بررسی رابطه سبک ‏زندگی‏ و موقعیت اجتماعی خانواده های شاهد و ایثارگر با خانواده های عادی شهراهواز

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 دانش آموخته دکتری برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک ‏زندگی‏ خانواده‏ها‏ی شاهد و ایثارگر با خانواده‏ها‏ی عادی مشابه از نظر موقعیت اجتماعی در شهر اهواز است.روش زندگی از مفاهیم مشابه سبک زندگی است که از طریق ارزش‌ها و روش‌های مصرف شناخته می‌شود. روش این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش 24794 خانواده شامل 12397 خانواده شاهد و ایثارگرو 12397 خانواده عادی می باشد . نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری احتمالیِ طبقه‌بندی شده‌ می باشد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 387 نفر(خانواده) می‏باشد. برای جمع آوری داده‏ها از پرسش نامه کتبی استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: پس از بررسی مشخص شد که پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مدیریت بدن، مشارکت مذهبی و سرمایه فرهنگی به ترتیب، بیشترین نقش را در سبک‏زندگی‏ دارا می‏باشند. نتیجه گیری: سبک‏زندگی‏ خانواده‏های شاهد و ایثارگر از نظر موقعیت اجتماعی تفاوت معناداری با سبک‏زندگی‏ خانواده‏ها‏ی عادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between life style and social status of “Family of Martyrs and sacrifices” and “ordinary families” in Ahwaz city

نویسندگان [English]

  • Maryam Brahman 1
  • azita zangene 2
  • akbar hashemi fard 3
1 Education philosophy Department
2 آموزش و پرورش
3 دانشگاه فرهنگیان اهواز
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between life style and social status of Family of Martyrs and Martyrs terms and ordinary families in Ahwaz city. Way of life is one of the same concepts of lifestyle that is recognized through values and methods of consumption. The methodology of this research is a descriptive correlational study. The statistical population in this study is 24794 Family of Martyrs 12397 Family of Martyrs families of 12397 ordinary families. Sampling is done by probabilistic sampling method. According to the Cochran formula, the sample size is 387 people (families). A written questionnaire was used to collect data. For data analysis, Pearson correlation and regression analysis were used. After the study, it was found that the socio-economic base, body management, religious participation, and cultural capital, respectively, have the greatest role in the lifestyle. The life style of the control and saffron families in terms of social status does not have a significant difference with the lifestyle of ordinary families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Families of martyrs and sacrifices
  • Social status
  • Ahwaz city
-اباذری، یوسفعلی و چاوشیان، حسن(1381). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی. رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی ، دوره 10، شماره20، 27-3.
-ابراهیمی، قربانعلی؛ جانعلیزاده چوب بستی، حیدرو بولاغی، مهدی(1396). بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)، جامعه شناسی نهاد های اجتماعی، شماره10، 138-113.
-احمد وند، شجاع (1392). کار ویژه های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک زندگی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، ویژه نامه سبک زندگی، دوره4، شماره 13، 79-57.
-آخوندی، محمد باقر (1377). بررسی هویت ملی و مذهبی جوانان مشهدی و تاثیر روابط اجتماعی بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی مشهد.
-اسمیت، دیوید (1993).کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، ترجمة حسین حاتمی نژاد و حکمت شاهی اردبیلی(1381)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره های 185- 186.
-باکاک، رابرت (1993). مصرف، ترجمه: خسرو صبوری(1381)، تهران: انتشارات شیرازه.
-بوردیو، پیر(1994). نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی.ترجمه: مرتضی مردیها1380. تهران: انتشارات نقش و نگار.
-بوردیو، پیر(2003). سرمایه جدید.ترجمه: مرتضی مردیها(1382)، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۲-191، ۱۸۳-174.
-بیابانگرد، اسماعیل(1389). روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران.
-چاوشیان، حسن (1377). بحثی در کاربرد نظریه های فرهنگ. فرهنگ عمومی، شماره 14و15، ص 50
-خوش طینت، ولی اله (1391). تاثیرالتزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر، روان شناسی سلامت، شماره1، 59- 46.
-حاجیانی، ابراهیم (1379). تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، فصلنامه مطالعات ملی. شماره5
-دواس، دی، ای (2002).پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه‏: هوشنگ یابی(1386)، تهران : نشر مرکز، چاپ نهم.
-سازگارا، پروین (1377). نگاهی به جامعه‌شناسی با تأکید بر فرهنگ. تهران: کویر.
-سبزیان، مهتاب و ایمانی، محسن (1394). بررسی مقایسه ای سبک زندگی خانواده های شاهد و ایثارگرو خانواده های عادی استان لرستان. تربیت اسلامی، س 10، ش 21، ص1-22.
-سراج‌زاده، سیدحسین و باقری، لیلا(1396). تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهه80 . مطالعات فرهنگ  ارتباطات ، شماره 69 ، ص1-32.
-شربتیان محمدحسن؛ دانش، پروانه و طوافی، پویا(1396). تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطه آن با احساس امنیت در خانه (مطالعه موردی زنان 18- 54 سال شهر میانه). پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ، دوره  6، شماره  1 (پیاپی 16) .
شریعتی، سید صدر الدین(1392). درآمدی بر سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، ویژه نامه سبک زندگی، دوره4، شماره 13، ص 1-10.
- فاضلی، محمد (1387). تصویری از سبک‏زندگی‏ فرهنگی جامعه‏ی‏ دانشجویی فصلنامه تحقیقات فرهنگی. سال اول، شماره 1، ص 175-198.
-فرانکفورد، چاوا و نچمیاس، دیوید (2002). روش های پژوهش در علوم اجتماعی. ترجمه: فاضل لاریجانی و رضا فاضلی(1381)، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما).
-فردرو، محسن و صداقت زادگان، شهناز(1389). پایگاه اقتصادی - اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی. شورای فرهنگ عمومی، شماره 22-23، ص 85- 97.
-قاسمی، وحید (1384). ضریب آلفای کرونباخ و ویژگی های آن با تاکید بر کاربرد در پژوهش های اجتماعی، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی). شماره2، ص 155-174.
-کاویانی ارانی، محمد(1391). سبک زندگی اسلامی(مفهوم شناسی، چگونگی شکل گیری، جایگاه علوم اسلامی و علوم انسانی در آن). مطالعات سبک زندگی، شماره2، ص187-208.
-کرلینجر، پدهازر(1973). رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری. ترجمه: حسن سرایی(1386)، تهران: انتشارات سمت.
-مجدی، علی اکبر؛ صدر نبوی، رامپور، بهروان، حسین و هوشمند، محمود (1389)، سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین. علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی ، سال هفتم، شماره2، ص 131-161.
-معتمدی، عبدالله(1392). سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی( ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت). فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره4، شماره 13، ص 125-142.
 
Adler, A. (1956). The Individual Psychology of Alfred Adler: A Systematic Presentation in Selections from His Writings. New York: Basic Book. 
Bourdieu, P. (1996). The Rules of Art, (Translated By Susan, Emanuel), Polity Press.
Bourdieu, P. (1984). Distinction. London: Routledge and Kegan Paul
Chapin, S. (1935). Contemporary American Instituions. New York:  Harper akd Bros
Gordon W. Allport (1963). Pattern and Growth in Personality. Westport, CN: Greenwood Press.
Kluckhohn, Clyde & Kroeber.A.L. (1952) Culture: Critical Review of Concepts and Definitions, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. Published by the Museum.
Lazer, W. (1963). Life-Style Concepts & Marketing. In S.A. Greyser (ed.), Toward Scintific Marketing (Chicago: American Marketing Association), 130-139
Oswell, D. (2006). Culture and Society, SAGE, London.
Parsons, Talcott. (1991).The Social System .2nd ed. Routledge sociology classics .London
Southerton, Dale. (2001). Consuming Kitchens: Taste, context and identity formation, Journal of Consumer Culture, Vol1 (2): PP: 179-203.
-Veal, A. J. (1993). The concept of lifestyle: a review. Leisure Studies, 12(4), 233-252
Warde, A & Martens, l and Olsen W. (1999). Consumption and the problem of variety: cultural omnivorousness, Social Distinction and dining out, sociology, vol. 33, no. 1, February 1999, PP: 105-127.