-8.
Ahmad Dar, K., & Iqbal, N. (2017). Religious commitment and well-being in college students: examining conditional indirect effects of meaning in life. Relig Health.
Ali, E., Amorim, I. S., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Empathy defcits and trait emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 47(5), 758-762.
 Alniacik, U., Alniacik, E., Akcin, K., & Erat, S. (2012). Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 355-362.
Altaf, A., & Atif Awan, M. (2011). Moderating affect of workplace spirituality on the relationship of job overload and job satisfaction. Springer Science+Business Media B.V. (104), 93-99.
Csiernik, R., & Adams, D. W. (2005). The function of spirituality in addressing the stress of work. discerning the spirit: Re-imagined social work: Fourth annual canadian conference on spirituality and social work. London: Canadian Society for Spirituality & Social Work.
Dandona, A. (2013). Spirituality at workplace and job satisfaction. International Journal of BioSciences, Alternative and Holistic Medicine, 4(1), 1-9.
Elwell, F. (2002). The sociology of wright Mills. Qualitative sociology, 25(3), 337-343.
Filian, E. (1992). Relationship between level of burnout and coping sterategies in nurses. Tarbiat Modares, Tehran.
Frankl, V. (1992). Man’s search for meaning. Boston: Beacon Press.
Gibbons, P. (2001). Spirituality at work: Definitions, measures, assumption, and validity claims. Toronto.
Hassan, M., Nadeem, A. B., & Akhter, A. (2016). Impact of workplace spirituality on job satisfaction: Mediating effect of trust. Cogent Business & Management(3).
Hicks, J. A., & King, L. A. (2008). Religious commitment and positive mood as information about meaning in life. Journal of Research in Personality, 42, 43-57.
Huber, J. T., & MacDonald, D. A. (2012). An investigation of the relations between altruism empathy and spirituality. Journal of Humanistic Psychology, 52(2), 206-221.
Hunnibell, L., Reed, P., Quinn Griffin, M., & Fitzpatrick, J. (2008). Self-transcendence and burnout in hospice and oncology nurses. Hospice Palliat Nurs, 10(3), 172-179.
Jonah Li, P. F., Wong, Y. J., & Chao, R. C.-L. (2019). Happiness and meaning in life: Unique, differential, and indirect associations with mental health. Counselling Psychology Quarterly, 1-19.
Kalita, K. (2015). A comparative study of spirituality and burnout among employees in different sectors. 1-13.
Kinjerski, V., & Skrypnek, B. J. (2008). Four paths to spirit at work: Journeys of Personal Meaning, Fulfiilment, Weil-Being, and Transcendence Through Work. The Career Development Quarterly, 56(319-329).
Komala, K., & Ganesh, L. S. (2007). Individual spirituality at work and its relationship with job satisfaction and burnout: An exploratory study among health care professionals. The Business Review, Cambridge, 7(1), 124-129.
Konrath, S., Meier, B. P., Bushman, B. J. (2018). Development and validation of the Single Item Trait Empathy Scale (SITES). Journal of research in personality, 73, 11-22.
Kovacs, G. (1986). Phenomenology of work and self-transcendence. The Journal of Value Inquiry(20), 195-207.
Lazar, A. (2010). Spirituality and job satisfaction among female Jewish Israeli hospital nurses. Journal of Advanced Nursing, 66(2), 334-344.
Lynn, M. L., Naughton, M. J., & VanderVeen, S. (2009). Faith at work scale (FWS): Justification, development, and validation of a measure of judaeo-christian religion in the workplace. Journal of Business Ethics, 85(2), 227-243.
MacDonald, P., Kelly, S., & Christen, S. (2014). A path model of workplace solidarity, satisfaction, burnout, and motivation. International Journal of Business Communication, 1-19.
Marie Johnson, D. (2015). The relationship between compassion fatigue and self-transcendence among inpatient hospice nurses. Walden University.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1993). Manual of the maslach burnout inventory. Consulting Psycholoists Press Inc.
Nasrabadi, A. N., Forooshani, Z. S. D., & Rafiee, F. (2016). Altruism the essense of the iranian nurses’ job satisfaction: A qualitative study. Global Journal of Health Science, 8(8), 13-19.
Noor, S., & Arif, S. (2011). Achieving job satisfaction VIA workplace spirituality: Pakistani doctors in focus. European Journal of Social Sciences, 19(4), 507-515.
Osin, E. N., Malyutina, A. V., & Kosheleva, N. V. (2016). Self-transcendence facilitates meaning-making and flow: Evidence from a pilot experimental study. Russian Psychological Society: Lomonosov Moscow State University, 9(2), 80-96.
Palmer, B., Quinn Griffin, T. M., Reed, P., & Fitzpatrick, J. J. (2010). Self-transcendence and work engagement in acute care staff registered nurses. Critical Care Nursing Quarterly, 33(2), 138-147.
Pandey, J., & Singh, M. (2019). Positive religious coping as a mechanism for enhancing job satisfaction and reducing work-family conflict: A moderated mediation analysis. Journal of Management, Spirituality & Religion, 1-25.
Reed, P. G. (2009). Demystifying self-transcendence for mental health nursing practice and research. Archives of Psychiatric Nursing(23), 397-400.
Romeo-Ratliff, A. (2014). An investigation into the prevalence of and relationships among compassion fatigue, burnout, compassion satisfaction, and self-transcendence in oncology nurses. Seton Hall University.
Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A theoretical integration and review. Research in Organizational Behavior, 30, 91-127.
Saroglou, V., Pichon, I., Trompette, L., Verschueren, M., & Dernelle, R. (2005). Prosocial behavior and religion: New evidence based on projective measures and peer ratings. Journal for the Scientific Study of Religion, 44, 323-348.
Schaufeli, W. B., Maslach, C., & Market, T. (1994). Professional burnout: recent developments in theory and research. Taylor & Francis, 207-211.
Stebnicki, M. A. (2007). Empathy fatigue: Healing the mind, body, and spirit of professional counselors. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 10(4), 317-338.
Steger, M. F., & Frazier, P. (2005). Meaning in life: One link in the chain from religion to well-being. Journal of Counseling Psychology, 52, 574-582.
Teixeira, M. E. (2008). Self-Transcendence: A concept analysis for nursing praxis. Holistic nursing practice, 22(1), 25-31.
Thompson, E. (2001). "Empathy and consciousnes". Journal of Consciousness Studies, 8(2), 1-32.
Tremblay, M. A., Blanchard, C. l. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., & Villeneuve, M. (2009). Work extrinsic and intrinsic motivation scale: Its value for organizational psychology research. Canadian Journal of Behavioural Science, 41(4), 213-226.
Tudor, K. (2019). Religion, faith, spirituality, and the beyond in transactional analysis. International Transactional Analysis Association, 49(2), 71-87.
Valsala, P., & Menon, P. (2019). Psychospiritual basis of altruism: A review. Journal of Humanistic Psychology, 00(0), 1-20.
Westgate, C. E. (1996). Spiritual wellness and depression. Journal of Counseling and Development(75), 26-35.