رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی واکنش‌های عاطفی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید-19

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

چکیده

کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در خط اول مبارزه با بیماری کووید-19 می‌باشند. این پژوهش با هدف شناسایی واکنش‌های عاطفی پزشکان بهبود یافته از بیماری کووید-19 انجام شد. در پژوهش حاضر از شیوه پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل پزشکان بهبودیافته از بیماری کروناویروس در شهر یزد بود. نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه ساختار نیافته و عمیق قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی 2 مضمون اصلی، 6 مضمون فرعی، 10 مضمون فرعی‌تر و 50 مفهوم اولیه گردید. مضمون اصلی نخست «واکنش‌های عاطفی مثبت» بود. واکنش‌های عاطفی مثبت شامل مجموعه واکنش‌هایی بود که مضمون‌های فرعی 1- امید و انگیزه، 2- احساس شادکامی از داشتن شغل پزشکی و 3- تنظیم عواطف را دربر می‌گرفت. مضمون اصلی دوم «واکنش‌های عاطفی منفی» بود. واکنش‌های عاطفی منفی شامل مجموعه واکنش‌هایی بود که مضمون‌های فرعی 1- افسردگی، 2- اضطراب و 3- خشم بود. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که تجربه مبتلایان به کووید-19 دارای پیامدهای سخت و ناگوار و بعضاً رشد محوری است که در دو محور اصلی واکنش‌های عاطفی مثبت و و واکنش‌های عاطفی منفی دسته بندی شد. این مقاله رهیافتی برای ادامه بررسی واکنش‌های روان‌شناختی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional Reactions of Physicians Recovered from Covid-19: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • fahimeh bahonar 1
  • Seyed Masoud Mohsen-al-Hosseini 2
  • Mohammad Hassan Asayesh 3
1 Counseling Department, University of Isfahan
2 Educational Psychology and Counseling Department, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Educational Psychology and Counseling Department, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Health care workers are at the forefront of the fight against Covid-19 disease. The purpose of this study was to identify the emotional reactions of physicians who have recovered from Covid-19 disease. In the present study, was used the phenomenological method. The population of this study included physicians recovering from coronavirus disease in Yazd city. Sampling was purposefully selected and interviewed unstructured and in-depth. Colaizzi method was used to analyze the data. Data analysis led to the production of 2 main themes, 6 sub-themes, 10 sub-themes and 50 basic concepts. The first theme was "Positive Emotional Reactions." Positive emotional reactions included a series of reactions that included sub-topics: 1. Hope and motivation, 2. happiness from having a medical job, 3. Emotion adjustment. The second main theme was "Negative Emotional Reactions." Negative emotional reactions included a series of reactions that included: 1- Depression, 2- Anxiety 3- Anger. Overall, the results of this study showed that the experience of patients with Covid-19 has severe and adverse consequences, and sometimes growth, which was categorized into two main axes. This article is an approach to further study of psychological reactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Reactions
  • Corona virus
  • COVID-19
  • Physicians
ابراهیمی، امراله؛ اعرابی، سبحان و خالویی، محمدمهدی (1392). مقایسه سلامت روان و مؤلفه‌های روان‌شناسانی مثبت در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برحسب سال­های مختلف تحصیلی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان، مجله دانشکده علوم پزشکی اصفهان، 31(261)، 1896-1885
اشرفی­ریزی، حسن و کاظم­پور، زهرا (1399). چالش­های خدمات اطلاع­رسانی مرتبط با بحران کووید-19، مجله طب نظامی، 22(2)، 209-207
انصاری، مریم؛ یارمحمدیان، محمد؛ یوسفی، علیرضا و یمانی، نیکو (1386). مقدمات روش تحقیق کیفی: راه و روش نظریه­پردازی در علوم انسانی و بهداشت و درمان، اصفهان: نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
بلشیده، کیومرث؛ موسوی، سیدحمید؛ خواجه­پور، نسیم و بهارلو، مصطفی (1394). رابطه بین طردشدگی در محیط کار و نتایج شغلی: نقش تعدیل­گر سرمایه روان­شناختی، فصلنامه پژوهش­های نوین روان­شناختی، 10(40)، 194-174.
پرچم، اعظم؛ فاتحی­زاده، مریم و محققیان، زهرا (1392). ابعاد سه­گانه­ی نظریه امید اسنایدر و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم، تحقیقات علوم قرآنی و حدیث، 10(1)، 1-29.
حسنی، پرخیده؛ جلالی، رستم و عابدسعیدی، ژیلا (1391). تجارب پرستاران از آرامش و غذاب­وجدان در هنگام مراقبت: مطالعه پدیدارشناسی، مجله اخلاق پزشکی، 6(19)، 98-83
خدابخشی کولایی، آناهیتا (1399). زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان­شناختی دانشجویان در همه­گیری کووید-19، مجله طب نظامی، 22(2)، 138-130.
خطیب، حمیده؛ ناظر، محمد؛ نعمت­زاده ماهانی، کاظم و صدرمحمدی، رضوان (1394). رابطه ویژگی­های شخصیتی با شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه رفسجان، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(4)، 1180-1161.
رویین­تن، سجاد؛ آزادی، شهدخت؛ افشین، همایون و امینی، ناصر (1398). اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی بر کیفیت زندگی در بیماران سرطانی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 10(38)، 242-221.
­زادحسن، زهره؛ دهقان­پور، مصطفی؛ بستامی، مصطفی و یاراحمدی، حسن (1396). بررسی رابطه شادکامی و بهزیستی روان­شناختی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان­های نظامی استان خوزستان، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 15(5)، 20-11.
زارع، مهرانگیز (1394). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانگان ضربه عشق و افسردگی و افزایش و رشد پس از شکست دردانشجویان دارای تجربه شکست عاطفی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
سجادی، معصومه السادات و عسکری­زاده، قاسم (1394). نقش ذهن­آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش­بینی علائم روان­شناختی دانشجویان علوم پزشکی، مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8(5)، 308-301.
سربوزی حسن­آبادی، طاهره؛ عسکری، محمدرضا؛ میری، خیزران و نمازی­نیا، محمد (1399). افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران در پاندمی کووید-19 در بیمارستان نهم دی تربیت حیدریه، مجله طب نظامی، 22(6)، 533-526
سعیدمنش، محسن و عزیزی، مهدیه (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان پذیرش و سبک­های دفاعی والدین کودکان اوتیسم با مکانیسم انکار، مجله مطالعات ناتوانی، (7)، 8-1.
شادمهر، مرضیه؛ رامک، ناهید و سنگانی، علیرضا (1399). بررسی نقش فشار روانی ادراک­شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19، مجله طب نظامی، 22(2)، 121-115.
شهیاد، شیما و محمدی، محمدتقی (1399). آثار روان­شناختی گسترش بیماری کووید-19 بر وضعیت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری، مجله طب نظامی، 2(22)، 192-184.
شیوندی، کامران و حسنوند، فضل­الله (1399). تدوین مدل پیامدهای روان­شناختی اضطراب ناشی از اپیدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی­گری سلامت معنوی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 11(42)، 36-1
صفاری، محسن؛ واحدیان عظیمی، امیر و محمودی، حسین (1399). تجارب پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19، مجله طب نظامی، 22(6)، 579-570
عزتی، نایله (1391). تأثیر آگاهی از رفتارهای خودمراقبتی بر میزان ترس و اضطراب بیماران عروق قلبی (زن و مرد)، مجله زن و مطالعات خانواده، 5(17)، 130-107.
علی­پور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علی­پور، زهرا و عبداله زاده، حسن (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا درنمونه ایرانی، نشریه علمی روان­شناسی و سلامت، 8(32)، 175-163.
علیزاده­فرد، سوسن و صفاری­نیا، مجید (1398). پیش­بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا، مجله پژوهش­های روان­شناختی اجتماعی، 36، 142-129.
فرنوش، غلامرضا؛ علیشیری، غلامحسین؛ حسینی ذیجود، رضا؛ درستکار، روح­الله و جلالی فراهانی، علیرضا (1399). شناخت کرونا ویروس نوین 2019 بر اساس شواهد موجود-مطالعه مروری، مجله طب نظامی، 22(1)، 11-1.
قنبریان، مینا؛ پرموز، مهناز و رجب­زاده، زینب (1395). رابطه بین شادکامی و امید به زندگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان، مجله اصول بهداشتی، 18، 556-553
قیاسوند، مژده و قربانی، مریم (1394). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل قندخون مبتلایان به دیابت نوع دو، مجله غدد درون­ریز و متابولیسم ایران، 17(4)، 307-299
کمالی اردکانی، مونا؛ ملک، مریم؛ عطارچی، میرسعید و محمدی، صابر (1392). بررسی استرس شغلی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان پزشکی، فصلنامه طب کار، 5(1)، 33-24.
کیافر، مریم سادات؛ کارشکی، حسین و هاشمی، فرح (1393). نقش باورهای امید و خوش­بینی در پیش­بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(6)، 527-517
کیامهر، ناهید؛ مفیدی، مانی و نجاتی، امیر (1388). بررسی میزان آگاهی پزشکان از حوادث غیرمترقبه، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 27(2)، 189-184
مامی، شهرام؛ شریفی، میثم؛ حیدریان، فرخ؛ الماسی، فاطمه؛ یاراحمدی، حسن؛ زندی­فر، حسین و بستامی، مصطفی (1395). پیش­بینی عملکرد شغلی براساس دشواری­های تنظیم هیجانی و شیوه­های رویارویی با عوامل فشارزا در کارکنان درمانی بیمارستان نظامی، فصلنامه پرستار وپزشک در رزم، 13(4)، 187-178
محدث اردبیلی، ابوالفضل؛ روشن، فاطمه و نجارزاده طرقبه، الهام (1398). نقش روان‌شناسان در بحران­های طبیعی (مطالعه موردی: شیوع بیماری کرونا درایران)، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 25، 259-255.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 1. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
محمدی، محمدتقی و شهیاد، شیما (1399). اضطراب سلامتی در زمان گسترش بیماری‌های واگیردار ویروسی و کووید-19: مطالعه مروری، مجله طب نظامی، 22(6)، 631-623
موید قاعدی طاهر، قربان شیرودی شهره (1395). اثربخشی امیددرمانی گروهی بر افسردگی، احساس تنهایی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر. فصلنامه سلامت روان کودک، 3(2)، 75-65.
میرکازهی ریگی، زهره؛ دادپیشه، سعیده؛ شیخی، فیروزه؛ بلوچ، واحد بخش و کلکلی، سعید (1399). چالش­ها و راهکارهای مقابله با کووید-19 از دیدگاه پزشکان و پرستاران در جنوب سیستان و بلوچستان، مجله طب نظامی، 22(6)، 599-606
میکائیلی، نیلوفر؛ احمدی، شیرین و قوامی لاهیجی، هانیه (1398). مقایسه اجتناب تجربی و تحمل آشفتگی هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی، مجله مطالعات روان‌شناختی دانشگاه الزهرا، 15(2)، 95-80.
نقدی، مژگان و عناصری، مهریار (1397). اثربخشی امید درمانی بر بهزیستی روان­شناختی و تاب­آوری در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، مجله انجمن پرستاری، 6(4)، 55-49.
هنرکاردستنایی، رحیم؛ واحد، جواد و غفاری، خلیل (1398). اثربخشی درمان هیجان مدار بر افسردگی زنان مطلقه شهرکرد، فصلنامه علمی دانش انتظامی، 7(25)، 88-72
یوسفی، جعفر (1394). رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و هیجان­های مثبت و منفی با سلامت روانی دانشجویان، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 3(1)، 74-66
Bajema, K.L., Oster A.M., McGovern O.L. (2020).Persons Evaluated for 2019 Novel Coronavirus —United States, MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Pub: February 7, 202-207
Bakhshaie J, Zvolensky MJ, Allan N, Vujanovic AA, Schmidt NB. (2015). Differential effects of anxiety sensitivity components in the relation between emotional non-acceptance and posttraumatic stress symptoms among trauma-exposed treatmentseeking smokers. Cogn Behav Ther. 44(3):175-89.
Berking, M., & Schwarz, J. (2013). The affect regulation training. In: Gross J., editor. Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press, 529–547.
Brooks, S.K, Webster, R.K, Smith, L.E, Woodland, L, Wessely, S, Greenberg N, Rubin G.J. (2020).The psychological impact of quarantine and How to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet.
Burns, N., & Grove, S. K. (2010). Understanding Nursing Research-eBook: Building an Evidence-Based Practice. Elsevier Health Sciences.
Caleo, G., Duncombe, J, Jephcott, F, Lokuge, K, Mills, C, Looijen, E, et al. (2018). The factors affecting household transmission dynamics and community compliance with Ebola control measures: a mixedmethods study in a rural village in Sierra Leone. BMC public health.18, (1):248.
Cao, W, Fang, Z, Hou, G, Han, M, Xu, X, Dong, J, et al. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research.287:112934.
Cheong, D., & Lee, C. (2004). Impact of severe acute respiratory syndrome on anxiety levels of front-line health care workers. Hong Kong Med J. 10(5):325-30.
Daughters, S.B., Ross, T.J., Bell, R.P., Yi, J.Y., Ryan, J. and Stein, E. A. (2017). Distress tolerance among substance users is associated with functional connectivity between prefrontal regions during a distress tolerance task. Journal of addiction Biology. 22(5):1378-1390.
Dong, X., Wang, L., Tao, Y., Suo X., Li Y., Liu F., Zhao, Y., Zhang, Q. (2017). Psychometric properties of the Anxiety Inventory for Respiratory Disease in patients with COPD in China. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 12, 49-58
Duan, L., Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The ancet. Psychiatry. 7(4):300-302.
Eisenberg, D, & Chung, H. (2018). Adequacy of depression treatment among college students in the United States. General Hospital Psychiatry. 34(3), 213-220
Ferris, D. L., Brown, D. J., Berry, J. W., & Lian, H. (2008). The development and validation of the workplace ostracism scale. Journal of Applied Psychology, 93 (6), 1348-1366.
Fischhoff, B. (2020). Speaking of Psychology: Coronavirus Anxiety. In: https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety
Gentili, D, Bardin, A, Ros, E, Piovesan, C, Ramigni, M, Dalmanzio, M, et al. (2020). Impact of Communication Measures Implemented During a School Tuberculosis Outbreak on Risk Perception among Parents and School Staff, Italy, 2019. International journal of environmental research and public health. 17(3), 2-5
Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion, 10, 83- 91.
Greenberg, L. (2006) Emotion-Focused Therapy: A Synopsis. Journal of Contemporary Psychotherapy, 36(2), 87-93.
Gross, J. J. (2001). »Emotion regulation in adulthood: Timing is everything«, Psy- chological Science, 10, 214–219.
Gross, J.J., Thompson, RA. (2007). Conceptual foundations. Handbook of emotion regulation. New­York: Guilford press
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Heymann, DL, Shindo, N. (2020). COVID-19: what is next for public health? The Lancet.395 (10224), 542- 550.
Huang, L., Rong, Liu. H. (2020). Emotional responses and coping strategies of nurses and nursing college students during COVID-19 outbreak. medRxiv.1:4-9.
Hui, Wu. Yang, Zhao, Jia-na, Wang. Lie, Wang. (2009). Factors associated with occupational stress among Chinese doctors. Springer-verlag. 83, 155-64.
Jernigan, J. A., Low, D. E., & Helfand, R. F. (2020). Combining Clinical and Epidemiologic Features for Early Recognition of SARS. Emerging Infectious Diseases, 10(2), 327-333.
Kang L, Ma S, Chen M, Yang J, Wang Y, Li R, et al. (2020). Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the immunity.
Kellens, W, Terpstra, T, De Maeyer, P. (2013). Perception and communication of flood risks: a systematic review of empirical research. Risk Analysis: An International Journal. 33(1):24-49.
Kernan, W.D. (2019). Health-related impediments to learning among dental and oral surgery students. Journal of prevention & intervention in the community. 47(1):32-44.
Kim, J.S., Choi, J.S. (2016). Factors Influencing Emergency Nurses' Burnout During an Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Korea. Asian nursing research. 10(4):295-9.
Koole S. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review Cognition and Emotion 23: 4- 41.
Koy, V., Yunibhand, J., Angsuroch, Y., & Fisher, M. L. (2017). Relationship between nursing care quality, nurse staffing, nurse job satisfaction, nurse practice environment, and burnout: literature review. International Journal of Research in Medical Sciences, 3(8), 1825-1831.
Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., et al. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA network open. 3(3): 203-209
Landa, J., López-Zafra, E., Martos, M., Del Carmen Aguilar-Luzon, M. (2008). The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses: a questionnaire survey. International journal of nursing studies. 45(6):888-901
Lee, k. H., Choo, S. W. and Sean Hyun, S. (2016). Effects of recovery experiences on hotel employees’ subjectivewell-being. International Journal of Hospitality Management, 52, 1–12.
Li, L., Wan, C., Ding, R., Liu, Y., Chen, J., Wu, Z., et al. (2020). Mental distress among Liberian medical staff working at the China Ebola Treatment Unit: a cross sectional study. Health and quality of life outcomes. 13(1):156.
Liu, C-Y, Yang, Y-z, Zhang, X-M, Xu X, Dou, QL, Zhang, W-W. (2020).The prevalence and influencing factors for anxiety in medical workers fighting COVID-19 in China: A cross-sectional survey. Available at SSRN 3548781.
Malta, M, Rimoin AW, Strathdee SA. (2020).The coronavirus 2019-nCoV epidemic: Is hindsight 20/20. EClinicalMedicine, 1:20-24.
Martínez Martí, M. L, Ruch, W. (2017). The Relationship between orientations to Happiness and Job Satisfaction One Year Later in a Representative Sample of Employees in Switzerland. Journal of Happiness Studies. 18(1), 1- 15.
May, T. (2010). Rights of Conscience in Health Care. Social theory & Practice. 27(1), 111-118.
Nogee, D., & Tomassoni, A. (2020). Concise Communication: Covid-19 and the N95 Respirator Shortage: Closing the Gap. Infection control and hospital epidemiology. 20(20), 1-4
Park, S.C, Park, Y.C. (2020). Mental Health Care Measures in Response to the 2019 Novel Coronavirus Outbreak in Korea. Psychiatry Investigation. 17(2):85- 91
Peek‐ Asa, C, Ramirez, M, Seligson, H, Shoaf, K. (2013).Structural and individual factors associated with earthquake related injury.  Injury prevention, 9 (1): 62‐ 6. 
Retnowati S, Ramadiyanti DW, Suciati AA, Sokang YA, Viola H. (2015). Hope Intervention against Depression in the Survivors of Cold Lava Flood from Merapi Mount. Soc Behav Sci. 165:170-8.
Riggio, RE, & Reichard, R J. (2008). The emotional and social intelligences of effective leadership: An emotional and social skill approach. Journal of Managerial Psychology.23: 169–185.
Rubin, G. J., Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMJ (Clinical research ed.), 368-313.
Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., Kurosawa, M. and Benedek, D. M. (2020) Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry and Clinical Neurosciences. doi:10.1111/pcn.12988.
Singh, G., & Slack, N. J. (2016). Job satisfaction of employees undergoing public sector reform in Fiji. Journal of Business & Economics, 6 (2), 313- 323.
 Snydar, C.R., Shorcy, H.S., Cheavens, J., Kimberley, M.P., Adams, V, H &Wiklund, C. (2002). Hope and academic success in college. J Educ Psychol, 94(4): 820-6.
Snyder. C. R (2002). “Hope Theory: Rainbows in the Mind”. In Psychological Inquiry.13. 249-275. 
Somers, G.T, Drinkwater, E.J, Torcello, N. (2017). The GP as first responder in a major medical emergency, Australian family physician J, 26(12):1406-9.
To, K.K.W., Tsang O.T.Y., Yip, C.C.Y. (2020).Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva.Clinical Infectious Diseases, ciaa149. February 12, 2020
Tong, Z-D., Tang, A., Li, K-F., Li P.,Wang, H-L., Yi J-P. (2020).Potential presymptomatic transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang Province, China. Emerg Infect Dis. 10(32), 260- 271
Topper, M., Emmelkamp, P. M., Watkins, E., & Ehring, T. (2017). Prevention of anxiety disorders and depression by targeting excessive worry and rumination in adolescents and young adults: a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 90, 123-136.
Wang, J., Schmitz, N., Smailes, E., Sareen, J., Patten, S. (2010). Workplace characteristics, depression, and healthrelated presenteeism in a general population sample. Journal of occupational and environmental medicine. 52(8):836-42.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (6): 1063-1070.
Wester, M, Giesecke, J. (2019). Ebola and healthcare worker stigma. Scandinavian journal of public health. 47(2):99-104
Willgoss, T.G., Yohannes, A.M., Goldbart, J., Fatoye, F. (2012). "Everything was spiraling out of control": experiences of anxiety in people with chronic obstructive pulmonary disease. Heart Lung. 41(6), 562-571
World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report–34. Geneva, Switzerland: World Health Organization. https://www. who.int /docs/default-source/ coronaviruse /situation-reports.
Wu, J.T., Leung, K., & Leung, G.M. (2020). Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. The Lancet. 325 (10225):689-97.
Wu, Z, McGoogan, J.M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama.1, 502-560
Yang, Y, Shang W, Rao, X. (2020). Facing the COVID19 outbreak: What should we know and what could we do? Journal of Medical Virology. 1(7), 10-15
Yao, H., Chen, J.H., & Xu, Y.F. (2020). Patients with mental health disorders in the COVID-19 epidemic. The lancet Psychiatry. 7(4):e21.
Zhou, X., Snoswell, C.L, Harding, L.E, Bambling, M., Edirippulige, S., & Bai, X., et al. (2020). The Role of Telehealth in Reducing the Mental Health Burden from COVID-19. Telemedicine and e-Health. 1-7.