نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

3 اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

سرطان به عنوان یکی از مهمترین بیماری‌های قرن در بین علت مرگ ومیر بعد از بیماری‌های قلب و عروق است.تشخیص سرطان و به دنبال آن تحمل درمان‌های طولانی معمولا تجارب استرس‌زا به حساب می‌آید.درمان‌های روان‌شناختی می‌تواند بر کیفیت‌زندگی این بیماران موثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان‌مواجهه‌درمانی‌روایتی بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان دارای اختلال استرس پس از سانحه که در مرکز خون و آنکولوژی بیمارستانهای مطهری فولادشهر در فاصله زمانی اول تیرماه تا اواسط شهریور سال 1395 بستری بودند تشکیل داد. از این میان تعداد 30نفر بصورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند(در هر گروه 15 نفر). ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BRIEF) و مقیاس می‌سی‌سی‌پی بود. فرآینداجرا مواجهه‌درمانی‌روایتی به مدت 6 جلسه و هر جلسه 90دقیقه به روایت خاطرات ناخوشایند مرتبط با بیماری پرداختندوگروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. نتایج با استفاده ازآزمون کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادکه مواجهه‌درمانی‌روایتی در نمره کلی کیفیت زندگی و مؤلفه‌های آن شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، ارتباط اجتماعی و سلامت محیط، باعث بهبود کیفیت‌زندگی زنان مبتلا به اختلال استرس پس‌ازسانحه مرتبط با سرطان شده‌است. در نتیجه می‌توان از روش مواجهه‌درمانی‌روایتی به عنوان یک روش مؤثر در بهبود کیفیت‌زندگی این دسته از بیماران در مراکز آنکولوژی به عنوان درمان‌های تکمیلی در کنار درمان‌های پزشکی سود جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of narrative exposure therapy on quality of life related in paeints with posttraumatic stress

نویسندگان [English]

  • sajjad basharpoor 1
  • Shoaleh amani 2
  • shirin ahmadi 3

1 University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 School of Psychology and Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil

3 School of Psychology and Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil

چکیده [English]

Cancer is one of the most important diseases of the century among the cause of death after cardiovascular disease. Detection of cancer, followed by prolonged treatments, is usually a stressful experience. The aim of this study was to determine the effectiveness of narrative exposure therapy on improvements of quality of life in individuals with cancer-related PTSD. The study population included all female cancer patients with post-traumatic stress disorder at the Center for Hematology and Oncology Fouladshahr Motahari hospitals in early June to mid-September 1395 period were hospitalized formed. Among them, 30 people were selected through targeted sampling and were randomly assigned to two experimental and control groups (in each group15 people).The data collection tool was the WHO )WHOQOL-BRIEF) Quality of Life Questionnaire and the Mississippi Scale. The process of encountering treatment for 6 days and 90 minutes each session was based on narrative of unpleasant memories related to the disease, and the control group did not receive any interventions. The results were analyzed using software of multivariate covariance analysis. The results showed that the exposure of the health care provider in the overall score of quality of life, including physical health, mental health, social communication and environmental health, has improved the quality of life of women with post-traumatic stress disorder associated with cancer. in result It can be used as an effective Narrative exposure therapy the quality of life of these patients in the oncology centers and as complementary therapies along with medical treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • Post truama stress disorder
  • Quality of life
  • Narrative exposure therapy
اکبری نخجوانی، هانیه؛ بدری گرگری، رحیم. (1394).بررسی اثربخشی روش افشای هیجانی به شیوه گفتاری/ نوشتاری بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه شهر تبریز. مجله پزشکی ارومیه. دوره 6، شماره 26، صص 530-519
حسن­پور، آمنه؛ آذری، ایرج. (2006). کیفیت زندگی و عوامل مرتبط در بیماران سرطانی. مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی مراقبت در بیماری­های خاص. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. دوره 4، شماره 12، صص 76-84.
حیاتی، فرخنده؛ شهسواری، آرزو؛ محمودی، محمود. (1388). بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده بـه بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه­های علوم پزشکی شهر تهران. فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، دوره 1، شماره 2، صص 28-24.
خسروی، پانته­آ؛ مرادی، علیرضا؛ جنابیان، آرش. (1393). بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه­های استرس پس از سانحه و افزایش حافظه شرح‌حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان. فصلنامه فرهنگمشاورهورواندرمانی، دوره 5، شماره 18، صص 80-64.
زارع، حسین؛ شقاقی، فرهاد؛ مجتبی، دلبر. (1390). اثر افشای نوشتاری بر شدت علائم وسواسی و افسردگی مبتلایان به اختلال وسواس-اجبار. مجله روانشناسی بالینی، دوره 4، شماره 1، صص 34-27.
صالحی، معصومه؛ شریعتی، عبدالهی؛ انصاری، منصور؛ لطیفی، سیدمحمود. (1391). تأثیر آرام­سازی بنسون بر مقیاس‌های علامتی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی، مراقبت‌های بیماری‌های مزمن جندی شاپور. دوره 1، شماره 1، صص 8-1.
عابدی، حیدرعلی؛ علوی، موسی؛ رضایی، موسی؛ مزروعی، امیر؛ سبدانی، اعظم. (1393). بررسی معنادرمانی بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان. تحقیقات علوم رفتاری. دوره 4، شماره 12، صص 308-301.
فاضل، مرتضی؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ فرحبخش، کیومرث؛ اسمعیلی، معصومه. (1396) ارائهالگویرشدپسازسانحهدربیمارانسرطانی: یکمطالعهگرانددتئوری. فصلنامهفرهنگمشاورهورواندرمانی، دوره 8، شماره 29، صص 104-80.
مردانی حموله، مرجان؛ شهرکی واحد، عزیز. (1389). ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 2، شماره 18، صص ۱۱۱-۱۱۷.
منفرد، آرزو؛ پاک‌سرشت، صدیقه؛ قنبری خانقاه، عاطفه؛ عطرکارروشن، زهرا. (1392). کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و عوامل مؤثر بر آن در زنان مبتلا به سرطان پستان.پرستاری و مامایی جامع‌نگر. دوره 23، شماره 2، صص 62-52.
نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکوئی، کوروش؛ مجدزاده، رضا. (1385). استاندارد‌سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 4، شماره 4، صص 12-1.
وارث، زهره؛ زندی، میترا؛ بقایی، پروین؛ مسعودی علوی، نگین؛ میرباقرآجرپز، ندا. (1389). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز دیابت کاشان. پژوهش پرستاری. دوره 17، شماره 5، صص 22-14.
یزدانی، فریدخت؛ بابازداه، شادی. (1392). تأثیر یوگا بر مقیاس‌های علامتی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی. بیماری‌های پستان ایران. دوره 3، شماره 6، صص 66-57.
شفیع‌آبادی، عبدالله؛ فکری، کاترین. (1393). کاربردپذیری فنون مشاوره و روش سیمونتن جهت بهزیستی بیماران سرطانی و خانواده­هایشان، تهران؛ کتاب فکر نو، چاپ اول.
ریس، گارت (2000)، سرطان، ترجمه همت خواه فرهاد. (1390). تهران: عصرکتاب، چاپ چهارم.
گودرزی، محمدعلی. (1382). بررسی اعتبار و روایی مقیاس اختلال تنیدگی پس از ضربه می­سی­سی­پی (اشل). مجله روانشناسی، دوره 26، شماره 2، صص 177-153.
 
 
Adenaur, H. Catani, C. & Gola, H. (2011). Narrative Exposure Therapy for PTSD increases top-down processing of aversive stimuli evidence from a randomized controlled treatment trial. Journal BMC neuroscience. Vol12 (1),PP:1-13.
Alghami, M. Hunt, N. & Thomas, S.H. (2015). The Effectiviness of Narrative Exposure Therapy with Traumatize in Saudia Arabia. Journal Behavioure Research and Therapy. Vol 66(12), PP; 64-71.
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC: American Psychiatric Association.
Andrykowski, M.A. & Kangas, M. (2010). Posttraumatic Stress Disorder Associated with Cancer Diagnosis and treatment. Journal Oxford textbook of psycho-oncology. Vol 18 (9),PP:348–357.
Baljani, E. Kazemi, M. Amanpour, E. & Tizfahm, T. (2011).A survey on relationship between religion, spiritual wellbeing, hope and quality of life in patients with cancer. Journal of Evidence Based Care School of Nursing & Midwifery. Vol 1(1),PP:51-61.
Hampton, M.R. & Frombach, I. (2000). Women’s experience of traumatic stress in cancer treatment. Health Ealth Care Women In. Vol 21(1),PP:67-76.
Houilind, M. & Elklit, A. (2002). Post-traumatic stress disorder in breast cancer survivor. Journal of Clinical Psychology Medical Settings. Vol 12 (6),PP:312-324.
Kaasa, S. Malt, U. Hagen, S. Wist, E. Moum, T. & Kvikstad, A. (1993). Psycological distress in cancer patients with advanced disease.Journal Radiother Oncol. Vol 27 (3),PP: 193-197.
Kangas, M, Henry, J.L. & Bryant, R.A. (2005).A prospective study of autobiographical memory and posttraumatic stress disorder following cancer. Journal Couns clin Pscho. Vol 73(2),PP: 293-299.
Kangas, M. Milross, C.H. & Brayant, R.A. (2014). brief early cognitive behavioral program for cancer related PTSD. Journal anxiety and comorbid depression cognitive and behavioral practice. Vol 202(21),PP:416-431.‌
Knobf T.M. (2011). Clinical Update:Psychosocial Responses In Breast Cancer Survivors. Seminars in Oncology Nursing. Vol 27 (3),PP:1-14.
Ozdemir, O. Boysan, M. & Yilmaz, E. (2015). Relationships between posttraumatic stress disorder (PTSD), dissociation, quality of life, hopelessness, and suicidal ideation among earthquake survivors. Journal Psychiatry Research. Vol 228(17),PP; 598–605.
Ozkal, F. & Arikan, Y. (2014). The opinions of patients and patients relatives on announcement of the cancer diagnosis to the patient. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences [Online]. Vol 4,PP:179-183.
Palmer, J.R. Adams-Campbell, L.L. Boggs, D.A. Wise, L.A. & Rosenberg, L. (2007).A prospective study of body size and breast cancer in black women. Journal Cancer epidemiol biomarkers prev. Vol 16(3),PP: 1795-1802.
Pherson, J. (2012). Does narrative exposure therapy reduce PTSD in survivors of mass violevce. Journal research on social work practice. Vol 22(1),PP:29-42.
Quintard, B. & Lakdja, F. (2008). Assessing the effect of beauty treatments on psychological distress, body image, and coping: a longitudinal study of patients undergoing surgical procedures for breast cancer. Journal Psycho-Oncology. Vol 17(4),PP:1032–1038.
Shauer, M. Neuner, M. & Thomas, E. (2011). Narrative Exposure Therapy short term treatment for traumatic stress disorders.by hogrefe publishing.
Tsay, S. Chang, J. Yates, P. Lin, K. & Liang, S. (2012). Factors influencing quality of life in patients with benign primary brain tumors: prior to and following surgery. Journal Support Care Cancer. Support Care Cancer. Vol 20(1),PP:57-64.
Wang, C.H. Shiow, L. & Bond, A.E. (2005).Post-traumatic stress disorder, depression, anxiety and Quality of life in patients with traffic–related in juries. Journal AdvNurs. Vol 52 (1),PP: 22-30.