نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

چکیده

مقدمه: انگیزه تحصیلی دانشجویان و نگرانی های مربوط به آینده شغلی آنها بسیار مهم و قابل توجه است و موسسات آموزش عالی در این زمینه نقش مهمّی ایفا می کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت انتخاب شغل در پیش بینی سطح انگیزه تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد بود و نمونه شامل 40 نفر از دانشجویانی بود که فاقد انگیزه تحصیلی یا انگیزه تحصیلی پایین بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(20 نفر) و گروه کنترل(20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش هفت جلسه 90 دقیقه ای آموزش دید. ابزار پژوهش پرسشنامه انگیزه تحصیلی والرند و همکاران(1985) بود و داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد آموزش مهارت انتخاب شغل بر انگیزه تحصیلی درونی و بی انگیزگی معنادار بوده و بر انگیزه تحصیلی بیرونی معنادار نبود. بحث: آموزش مهارت انتخاب شغل بر افزایش انگیزه درونی و بی انگیزگی تحصیلی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of career Selection Skills on Student Motivation in Shahrekord University

نویسندگان [English]

  • yaser azad 1
  • kiimars farahbakhsh 2
  • Abdollah Shafiabadi 3
  • Hosein Salimi Bajestani 2
  • mohammad rabiei 4

2 Counselling, associate professor, faculty of psychology & educational science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 allameh

4 shahrekord

چکیده [English]

Students educational motivation and concerns for future employment are interlocked and higher education institutions play vital role in this issue. The aim of this study was to investigate the role of of career Selection Skills in predicting the level of students' academic motivation. Method: The experimental design was pretest-posttest with control group. The statistical population consisted of all students referred to Shahrekord University Counseling Center and The sample consisted of 40 students who did not have academic motivation or low academic motivation. They were randomly assigned to two experimental groups (20) and a control group (20). The experimental group trained seven 90-minute sessions. The research instrument was Valerand et al. (1985). The data were analyzed using covariance analysis. The results showed that training of employment skills on internal educational motivation and lack of motivation was significant and did not have significant effect on external educational motivation. Discussion: Training of career Selection Skills has been effective in increasing internal motivation and Lack of academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career Selection Skills
  • Student Motivation
  • Student
آقاپور، شهلا؛ موحد محمدی، حمید؛ علم بیگی، امیر؛ شبانعلی فمی، حسین. (1391). بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره (4)45، 692-683.
آقایوسفی، علی رضا و شریف، نسیم. (1390). رابطۀ سبک‌هایحلمسئلهوبهزیستیشخصیدر دانشجویان. اندیشه و رفتار، 29(6): 89-79.
بدری گرگری، رحیم، یاری، منیژه. (1395). رابطه عوامل مختلف انگیزشی با بی تصمیمی شغلی دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال هفتم، شماره 25.
برجعلی، احمد. (1396). الگوی تأثیر انگیزه تحصیلی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی بر موفقیت تحصیلی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال نهم، شماره 33.
باورساد، مریم؛ حکیم، اشرف السادات؛ عظیمی، نسرین؛ لطیفی، محمود؛ قالوندی، حسین. (1394).بررسیانگیزهتحصیلیوعواملمرتبطباآناز دیدگاهدانشجویانپرستاریدانشگاهعلومپزشکیجندی‌شاپوراهواز، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، (1)7.
بدری گرگری، رحیم و حسینی، فریبا. (1389). بررسیرابطۀباورهایانگیزشیوراهبردهاییادگیری خودتنظیمیبااهمال‌کاریدانشجویانتبریز، نشریۀ تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 36(9): 126-111.
پیرزهی، عبدالخالق، بهروان، حسین. (1392). عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه مشهد، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 56-23.
حسین زاده، مهدی. (1389). ارتباط بین انگیزه و خودکارآمدی دانشجویان رشته کامپیوتر و رضایتمندی آن‌ها از رشته، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
حیدری، غلام حسین؛ مدانلو، یاسمن؛ نیاز آذری، مرضیه؛ جعفری گلوچه، عبداله. (1389). مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مجله فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(1)، 118-103.
 دخت معماریان، آذین. (1389). اثربخشیمداخلات چندبعدیمارتینبرانگیزهودرگیریتحصیلی دانشآموزاندختردورۀراهنماییشهراصفهان، پایان‌نامۀکارشناسیارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکدۀ علوم انسانی.
روحی، قنبر؛ حسینی، سید عابدین؛ بادله، محمدتقی و رحمانی، حسین. (1386). انگیزه تحصیلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره چهارم: شماره دوم. ص 83-77.
شفیع‌آبادی. عبدالله. (1396). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل (با تجدیدنظر و اضافات). تهران: انتشارات رشد. چاپ بیست و ششم.
عدالت‌خواه، حسن؛ جهانگیری، سیف‌الله؛ خان بابا زاده، مژگان؛ امانی، فیروز و هاشیمیلر، مازیار. (1384). وضعیتتحصیلیدانش‌آموختگان دانشگاهعلومپزشکیاردبیل، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، (2)5، 195-193.
عسکری، جعفر. (1384). بررسی منابع افت انگیزشی دانشجویان دانشگاه از دیدگاه آنان، مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، دوره 11، شماره 4، 562-455.
محمدی روزبهانی، کیانوش، طارمی، ابولفضل. (1384). عوامل انگیزشی داوطلبان برای ورودی به دانشگاه، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 37، 126- 103.
مولوی، پرویز، رستمی، خلیل، فدایی نائینی، علیرضا، محمد نیا، حسین، رسول‌زاده، بهزاد. (1386). بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (گام‌های توسعه در آموزش پزشکی)، 25،1: 58-53.
یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غلامرضا و فیروز نیا، سمانه. (1388).ارتباطانگیزشتحصیلیباپیشرفتتحصیلیدانشجویانپزشکی دانشگاهعلومپزشکیاصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9(1)، 85-79.
منابع لاتین
Brown, Steven D.; Tramayne, Selena; Hoxha, Denada; Telander, Kyle; Fan, Xiaoyan; Lent, Robert W. (2007). Social Cognitive Predictors of College Students' Academic Performance and Persistence: A Meta-Analytic Path Analysis. Journal of Vocational Behavior, v72 n3 p298-308.
Cavanagh, J., Burston, M., Southcombe, A. and Bartram, T. (2015). Contributing to a graduate-centred understanding of work readiness: An exploratory study of Australian undergraduate students' perceptions of their employability. The International Journal of Management Education, 13 (1): 278-288.
Clayton, L., Fletcher, J. (1994). Are realistic types really less career mature? Year 10 differences in career maturity between Hollands work personality types. Australian journal of Career Development, 3(1), 29-34.
Creed, P. A. & Paton, W. (2003). Differences in career attitude and career Knowledge for high school students with and without paid work experience, International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3, 21-33.
Deci, E., & Ryan, R. M. (2008). Self-Determination Theory: A Macro theory of Human Motivation, Development and Health. Canadian Psychology, 3, 182-185.
Eurico, S. T., da Silva, J. M. and do Valle, P. O. (2015). A model of graduates' satisfaction and loyalty in tourism higher education: The role of employability. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 16 (1): 30–42.
Gherardi, S., & Nicoloni, D. (2002). Learning the trade. A culture of safety in practice. Organizations Articles, 9(1), 191–233.
Heidari, G., Modanlou, Y., Niaz Azari, M., & Jafari, A. (2010). The comparison between software instruction effect and traditional instraction effect on student enlgish achievement. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(1), 103-115. (in Persian)
Hughes, C. Thomas, T. (2006), "Adapting the Career Development inventory-Australian for cross-cultural research", Journal of Vocational Behavior. 69, 276-288.
Knight, P, & York, M. (2004). Learning, Curriculum and Employability in Higher Education (First Published). Routledge Falmer: Taylor and Francis e-Library.
Lee, K. H (2001). A cross-cultural study of the career maturity of Korean of United States high school student, Journal of Career Development, 28, 43-57.
Lokan, J. (1984). Manual of the Career Development Inventory-Australian Edition. Melborne: Australian Council for Educational Reserch.
Maxwell, G; Cooper, M; Biggs, N. (2000). How people choose vocational education and training programs: social, educational and personal influences on aspiration, NCVER: 113.
Menon, M, Pashourtidou N, Polycarpou A, Pashardes P. (2012). Students’ expectations about earnings and employment and the experience of recent university graduates: Evidence from Cyprus, Journal of Educational Development. 32(1), 805–813.
Mizuno, K. Masaaki, T. Sanae, F. Kyoko, I. & Yasuyoshi W. (2011). Relationship between cognitive function and prevalence of decrease in intrinsic academic motivation in adolescents. Behavioral and Brain Functions, 7(4) 2-11.
Nancy, C. C. (2010). a conceptual model of career development to enhance academic motivation, A Dissertation Submitted to the Faculty of Old Dominion University in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of doctor of philosophy in education.
Nilsen, H. (2009). Influence on Student Academic Behaviour through Motivation, Self-Efficacy and Value- Expectation: An Action Research Project to Improve Learning. Issues in Informing Science and Information Technology, 6(1), 544-556.
Patton, W., Spooner-Lane, R., & Creed, P. A. (2005). Validation of the short form of the Career Development Inventory-Australian Version with a Sample of University Students. Australian Journal of Career Development, 14, 265-278.
Perron, J., Vondaracek, F.W., & Skorikov, V. B. (1998). Alongitudinal study of vocational maturity ethnic identity development. Journal of Vocational Behavior, 59, 409-424.
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in education: Theory, research and applications. Englewood Cliffs, NJ: Merrill Prentice-Hall.
Savickas, M. L (1984). Career Maturity: The Construct and its Measurement, The vocational Guidance Quarterly, 32(4), 222-231.
Savickas, M. L. & Hartung, p. j. (1996). The career Development Inventory in review: Psychometric and research findings. Journal of career Assessment, 4(2), 171-188.
Super, D. E., Osborne, W. L., Walsh, D. J., Brown, S. D., & Niles, S.G. (1992). Developmental career assessment and counseling: The C-DAC model. Journal of Counseling and development, 71, 74-80.