دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تیر 1397، صفحه 1-200 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تدوین الگوی بهزیستی روانشناختی مبتنی بر رهیافت های نهج البلاغه

صفحه 1-26

10.22054/qccpc.2018.31645.1817

سمیرا میرزایی؛ سمانه نجارپوریان؛ ابراهیم نعیمی؛ عبدالوهاب سماوی


2. تبیین نقش مسئولیت‌پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان

صفحه 27-56

10.22054/qccpc.2018.29013.1734

زهرا دیدگاه؛ سید صدر الدین شریعتی؛ سعید بهشتی؛ محسن ایمانی نایینی