مقاله علمی - پژوهشی
تدوین الگوی بهزیستی روانشناختی مبتنی بر رهیافت های نهج البلاغه

سمیرا میرزایی؛ سمانه نجارپوریان؛ ابراهیم نعیمی؛ عبدالوهاب سماوی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.31645.1817

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس رهیافت‌های نهج‌البلاغه بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع تحلیل محتوا بر پایه هرمنوتیک بود و ابزار مورداستفاده، حکمت‌ها و مواعظ کتاب نهج‌البلاغه بود که بر اساس روش هرمنوتیک حکمت‌های نهج‌البلاغه موردبررسی قرار گرفت. محققان ابتدا به مطالعه مبانی بهزیستی روان‌شناختی مبتنی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تبیین نقش مسئولیت‌پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان

زهرا دیدگاه؛ سید صدر الدین شریعتی؛ سعید بهشتی؛ محسن ایمانی نایینی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.29013.1734

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین نقش مسئولیت‌پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان بر اساس تفسیر المیزان بوده است. روش مورداستفاده در این پژوهش تحلیل محتوای تفسیر المیزان بود. جامعه موردنظر پژوهش قرآن و تفاسیر قرآنی بوده و نمونه پژوهش تفسیر المیزان بوده است. روش نمونه‌گیری نیز سرشماری از آیات قرآن بود. یافته‌ها نشان داد مسئولیت یعنی مورد ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی الگوهای رفتاری تداوم دهنده مشکلات زناشویی

سارا نصراللهی؛ مجتبی تمدنی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28152.1700

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوهای رفتاری تداوم‌دهنده مشکلات زناشویی در جامعه ایران انجام گرفت. روش تحقیق به‌صورت کیفی و ازنظر هدف در شمار مطالعات کاربردی قرار دارد. جامعه آماریپژوهش زوج‌های مراجعه‌کننده به یکی از کلینیک‌های منطقه 3 استان تهران بود. نمونه‌گیری به روش هدفمند بوده است و 25 زن و 25 مرد (25 زوج) در دامنه سنی 30 تا 60 موردمطالعه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج درمانی روایتی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین متعارض

سگینه فتوحی؛ نیلوفر مکائیلی؛ اکبر عطادخت؛ نادر حاجلو

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 77-101

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.27362.1672

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج‌درمانی روایتی بر سازگاری و دل‌زدگی زناشویی زوجین متعارض انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین ناسازگار مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده، شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره شهر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رابطه هویت اجتماعی با کیفیت روابط والد فرزندی در بین دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان: بررسی مقایسه ای نقش پدران و مادران

سمیه کاظمیان؛ مریم کریمی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.32793.1853

چکیده
  روابط والد فرزندی بر جنبه‌های مختلف تحول نوجوان تأثیرگذار است و هویت اجتماعی یکی از ابعاد هویت است که در زندگی فرد و جامعه تأثیر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت اجتماعی با کیفیت روابط والد فرزندی در بین دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان و تعیین تفاوت میان رابطه مادر-فرزند و پدر-فرزند به‌عنوان یک پیش‌بینی کننده‌ی مهم هویت ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت در رابطه میان سبکهای اسنادی و ارزش تکلیف با فرسودگی تحصیلی

سمیه هاشمی چلیچه؛ زهرا هاشمی؛ زهرا نقش

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.32359.1831

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت در رابطه میان سبک‌های اسنادی، ارزش تکلیف، و فرسودگی تحصیلی در راستای ارائه یک مدل علّی برای روابط بین متغیرهای پژوهش بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی شامل دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) تهران بودند که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه‌ای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پیش بینی کیفیت زندگی براساس خوردن ذهن آگاهانه با میانجی گری تصویر بدنی و رفتارهای خوردن در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاقی

علی اکبر پونده نژادان؛ یوسفعلی عطاری؛ دردانه حسین

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 141-170

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28840.1728

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور تعیین مدل رابطه ­ی بین خوردن ذهن­آگاهانه با کیفیت زندگی با میانجی­گری تصویر بدنی و رفتارهای خوردن در زنان دارای اضافه وزن و چاقی در شهر اهواز انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه­ی پژوهش شامل کلیه­ی زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاقی شهر اهواز در سال 1396 است. نمونه­ی پژوهش حاضر به‌وسیله‌ی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر فاجعه سازی و نشخوار فکری در مادران کودکان کم توان ذهنی

آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 171-190

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.30478.1777

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر فاجعه سازی و نشخوار فکری مادران کودکان کم‌توان ذهنی انجام شد. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. بدین منظور، از جامعه‌ی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی در منطقه 5 شهر تهران، تعداد 24 نفر انتخاب‌شده و پس از پاسخ به ابزارهای تحقیق به‌صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی

غلامرضا احمدی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 191-209

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.33455.1876

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه گواه انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی تشکیل می­دهند که در درمانگاه هوانیروز ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان

حسین کشاورز افشار؛ جواد میرزایی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1397، صفحه 211-238

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.31279.1804

چکیده
  اضطراب تحصیلی بر تمام جنبه‌های زندگی دانشجویان تأثیر می‌گذارد و به نظر می‌رسد در بین متغیرهای فراوانی که بر این تأثیرگذار است، سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی در دانشجویان انجام شد. ...  بیشتر