دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، دی 1397، صفحه 1-200 
نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

صفحه 51-75

10.22054/qccpc.2018.35734.1964

یاسر آزاد؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی