پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس کیفیت ارتباط آنها با خدا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سالمندی دوران حساس زندگی انسان است و توجه به نیازها و مسائل این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.هدف پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس کیفیت ارتباط با خدا بود.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سالمندان مشگین شهر در سال 1397 بود که تعداد 200 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به دو پرسشنامه اضطراب مرگ و پرسشنامه کیفیت ارتباط با خدا پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چند گانه در سطح آلفای 01/0 استفاده شد.یافته ها نشان دادند که از میان مولفه های کیفیت ارتباط با خدا ،مولفه امید و محبت به خدا (از ابعاد مطلوب ارتباط با خدا) اضطراب مرگ را به صورت منفی؛و مولفه های یاس ، تجری و عداوت (ابعاد نامطلوب ارتباط با خدا) و مولفه بیم از ابعاد مطلوب ارتباط با خدا، اضطراب مرگ را به صورت مثبت پیش بینی می کنند. در مجموع 76/0 از اضطراب مرگ توسط 6 مولفه کیفیت ارتباط با خدا پیش بینی می شود که از بین این 6 مولفه، مولفه امید در بعد ایمان و مولفه یاس در بعد کفر به ترتیب با میزان بتای (401/0-= ) و(315/0= ) قوی ترین متغیر برای پیش بینی اضطراب مرگ می باشند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد کیفیت ارتباط با خداوند می تواند اضطراب مرگ سالمندان را کاهش دهد از این روکیفیت ارتباط با خدا و ارتباط مطلوب با خداوند می تواند یکی از راهکارهای مقابله ای با اضطراب مرگ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of death anxiety on the Basis of Quality of Relationship with God in the elderly

نویسنده [English]

  • bahman mansoori
MA, Department of Counselor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Allame Tabatabaee, Tehran, Iran
چکیده [English]

Elderly is a critical period of human life and paying attention to the needs and issues of this stage is a social necessity. The aim of this study was prediction of death anxiety on the basis of quality of relationship with god in Seniors people. The statistical population of the study consisted of all elderly people of Meshkin Shahr in 1397. 200 people were selected randomly by cluster sampling . They answered 2 questionnaires: death anxiety and quality of relationship with god. The data were analyzed using correlation and multiple regression methods at alpha level of 0.01. The results of the correlation analysis and multivariate regression showed that dimensions of hope and affection for god are the negative predictors of death anxiety, but disappointment, insolence, enmity the component of fear of the desired dimensions of communication with god are the positive predictor of death anxiety. A total of 76% of death anxiety is predicted by 6 components of the quality of communication with God. Among these 6 components, the component of hope in the dimension of faith And the component of Jasmine in the dimension of disbelief Beta rate are respectively ( -0/401) (0/315) strongest Variable To predict death anxiety. The results of this study showed Spirituality and quality of communication with god can reduce the level of anxiety in the death of the elderly. Therefore, the quality of communication with god and the good relationship with God can be one of the solutions to the anxiety of death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: death anxiety
  • relationship with God
  • Hope
  • affection
  • disappointment
امیرقاسمی، نواب؛ معتمدی، عبدالله و سهرابی، فرامرز. (1394). پیش‌بینیارتباطباخدابراساسرویدادهای زندگی، هوشمعنویو ترسیم روندزندگیدرسالمندان. مجله سلامت و مراقبت، 17(1)، 69-57.
برابادی، حسین احمد. (1394). مقایسه کیفیت تصور از خدا در بیماران افسرده و افراد سالم. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 6(23)، 96-70.
بهرامی، نسیم؛ مرادی، محمد؛ سلیمانی، محمد علی؛کلانتری، زهرا و حسینی، فاطمه.(1392). اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان. فصلنامه نشریه پرستاری ایران، 26(82)، 61-51.
جیمز، ویلیام. (1964). دینوروان، ترجمه مهدی قائنی. (1372). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
چین آوه، محبوبه وطباطبائی، سیده فاطمه. (1395). پیش‌بینیافکار خودکشیبراساسنگرشمذهبیوتوکلبه خدا. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6(1)، 96-81.
داود حسینی، سید محمد؛ ملازاده، جواد؛ افسرگازرونی، پروین و امینی لاری، محمود. (1391). رابطه‌ی سبک‌های دل‌بستگی و سبک‌های مقابله‌ی مذهبی با سلامت روان در بیماران. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 14(53)، 15-6.
رجبی، غلامرضا و بحرانی، محمود. (1380). تحلیل عاملی سؤال‌های مقیاس اضطراب مرگ. مجله روان‌شناسی، 5(4)، 344-331.
زاهد بابلان، عادل؛ رضایی جمالویی، حسن؛ و حرفتی سبحانی، رعنا. (1391). رابطه دل‌بستگی به خدا و تاب‌آوری با معناداری در زندگی دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 3(49)، 85-75.
سلیمان نژاد، اکبر. (1389). هراس از مرگ در بیماران مبتلابه هیپوکندریا و اختلالات اضطرابی. مجله علوم پزشکی ارومیه، 21(2)، 279-273.
سوری، ابوذر؛ شعبانی مقدم، کیوان و سوری، ربیع الله. (1395). رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(16)، 84-75.
صادقی، منصوره صادات؛ عصار، مریم و پیمان پاک، فائزه. (1393). نقشابعاداصلیشخصیتدرنوعارتباطبا خدا. دو فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روانشناسی، 8(15)، 126-103.
علیا نسب، سید حسین. (1389). بررسی رابطه دینداری با اضطراب مرگ در دانشجویان و طلاب شهر قم. فصلنامه روان‌شناسی و دین، 3، 68-55.
علیدائی، سیما و ابراهیمی مقدم، حسین. (1392). بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 5(17)، 116-103.
غباری، باقر (1395). توکل به خدا. قابل‌دسترس:
قابضی، فاطمه؛ پاکدامن، شهلا؛ پاسبان، ریحانه و مرادخانی، لیلا. (1394). پیش‌بینی احساس تنهایی جوانان بر اساس کیفیت ارتباط آن‌ها با خدا. پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 1(1)، 92-81.
  قاسم پور، عبداله ؛ جمال، سوره و میرتوحید، سیدتازه کند.(1392) پیش‌بینی اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 13(2)، 70-63.
محمدزاده، علی؛ جعفری، عیسی و حاجلو، نادر. (1394). رابطهاضطرابمرگباروش‌هایمقابلهمذهبی، سبک‌های دل‌بستگی بهخداوعملبهباورهایدینی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5(20)، 272-260.
مظاهری، محمدعلی؛ پسندیده، عباس و صادقی، منصوره سادات. (1390). مثلث ایمان: الگوی ابعادی رابطه ان با خدا. قم: دارالحدیث.
معتمدی، عبدالله؛ پژوهی نیا، شیما و فاطمی اردستانی، سید محمد حسن. (1393). تأثیربهزیستیمعنویوتاب‌آوریدرپیش‌بینیاضطرابمرگدرمیانسالمنداندرشهرتهران. فصلنامه علوم و اعصاب، 2  (3)، 26-19.
یونگ، کارل گوستاو. (1937).روانشناسیودین. ترجمهفؤادرحمانی (1352). چاپ اول، تهران: انتشارات فرانکلین.
Abdelsayed, L.M., Bustrum, J.M., Tisdel, Th.C., Reimer, K.S., & Camp.C.A. (2012). The impact of personality on God image, religious coping, and religious motivation among Coptic Orthodox priests. Mental Health Religion & Culture (Ment Health Relig Cult), 15(5), 449-466.
Braam, A. W., Mooi, B., Schaap Jonker, H., & VanTilburg, W. D. J. (2008).God image and Five-Factor Model personality characteristics in laterlife:A study among inhabitants of     Sassen eim in The Netherlands. Mental Health, Religion & Culture, 11(6), 547-559.
Brdshaw, M., Ellison, C. G., & Marcum, G. P. (2010). Attachment to God, images of God, and psychological distress in a nationwide sample of Presbyterians. International Journal for the Psychology of Religion, 20 (2), 130 – 147.
Flannelly, K. J., Galek, K., Ellison, C. G., & Koenig, H. G. (2010), Beliefs about God, psych iatric symptoms,and evolutionary psychiatry. Journal of Religion and Health, 49 (2), 246-261.
Huerta A, Yip M. A study of religious certainty and death anxiety [Internet]. 2006 [cited 2013         Oct 15].Available from: http://jrscience.wcp.muohio.edu/humannature06/P                        roposal Articles/Draft 1.Astudyofreligiou .html.
Koenig, HG. (2007) Spirituality and depression: A Look at the Evidence. Southern Medical Journal, 100:737.
Lewis, CA. Shevlin, M, Lloyd, NSV.& Adamson, G. (1998). The Francis Scale of Attitude toward Christianity (Short Scale) Exploratory and confirmatory factor analysis among      English students. Journal of Social Behavior and Personality, 13,167–175.
Miner, M. (2009). The impact of child- parent attachment, attachment to God and religious  orientation on psychological adjustment. Journal of Psychology & Theology, 37, 114-           124.
Mochon, D., M.I. Norton & Ariely, D. (2011). Who Benefits from Religion? Social Indicators Research, 101 (1), 1-15.
Moxey, A., M. McEvoy, S. Bowe & Attia, J. (2011). Spirituality, religion, social support, and health among older Australian adults”, Australian Journal on Aging, 30 (2), 82-     88.
Templer, DI. (1970). The construction and validation of a death anxiety scale. J Gen Psychol, 82(2d Half), 165-77. DOI: 10.1080/00221309.1970.9920634 PMID: 4394812.
Thorson, J.A. & F.C. Powell (2000). “Death anxiety in younger and older adults”. in A. tamer (Editor).death attitudes and the older adults, theories, concepts and applications, Burner-Routledge, Ledge Philadelphia, 123-136.
Verhagen, P., VanPraag, H. M., López-Ibor, J. R.Cox, J., Moussaoui,D,. (2010), Religion and psychiatry:beyond boundaries. In: E. H. M. Eurelings-Bon-tekoe & H. Schaap-Jonker, (Eds.), A moment of anger, a life time of favor: image of God, personality, and           orthodox religiosity (361-372), John Wiley & Sons Ltd.
Viana, A. G., Rabian, B. (2008). Perceived attachment: relations to anxiety sensitivity, worry, and GAD symptoms. Behavior Research and Therapy, 46, 737–747.