نقش میانجی گرایانه هیجان خواهی در رابطه اشتیاق به شبکه های اجتماعی و سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرایانه هیجان خواهی در رابطه اشتیاق به شبکه های اجتماعی و سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل انجام شد.
روش و مواد: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور است. 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (1999)، مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (1987)، پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی سلیمی (1393) و پرسشنامه انسجام خانواده سامانی (1381) استفاده گردید. داده‌های پژوهش با استفاده ازروش های همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته ها نشان داد هیجان خواهی در رابطه اشتیاق به شبکه های اجتماعی و سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل نقش میانجیگرانه معنی داری ایفا می نماید و بین اشتیاق به شبکه های اجتماعی و سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل رابطه معنی داری وجود دارد (05/0›p).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که رابطه اشتیاق به شبکه های اجتماعی و سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل یک رابطه خطی ساده نیست و هیجان خواهی می تواند این رابطه را میانجی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating Role Sensation Seeking on the Relation Willingness to Social Networks and Attachment Styles with Family Cohesion among Marriage Women

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Namani 1
  • Fatemeh Najafi, 2
1 counseling Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 M.A in counseling, counseling Department, Islamic Azad University of Neyshabur, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: This study examined sensation seeking as a mediator between willingness to social networks and attachment style with family cohesion among marriage women.
Methods and Materials: A descriptive correlational study design was used. The study population included all marriage women of Neyshabour Azad University. 200 individuals were selected by available and voluntary sampling. In order to obtain data, question form Zuckerman Sensation Seeking (1999), Hazan and Shaver Adult Attachment Scale (1987), Salimi use of social networks (2014) and Samani family cohesion questionnaire (2002) were used. The data were analyzed through correlation and path analysis using the SPSS and AMOS.
Results: Results showed that sensation seeking satisfaction play a significant mediating role in the relationship between willingness to social networks and attachment style with family cohesion and so, willingness to social networks and attachment style have significant correlation with family cohesion (P<0/05(.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that the relationship between the willingness to social networks and attachment style to family cohesion in married women is not a simple linear relationship, and sensation seeking can mediate this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensation seeking
  • willingness to social network
  • attachment style
  • family cohesion
امینی، مهسا و حیدری، حسن. (1395). بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل، مجله آموزش و سلامت جامعه، 3(2)، 31-23.
برات دستجردی، نگین و صیادی، سمیه. (1394). بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اعتیاد به اینرنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور شهر اصفهان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 10 (5)، 332-341.
بهرامی، محمود و کامرانی صالح، بخشعلی. (1396). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دل‌بستگی با میزان هیجان خواهی نیروهای عملیاتی یک سازمان نظامی. فصلنامۀ روان‌شناسی نظامی، 7(28)، 44-29.
بیرامی، منصور؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم و امیری پیچاکلایی، احمد. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دل‌بستگی و مؤلفه‌های تمایزیافتگی. مجله‌ی اصول بهداشت روانی، 14(1)، 77-64.
پارسا، فرزاد؛ رستمی، سهیلا و سجادی، شیلان. (1395). وظایف زن در زندگی زناشویی و نقش آن در استوار ساختن بنیاد خانواده از دیدگاه فقه اسلامی، مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 6(22)، 188-165.
جعفرزاده داشبلاغ، حسن؛ بیداری کویجی، محمد؛ حسین زاده، یزدان و صمدی فرد، حمید رضا. (1394). رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با رضایت زناشویی و نعارضات زناشویی. همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی.
جلوانی، مرضیه؛ عابدی، احمد و آقایی جشوقانی، اصغر. (1394). رابطه سبک‌های دل‌بستگی با هیجان خواهی در دختران دبیرستانی شهر اصفهان. پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1(3)، 53-45.
حمیدی، فریده. (1386). بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری. فصلنامه خانواده پژوهی، 3(9)، 453-443.
خالق خواه، علی و بابائی منقاری، محمد. (1393). رابطه سبک‌های دل‌بستگی و هوش معنوی با نگرش دینی دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل در سال 1393، دین و سلامت، 2(2)، 1-9.
خانجانی، زینب و اکبری، سپیده. (1391). هیجان خواهی و وابستگی نوجوانان به اینترنت. فصلنامه علوم تربیتی، 5(20)، 75-63.
خسروی، زهره و صحرائی، ام هانی. (1390). رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و سلامت روان در دانش آموزان. مطالعات روانشناسی تربیتی، 8(14)، 80-59.
خجیر، یوسف و حسین نظر، فرهاد. (1392). آسیب‌شناسی خانواده ایرانی در عرصه شبکه‌های اجتماعی مجازی، همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی.
خجیر، یوسف. (1396). آسیب‌شناسی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن همراه در خانواده‌ی ایرانی (با تأکید بر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید). فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 20(77)، 136-110.
سادات حسینی، فاطمه و مؤمنی، فرشته. (1395). بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 7(2)، 165-153.
سامانی، ساسان. (1381). بررسی مدل علی همبستگی خانواده، استقلال عاطفی و سازگاری. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شیراز، 1381.
سعادت، سجاد و اعتمادی، عذرا. (1396). بررسی میزان رغبت به ازدواج و ارتباط آن با سبک‌های دل‌بستگی و انسجام خانواده در دانشجویان. فصلنامه نسیم تندرستی، 18، 345-322.
سلیمی، عظیمه. (1393). نقش شبکه‌های اجتماعی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه 3 شهرکرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
شامانی، اسمعیل؛ واحدی، مهدی و نوروزی، داریوش. (1395). رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(28)، 182-164.
شولتز، دوان و شولتز، سیدنی. (1994). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1395). تهران: ویرایش.
صدیق اورعی، غلامرضا؛ نوغانی، محسن و سالار، علی. (1392). شبکه اجتماعی همسرگزینی و تأثیر آن بر، رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متأهل. جامعه‌شناسی کاربردی، 24(49)، 36-17.
فاضلی، ندا. (1391). گونه شناسیالگوهایدرحالظهورزندگیخانوادگیدرشهرتهران. مقاله‌های اولین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری: 1391.
فخری، مریم؛ مهدویان فرد، راحله و کیمیایی، سیدعلی. (1397). پیش‌بینی احتمال طلاق زنان بر اساس دل‌بستگی اجتنابی، دل‌بستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 9(33)، 222-207.
قنبری هاشم‌آبادی، بهرام علی؛ حاتمی ورزنه، ابوالفضل؛ اسمعیلی، معصومه و فرحبخش، کیومرث. (1390). رابطه‌ی بین سبک‌های فرزند پروری، دل‌بستگی و تعهد زناشویی در زنان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه زن و جامعه. 2(7)، 39-60.
کرمانی مامازندی، زهرا و دانش، عصمت. (1390). تأثیر نگرش مذهبی و هیجان خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکداشت. مطالعات روان‌شناختی، 7(2)، 154-129.
کریمی، یحیی. (1395). روانشناسی شخصیت. تهران: پیام نور.
محمدی، حمید. (1395). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، 1395.
مطهری، زهرا السادات؛ بهزاد پور، سمانه و سهرابی، فرامرز. (1392). تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب‌آوری در زوجین. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 20، 125-105.
مؤذنی، طاهره؛ آقایی، اصغر و گل پرور، محسن. (1393). پیش‌بینی سبک‌های دل‌بستگی فرزندان بر اساس شیوه‌های فرزند پروری والدین، آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 7(25)، 99-87.
میرزایی کوتنایی، فرشته؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ اصغری، فرهاد و شاکری نیا، ایرج. (1394). نقش انسجام خانواده در تبیین رفتارهای پرخاشگرانة فرزندان، فصلنامه تحول روان‌شناختی کودک، 1(3)، 92-81.
نایبی نیا، انورالسادات؛ سالاری، پروین و مدرس غروی، مرتضی. (1390). بررسی ارتباط سبک دل‌بستگی بالغین به والدین با تنش، اضطراب و افسردگی، اصول بهداشت روانی، 13(2)، 202-194.
نوغانی، محسن و چرخ زرین، مرتضی. (1392). بررسی تأثیر فیس‌بوک بر سرمایه اجتماعی پیوندی و پل زننده در بین جوانان، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی. 4(112)، 188-173.
 
Azizi Nejad, B. Jenaabadi, H. (2014). Relationship between Sensation Seeking and Marital Satisfaction of Couples in Urmia. Journal of Psychology & Behavioral Studies, 2(5), 169-182.
Ainsworth, M. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44(4), pp.709-716.
Baker, C. N. Horger, M. (2012). Parental childrearing strategies influence self-regulation, socio emotional adjustment, and psychopathology in early adulthood: Evidence from a retrospective cohort study. Personality and Individual Differences. 52, 800-805.
Clayton, R.B. (2014). The Third Wheel: The Impact of Twitter Use on Relationship Infidelity and Divorce. Cyber psychology, Behavior, And Social Networking, 17(7), 425-430.
Clerkin, E.M. Smith, A.R. Hames, J.L. (2013). The interpersonal effects of Facebook reassurance seeking. Journal of affective disorders, 151 (2), 525-530.
Dew, J. & Tulane, S. (2015). The Association Between Time Spent Using Entertainment Media and Marital Quality in a Contemporary Dyadic National Sample. Journal of Family and Economic Issues, 36, 621–632.
Fujimori, A. Hayashi, H. Fujiwara, Y. Matsusaka, T. (2017). Influences of Attachment Style, Family Functions and Gender Differences on Loneliness in Japanese University Students. Psychology, 8, 654-662.
Hinnen, C. Sanderman, R. & Sprangers, M. A. G. (2009). Adult Attachment as Mediator Between Recollections of Childhood and Satisfaction With Life. Clinical Psychology and Psychotherapy 16, 10-21.
Hirschberger, G. Srivastava, S. Marsh, P. Cowan, C.P. & Cowan, P.A. (2009). Attachment, Marital Satisfaction, and Divorce During the First Fifteen Years of Parenthood. Pers Relatsh, 16(3), 401-420.
Hosseinkhanzadeh, A.A. Esapoor, M. Yeganeh, T. Mohammadi, R. (2013). A Study of The Family Cohesion in Families with Mentally Disable Children.Procedia Soc and Behav Sci, 84, 749-753.
Karantzas, G.C. Feeny, J.A. Wilkinson, R. (2010). Is less More? Confirmatory factor analysis of the Attachment style questionnaires. Journal of Social and Personal Relationships, 27 (6), 749-780.
Kassel, J.D. Wardle, M. Roberts, J.E. (2007). Adult attachment security and college student substance use. Addictive Behaviors, 32, 1164–1176
Lewis, A. Knight, T. Germanov, G. Benstead, M. Joseph, C. Poole, L. (2015). The Impact on Family Functioning of Social Media Use by Depressed Adolescents: A Qualitative Analysis of the Family Options Study. Front Psychiatry, 6, 131.
Mousavi, A. Moradi, N. Kiaea, Z. & Mousavi, A. (2015), The Relationship between Sensation Seeking and Married Women’s Hostility and Verbal Aggression. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(85), 604-608.
Nazir, S. Sidra, S. Malik, M.S. Falak, S. Zarqa, A. Muhammad Rizwan, S. (2012). Parental Conflict And Its Effects On Youth Self Esteem (A Study At University Of Punjab). Inter J of Asian Soc Sci, 2(9), 1392-1400.
Oldmeadow, J.A. Quinn, S. Kowert, R. (2013). Attachment style, social skills, and Facebook use amongst adults. Computers in Human Behavior, 29 (3), 1142-1149.
Olson, D. H. (2010). Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22, 144-167.
 
Özmen, O. & Atik, G. (2010). Attachment styles and marital adjustment of Turkish married individuals. Procedia Soc Behav Sci, 5, 367-371.
Pierce, T. (2009). Social anxiety and technology: Face-to-face communication versus technological communication among teens. Computers in Human Behavior, 25, 1367-1372.
Pempek, T. (2009). College students' social networking experiences on Facebook, Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 772–732.
Samifar, H. Shakerinejad, G.h. (2014). The Relationship between Sensation Seeking and Marital Satisfaction among Women. International Journal of Multidisci-plinary and Current Research, 2,592-295.
Scalese, M. Curzio, O. Cutrupi, V. Bastiani, L. Gori, M. Denoth, F. & Molinaro, S. (2014). Links between Psychotropic Substance Use and Sensation Seeking in a Prevalence Study: The Role of Some Features of Parenting Style in a Large Sample of Adolescents. Journal of addiction, DOI: 10.1155/2014/962178.
Sheftall, A. Mathias, C. Furr, M. & Dougherty, D. (2013). Adolescent Attachment Security, Family Functioning, and Suicide Attempts. Attach Hum Dev, 15(4), 368-383.
Siavoshi, H. Jahanian, A. Abbasi Asl, M & Mafakheri, M. (2016). The relationships between emotional intelligence, sensation seek-ing, and marital satisfaction among female teachers. Social Determinants of Health, 2(4), 148-154.
Smorti, M. (2014). Sensation Seeking and Self-efficacy Effect on Adolescents Risky Driving and Substance Abuse. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 638-642.
Soleimani, M. Azimian, S. Nazari, A M. (2016). Relationship between family power structure,marital conflicts,and mental health in male retires of Alborz province Department, Iran Ministry of Education. Iranian J Ageing, 10 (4), 80-87.
Stanojevi, T.S. Vidanovic, S, & Andelkovic, V. (2010). Attachment, Aggression and Sensation Seeking in Adolescence. Annual of Social Work, 17(1), 71-92.
Stein, M. (2014). The relationship between post-nataldepression and mother– child interaction. British Journal of Psychiatry, 158, 46 -52.
Sultana, S. (2017). Social Networking Sites (SNS) and Family Relationship: A Study on Youths of Dhaka City. Journal Of Humanities And Social Science, 22(4), 46-52.
Vaillanta, GJ. Templeton, M. Ardelt, S.E. & Meyer. S. (2016). The Natural History of Male Mental Health: Health and Religious Involvement, Social Science & Medicine, 66, 221–231.
Valenzuela, S. Halpern, D. & Katz, J. (2014). Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and state-level evidence from the United States. Computers in Human Behavior, 36, 94-101.