دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، فروردین 1397، صفحه 1-200 
2. سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی

صفحه 21-41

10.22054/qccpc.2018.28594.1725

سید صدر الدین شریعتی؛ احمد نوروند؛ محسن ایمانی