نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقدمه: یکی از ویژگی های افراد مقاوم در برابر رویدادهای تنش زا برخورداری از حمایت شخصی- اجتماعی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت شخصی و اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار ساکن در مناطق زلزله زده انجام شده است. روش اجرای این پژوهش به صورت کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه‌ی عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. نمونه‌ی پژوهش دربرگیرنده‌ی 12 نفر از زنان باردار با تحصیلات دیپلم و پایین‌تر بود که از جامعه‌‌ی مادران 25تا 30ساله‌ی منطقه زراعی شهر سرپلذهاب به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تولید 2 طبقه اصلی، 8زیر طبقات و 46 کد استخراجی گردید. طبقه اصلی نخست« عوامل حمایت کننده شخصی» بود که زیر طبقات توانمندی های شخصی ، ارزش های شخصی، نقش تجارب شخصی،اعتقادات شخصی و واگویی های شخصی را در بر می گرفت. مضمون طبقه دوم «عوامل حمایت کننده اجتماعی» است که از زیر طبقات ارزش های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و حمایت خانوادگی تشکیل شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که زنان باردار که زلزله را تجربه کرده اند، عوامل حمایت کننده اجتماعی از جمله " ارزش های اجتماعی، حمایت های اجتماعی، حمایت های خانوادگی" و عوامل حمایت کننده شخصی بر احساس امنیت زنان باردارزلزله زده موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative study of the role of personal-social support on the safety of pregnant women in earthquake-stricken areas

نویسندگان [English]

  • s k 1
  • maryam seifi 2

1 a

2 دانشگاه علامه

چکیده [English]

Abstract
Introduction: One of the characteristics of people who is resistant to tense events is personal-social support. The purpose of this study was to investigate the role of personal and social support on the safety of pregnant women living in earthquake-affected areas. The methodology of this research is qualitative and phenomenological, and a semi-structured, deep interview has been used to collect the data. The research sample consisted of 12 pregnant women with a lower secondary education who were selected through a targeted sampling from a 25- to 30-year-old mothers aged in Saral-e-Zahab province. The data analysis led to the production of 2 main floors, 8 sub floors and 46 extraction codes. The main category was "personal supporters", which was subjected to the categories of personal abilities, personal values, the role of personal experiences, personal beliefs and personal vagabonds. The theme of the second floor is "Social Supporting Factors", which was formed from the classes of social values, social protection and family support. Conclusion: The results of this study showed that pregnant women who have experienced an earthquake have effective social support factors such as social values, social protection, family support and personal support factors on the safety of pregnant pregnant women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: personal-social support
  • the safety
  • pregnant women
  • earthquake
بداقی، الهه، علی پور، فرشید، بداقی، مظاهر، نوری، ربابه، پیمان، نوشین و سعید پور، صابر. (1395). نقش معنویت و حمایت اجتماعی در نشانه‌های اضطراب، افسردگی و استرس زنان باردار، سلامت جامعه، دوره دهم، شماره 2
بشارت، محمدعلی، لشکری، مهدیه و رضازاده، سید محمدرضا. (1393). تبیین سازگاری با ناباروری بر اساس کیفیت رابطه، باورهای زوجین و حمایت اجتماعی، روانشناسی خانواده، دوره 1، شماره 2.
پارسی زاده، فرخ و اسکندری، ملیحه. (1392). نیازسنجی اولویت‌های زنان بعد از وقوع زلزله (موردشناسی 5 دی‌ماه 1382)، پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سال 16، شماره اول.
شادی طلب، ژاله. (1376). نقش زنان در کاهش آسیب‌های زلزله، مجموعه مقالات اولین همایش شناخت ابعاد مختلف کلیدی زنان در برنامه‌های کاهش خطرهای ناشی از زلزله، موسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
شهسواری، ربابه، غفاری، مجید و مختوم نژاد، راضیه. (1397). نقش واسطه‌ای سخت‌کوشی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در رابطه با هوش معنوی و شادکامی در زنان سالمند، نشریه سالمند شناسی، دوره 2، شماره 4.
مشکی، مهدی، آرمان مهر، وجیهه و چروی، خدیجه. (1394). بررسی ارتباط بین افسردگی دوران بارداری با حمایت اجتماعی و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی در زنان باردار، مجله زنان مامایی و نازایی ایران، دوره هجدهم، شماره 142
معتمدی، عبدالله. (1396). بررسی کیفی ارتباط با خداوند در دوره سالمندی، سالمند، دوره 12، شماره 1.
ملکی، رؤیا. (1388). زنان بیشتر از مردان در بحران می‌میرند، روزنامه هفتم اردیبهشت اعتماد.
نادری، رودابه، مرادی، اعظم، مباشری، محمود، میرزائیان، راضیه و یوسفی، زهرا. (1392). بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی بر بهزیستی روان‌شناختی زنان باردار شهرستان بروجن، مجله بالینی پرستاری و مامایی، دوره 2، شماره 4.
نصیری، فخرالسادات و عبدالملکی، شوبو. (1395). تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده باکیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک‌شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 27، شماره 4.
Chaaya M, Campbell OM, EI kak F, Shaar D, Harb H, Kaddour A. (2002). Post partum depression: prevalence and determinant in Lebanon. Arch Womens Ment Health, 5(2):65- 72.
Boyd PJL, Blehar MC. (2002). Prevention and treatment of depression in pregnancy and postpartum period summery of a maternal depression roundtable. Ob & Gyn,4:79-82.
Luo L. (1997). Social Social support, reciprocity, and well-being. J Soc Psychol, 137(5): 618-28.