مقاله علمی - پژوهشی
1. تدوین مدل پیامدهای روان‌شناختی اضطراب ناشی از ایپدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی‎گری سلامت معنوی

کامران شیوندی؛ فضل الله حسنوند

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50918.2346

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تدوین مدل پیامدهای روان‎شناختی اضطراب ایپدمی کرونا و نقش میانجی‎گری سلامت معنوی بر به انجام رسید. روششناسی: از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی - همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل تمامی ساکنان استان لرستان در سال 1398 بود که با اثرات اپیدمی کروناویروس روبرو بودند. نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
2. مدل مفهومی فرآیندی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ عباس آینه چی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 37-72

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.45284.2191

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی روابط میان مفاهیم مشیر به توجه نابهنجار به خود و تدوین مدل مفهومی فرآیندی از آن مفاهیم در منابع اسلامی و سنجش میزان روایی آن انجام شده است. بدین منظور از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. در بخش کیفی، ابتدا با استفاده از روش حوزه‌های معنایی بوسیله 262 لغت مرتبط جمع‌آوری شده، 3105 روایت اسلامی با استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
3. موسیقی قرآن‌: راهبردی اثربخش در کاهش علائم افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان خوابگاهی

رضا میرعرب رضی؛ مریم طالبی؛ علیرضا بادله

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 73-96

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.49523.2306

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی و آوای قرآن‌کریم بر میزان افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان‌‌ خوابگاهی انجام شد. روش: در قالب یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون/ پس‌آزمون/ پیگیری با گروه کنترل، از بین جامعه‌ی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه مازندران، بر اساس توزیع نمرات سیاهه‌ی افسردگی بک (BDI) و پرسشنامه خودکارآمدی بندورا، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
4. مطالعه‌ای اکتشافی درباره رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی

محمدحسین سالاری فر؛ منصور صالحی؛ زینب سیار فرد

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50183.2323

چکیده
  چکید اختلال افسردگی اساسی یکی از شایعترین اختلالات روانی است. افسردگی با ناامیدی ، درماندگی و خطاهای شناختی سازمان یافته در اندیشه همراه است. خودکشی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است و میزان خودکشی در جوامع رو به افزایش است. به همین دلیل ، یافتن پیش بینی کننده و عوامل مؤثر در افسردگی بسیار مهم است. این تحقیق با هدف ارزیابی رابطه فراشناخت ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
5. پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق

عبدالباسط محمودپور؛ طاهره شیری؛ کیومرث فرحبخش؛ شادی ذوالفقاری

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 121-141

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.43452.2164

چکیده
  چکیده سابقه و هدف: پیچیدگی پدیده طلاق و آمار رو به رشد آن در تمام جوامع حاکی از لزوم مطالعه همه جانبه عوامل زمینه ساز این معضل اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه، انجام گرفته است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
6. مدل‌های نظام راهنمایی مورد نیاز تحول بنیادین آموزش و پرورش

محمدرضا تمسکی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 143-172

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.42624.2155

چکیده
  چکیده اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها از سه «مدل مشاوره‌ای» تحصیلی، شغلی یا سازشی سخن به میان آورده‌اند، اما نسبت به«مدل‌ راهنمایی» بومی یا غیر بومی ساکتند. سه مدل یادشده نمی‌توانند همه اهداف اسناد فوق را محقق سازند و نیاز به مدل‌هایی متناسب با اهداف اسناد تحول احساس می‌شود. به علاوه «راهنمایی»، که جنبه پیشگیری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
7. مقایسه اثربخشی زوج درمانی مسئله محورجنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی و زوج درمانی تلفیقی فراشناختی- فراهیجانی بر تعهد زناشویی

شرمین رحمانی؛ محمود گودرزی؛ مدبر آراسته

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 173-204

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.47939.2238

چکیده
  مقدمه : پایین بودن میزان تعهد زناشویی می تواند به مشکلات عمیق در روابط زوجین و ایجاد تنفر از همسر، دلخوری، حسادت، رقابت، حس انتقام گیری، تحقیر، نبود اعتماد به نفس و نظایر آن منجر شود. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی مسئله محورجنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی و زوج درمانی تلفیقی فراشناختی- فراهیجانی بر تعهد زناشویی در زوجین ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
8. تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس برتکانشگری دانشجویان سیگاری

محمد عسگری؛ اعظم متینی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 205-230

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.45707.2197

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری دانشجویان سیگاری بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح گروه کنترل نامعادل انجام شد. برای این منطور، از بین 100 دانشجوی سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان که به روش خود اظهاری و معرفی دوستان خود شناسایی شد، 30 نفر که در دسترس و حاضر به همکاری بودند، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
9. مقایسه شفافیت خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و بدون تجربه طلاق والدین

علی قره داغی؛ فریبا مبینی کشه

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 231-260

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.49446.2302

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و بدون تجربه طلاق والدین انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای و از حیث زمان پس‌رویدادی بود. جامعه آماری، در دو گروه شامل کلیه فرزندان 12 تا 18 ساله با و بدون تجربه طلاق والدین در شهر تهران در سال 1398 است که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
10. صمیمت زناشویی: نقش تعیین‌کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متأهل غیر بالینی

فاطمه باقری؛ سیدعلی کیمیایی؛ حسین کارشکی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 261-280

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.48598.2271

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت با صمیمیت زناشویی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری زنان متاهل غیر بالینی ساکن مشهد که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 400 نفر انتخاب شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه صمیمیت باگاروزی)، پرسشنامه‌ی تمایزیافتگی خود اسکورون و دندی)، ...  بیشتر