بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان پسر متوسطه دوم

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان متوسطه دوم بود. طرح این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر اسلامشهر در سال تحصیلی 96-97 بود. نمونه تحقیق شامل 30 نفر (15 گروه کنترل و 15 نفر آزمایش) از دانش آموزان بود که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی (1989)، اهمال‌کاری سولومون و راث بلوم (1984) و پرسشنامه کیفیت تصمیم‌گیری اخباری زاده (1394) استفاده شد. پس از اجرای پیش‌آزمون، برنامه آموزشی مدیریت زمان طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای (دو جلسه در هفته) به گروه آزمایش ارائه گردید. پس از پایان آموزشی مدیریت زمان، از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزشی مدیریت زمان بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان متوسطه دوم اثربخش بوده است (05/0> P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the effectiveness of time management training on quality of life, behavioral delay and decision making in secondary school students

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naeimi 1
  • Mohammad Adelpour 2
1 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University
2 High School Consultation - Education
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of time management training on quality of life, behavioral delay and decision making in secondary school students. The design of this semi-experimental study was pre-test-posttest with unequal control group. The statistical population of the study included all secondary school students in Islamshahr in the academic year of 97-96. The research sample consisted of 30 students (15 control and 15 test subjects) who were selected through targeted sampling. Quality of life questionnaire (QOL) (1989), Solomon and Roth Blum (1984), and Akhbarizadeh's decision quality questionnaire (1394) were used to collect data. After the pre-test, time management training was provided to the experimental group during 8 sessions of 90 minutes (two sessions per week). After the end of time management education, both post-test groups were taken. For data analysis, covariance analysis was used. The results showed that time management education was effective on quality of life, depression and behavioral decision of second grade students (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: time management
  • Quality of life
  • behavior delay
  • Decision making
احمدی، عزت الله؛ شیخعلی زاده، سیاوش؛ و کریمی ثانی. (1385). بررسی رابطه‌ی مدیریت زمان با سلامت روانی. مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
اصغری، مینا (1361). بررسی برداشت دانشجویان از مفهوم مدیریت زمان و نقش آن در طرح‌ریزی شغلی.
اﻟﻮاﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی (1376). تصمیم‌گیری و ﺗﻌﯿـﯿﻦ خط‌مشی دوﻟﺘـﯽ. ﺗﻬـﺮان اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻤﺖ، ﭼﺎپ.
امیدوار، هدایت؛ امیدوار، خسرو؛ و امیدوار، عظیم (1391). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان‌بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله‌ی روان‌شناسی مدرسه.2(3).
آلیس، آلبرت و جیمز نال، ویلیام (2009). روان‌شناسی اهمال‌کاری (غلبه بر اهمال‌کاری). ترجمه محمدعلی فرجاد (1388). تهران: انتشارات رشد.
برونو، فرانک (2005). مشکلات روان‌شناختی. مترجم فاطمه گلشنی (1384). تهران: نشر تخته‌سیاه.
جوکار، بهرام و دلاور پور، محمد آقا (1386). رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی، 3 (3، 4) 61-80. ‎
ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ (1377). تصمیم‌گیری در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻬـﺮان، ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ، ﭼﺎپ ﺳﻮم.
حسینی، معصومه (1393). اثربخشی رویکرد وجودی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری دختران.
حسینیان، سیمین؛ قاسم‌زاده، سوگند و نیکنام، ماندانا (1390). پیش‌بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمان، 3 (9)، 60-42.
راوری، الف؛ الحانی، ف؛ انوشه، م؛ و خلیل آبادی، ت (1387). چگونه دانش آموزان مدیریت زمان را مطالعه می‌کنند. دانشگاه علوم پزشکی کرمان 76-84:11.
سلطانی محمدی، مهدی (1379). مدیریت زمان و تصمیم‌گیری مناسب، اولین همایش کیفیت و بهره‌وری در صنعت برق. تهران، شرکت متن، پژوهشگاه نیرو.
شهمی ییلاق، منیجه؛ سلامتی، سید عباس؛ مهرابی زاده، هنرمند و حقیقی، جمال (1385). بررسی شیوع اهمال‌کاری و تأثیر روش‌های درمانی شناختی - رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3 (13)، 30-1.
طاهری فرد، مینا؛ ابوالقاسمی، عباس؛ کیومرثی، آذر (1396). مقایسه حافظه هیجانی، تصمیم‌گیری و واکنش‌پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی. مطالعات روان‌شناختی. 13(2).
عطا دخت، اکبر؛ محمدی، عیسی؛ بشر پور، سجاد (1393). بررسی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و رابطه‌ی آن با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. روان‌شناسی مدرسه، 4 (2)، 55-68. ‎
قربانی لاهیجی، زین‌العابدین (1374). تفسیر جامع آیات و احکام. نشر سایه.
ﮐﻠﯽ، ﮐﯿﺖ (2002). ﻓﻨﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﯿﺮی ﺗﯿﻤـﯽ. ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺳـﯿﺪ امین‌الله، ﻋﻠﻮی (1381). ﺗﻬﺮان، اول ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ، ﭼﺎپ اول.
کوثری، روزبه (1391). بررسی وضعیت اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دبیرستانی و رابطه آن باانگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
ﮐﯿﻨﯽ، راﻟﻒ (1381). ﺗﻔﮑﺮ ارزﺷﯽ، راﻫﯽ به‌سوی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻼق، ﮔﯿﺮی ﺗﺮﺟﻤـﻪ وﺣﯿﺪ وﺣﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ. ﺗﻬﺮان، ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺮاﻧﻪ.
محمودیان، حسن؛ بگیان کوله مرز، محمدجواد؛ عباسی، مسلم؛ اشتری مهرجردی، اباذر (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان‌بر بهبود مهارت‌های مطالعه و تعلّل ورزی دانش آموزان. مجله نوآوری‌های آموزشی. 4(8). ص 84-100.
مطیعی، حورا؛ حیدری، محمود؛ و صادقی، منصوره السادات (1391). پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های خودتنظیمی در دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبیرستان‌های شهر تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی. دوره 8، شماره 24، تابستان 1391، صفحه 50-72.
هاشمی، ژ. (1385). رابطه بین استرس شغلی و رفتارهای مدیریت زمان در بخشی از ناظران جراحی و بیمارستان‌های آموزشی داخلی و آموزشی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی. مجله بهداشت روانی. 8. 51-60.
Anderson, L. W. & Bourke S. F. (2001). Asessing affective characteristics in the schools (2nd Ed). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. p: 201.
Bandura, A. (1986). Self-efficacy: toward a unifying theory of be havior change- psychological Review, 84, 2, 191- 215.
Behavior. Personality and Individual Differences, 21, 61-67.
Bonomi, A. PD. Bushnell, D. (2000). Validation of the united states’ version of the world health organization quality of life(WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol; 53:1-12.
Claessens, B.T. CRutte. C.G, Van Eerd.W.& Roe. R.A. (2007). Reviw of the time management literature personnalereviw. journal of organizational behavior,36: 255-276
Evans. James. R. (2010). Hand book of neurofeed back: Dynamics and clinical Applications, Psychology press p. 293. ISBN 9780789033604. http: //books. Google. com/books? Id=20 ou tjs9DKC&pg=PA293.
Ferrari, J. R. & Emmons, R. A. (1995). Methods of procrastination and their relation to self-control and self-rcinforcement: An exploratory study. Journal of social Behavior and personality. 10, 135-142.
Fischhoff, B. (2008). Assessing adolescent decision-making competence. Developmental Review, 28(1), 12-28.
Flett. G. L. Blankstein, K. R. Hewitt, P. L. &Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination in college students social. Behavior and personality, 20, 85- 94.
Howell, A. & Watson, D. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, 167-178.
Kagan, Mucahit. Osman cakor, Tahsinflhanc, Mehmet kandemir. (2010). Belonging and connection to school in resettlement: Young refugees School belonging and psychosocial adjustment clinical child psychology and psychiatry, 12, 29-43.
Kielinz, C. Baker-Henningham, H. Belfer, M. Conti, G. Ertem, I. Omigbodun, O. Rohde, L.A. Srinath, S. Ulkuer, N. and Rahman, A. (2010). Child and adolescent mental health worldwide: evidence for action. The Lancet, 378, pp. 1515-1525.
King, A. Prout, A. Philips, A. (2006). Comparative Effects of two pshsial function and quality of life out comes in order adults. J gerontolmedisc;137(70):825-32
Lay, C. H., & Silverman, S., (1996). Trait procrastination, anxiety and dilatory behavior. Personality and Individual Differences, 21, 61-67.
McKenzie, K. &Gow, K. (2004). Exploring the first year academic achievement of school leavers and mature-age students through structural equation modellin Learning and Individual Differences, 14, 107–123.
Miller, E.k. Freedman, D.J. Wallis, J.D. (2002). The prefrontal cortex categories coneepts and cognition. Philos Trans R. Soc, Lond, B Biol. Sei 357 (1424): 1123-36 doi: 10 1098/ rstb 1099. PMC 1693009. PMID 12217179.
Neenan, M. (2008). Tackling procrastination an REBT Perspective for. Coaches Rat-Emo cognitive- Behav, the 26: 53-62.
Park, G., Park, K. (2008). Parks text book of prevention and social medicine,17 ed. India LTR.
Rosario, P. Costa, M. Nunez, J. C. Gonzalez-Pienda, J. Solano, P. & Valle, A. (2009). Academic procrastination: associations with personal, school, and family variables. The Spanish Journal of Psychology, 12, 118-127.
Schraw. V. Wadkins. T. &Olafson L. (2007). Doing the things wedo: Agroundedtheor of academic proerastination. Journal of Educational psychology, 99 (1). 12-25.
Shaffer, D. R. & Kipp, K. (2009). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. 8th edition, Wadsworth Publishing.
Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1996). Procrastination Assessment Scale-Students(PASS). In J. Fischer and K. Corcoran (Eds.) Measure for Clinical Practice (Volume 2, pp. 446-452). New York: The Free Press.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A Meta- analytic and theoretical review of self- regulatory failare. Psychological Bulletin, 133 (1), 65- 94. 70.
Thunholm, P. (2004). Decision-making style: Habit, style, or both? Individual and Personality Differences, 36, 931-944.
Trueman M, Hartley JA. Comparison between the time-management skills and academic performance of mature and traditional-entry university student's. J Higher Educe; 1996; 32:215-199
VanEerde, B. J. (2003). Teachhing Time and Organizational Managemanet Skills to First Year Health Science: Does Training Make a Difference? Journal of Further and Higher Education, 28, 261-276.
Wolff, J. M. (2012). Adolescent Decision Making and Risk Behavior: A Neurobiological Approach (Doctoral dissertation, University of Nebraska, Lincoln, United States). Retrieved fromhttp://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?
Zampetis, L.A, Bouranta, N. Moustakis, V.S. (2010). On the relationship between individual creativity and time management. Think Skill Creat; 5:23-32.