پویایی‌های تعامل با همسر در حالت‌های خوش‌بین، دوسوگرا، واقع‌گرا و بی‌ارزش‌ساز در زنان متأهل: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

4 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

ادراک افراد نسبت به همسرشان با توجه به میزان شیفتگی و رهایی از شیفتگی تغییر کرده و متناسب با چگونگی این تغییرات چهار حالت خوش‌بین، دوسوگرا، واقع‌گرا و بی‌ارزش‌ساز حاصل می‌شود. تحقیق حاضر با هدف مطالعه کیفی پویایی‌های تعامل با همسر در حالت‌های چهارگانه از دید زنان متأهل و با روش پدیدارشناسی انجام شد. 65 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند از بین کسانیکه بیشترین نمره را در هر یک از حالت‌های چهارگانه در پرسشنامه محقق‌ساخته شیفتگی و رهایی از شیفتگی کسب کرده بودند، انتخاب و در قالب چهار گروه در تحقیق حاضر مشارکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته‌ها به‌طورکلی شامل 41 مضمون فرعی در گروه‌های چهارگانه بود که با توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌ها و مقایسه محتوای مضامین چهار گروه موردمطالعه، در 3 مضمون اصلی پویایی‌های شناختی، هیجانی و رفتاری، طبقه‌بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد شناسایی هر یک از حالت‌های چهارگانه و تشخیص آسیب‌های هر حالت، با توجه به شناخت، هیجان و رفتار زوجین و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و درمانی متناسب با هر آسیب می‌تواند کمک بزرگی باشد در جهت پایداری روابط زوجین، افزایش رضایتمندی زناشویی و ارتقاء سلامت جامعه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamics of Interaction with husband in Optimism, Confusion, Realism and Devastation in Married Women: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • s gh 1
  • maryam fatehizade 2
  • sayyed ahmad ahmadi 3
  • ozra etemadi 2
  • azam naghavi 4
1 s
2 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Isfahan university
4 Isfahan university
چکیده [English]

The perception of spouse has changed with respect to the level of illusion and disillusion, and according to these changes, four states included of optimistic, confusion, realism and devastation are achieved. The aim of this phenomenology research was to identify dynamics of Interaction with spouse in married women in four states. 65 women were selected through purposeful sampling from those who gain the highest score in each of the quadruple states in the researcher-made questionnaire of illusion and disillusion, and in the form of 4 groups participated in this study. Semi-structured interviews were used for data collection and with thematic analysis findings were analyzed. Findings of four groups included 41 sub themes which were classified into three main themes of cognitive, emotional and behavioral dynamics according to similarities, differences and comparing the contents of themes in four study groups. The results of the research showed that identifying each of the four states and the injuries of each state in Marriage, according to the cognition, excitement and behavior of couples and providing preventive and therapeutic strategies tailored to each injury can help the stability of couple's relationship, increase the marital satisfaction and promoting community health.
Keywords: Dynamics, Optimism, Confusion, Realism, Devastation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamics
  • Optimism
  • Confusion
  • Realism
  • Devastation
حاجی حیدری، زهرا؛ اسمعیلی، معصومه و طالبی، ابوتراب. (1394). تعارضات زناشویی زوجین فاقد فرزند در آستانه طلاق: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 4(1)، 21- 12.
رازقی، نادر؛ اسلامی، اصلی. (1395). مطالعه کیفی علت‌های تعارض در خانواده. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 10(23)، 72- 53.
فتحی، الهام؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث و دانش پور، منیژه. (1394). حیطه‌های تعارض و استراتژی‌های حل آن در زوجین رضایتمند. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6 (24)، 54- 29.
نصر الهی، سارا؛ تمدنی، مجتبی. (1397). شناسایی الگوهای رفتاری تداوم دهنده مشکلات زناشویی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(34)، 75- 57.
Barelds, D. P. H., & Dijkstra, P. (2009). Positive illusions about a partner’s physical attractiveness and relationship quality. Personal Relationships, 16, 263 – 283.
Braun, V., & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Campbell, L., Lackenbauer, S. D., & Muise, A.) 2006(. When is being known or adored byromantic partners most beneficial? Self-perceptions, relationship length, andresponses to partner’s verifying and enhancing appraisals. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1283–1294.
Cooper, J. (2007). Cognitive dissonance: Fifty years of a classic theory. Thousand Oaks, CA: Sage.
Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research, Handbook of qualitative research. London, CA: Sage.
Holmes, J. G., & Boon, S. D. (1990). Developments in the field of close relationships:Creating foundations for intervention strategies. Personality and Social Psychology Bulletin, 16, 23-41.
Huston, T. L., Caughlin, J. P., Houts, R. M., Smith, S. E., & George, L. J. (2001). The connubial crucible: Newlywed years as predictors of marital delight, distress, and divorce. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 237 – 252.
Huston, T. L., & Chorost, A. E. (1994). Behavioral buffers on the effect of negativity on marital satisfaction: A longitudinal study. Personal Relationships, 1, 223-240.
Kayser, K. (1996). The Marital Disaffection Scale: an inventory for assessing emotional estrangement in marriage. The American Journal of Family Therapy, 24, 83- 88.
Kayser, K., & Rao, S. S. (2006). Process of disaffection in relationship breakdown. Mahwah, NJ: Erlbaum
Larsen, J. T., & McGraw, A. P. (2011). Further evidence for mixed emotions. Journal of Personality and Social Psychology, 100, 1095 – 1110.
Mikulincer, M., Shaver, P. R., Bar-On, N., & Ein- Dor, T. (2010). The pushes and pulls of close relationships: Attachment insecurities and relational ambivalence.  Journal of Personality and Social Psychology, 98, 450 – 468.
Miller, P. J. E., Caughlin, J. P., & Huston, T. L. (2003). Trait expressiveness and marital satisfaction: The role of idealization processes. Journal of Marriage and Family, 65, 978 – 995.
Miller, P. J. E., Niehuis, S., & Huston, T. L. (2006). Positive illusions in marital relationships: A 13-year longitudinal study. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1579 – 1594.
Murray, S. L., & Holmes, J. G. (1994). Story-telling in close relationships: The construction of confidence. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 663-676
Murray, S. L., & Holmes, J. G. (1997). A leap of faith? Positive illusions in romantic relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 586 – 604.
Neff, L. A., & Karney, B. R. (2004). How does context affect intimate relationships? Linking external stress and cognitive processes within marriage. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 134 – 148.
Neff, L., & Karney, B. R. (2005). To know you is to love you: Implications of global adoration and specific accuracy for marital relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3), 480 – 497.
Niehuis, S., & Bartell, D. (2006). The Marital Disillusionment Scale: Development and psychometric properties. North American Journal of Psychology, 8, 69 – 84.
Niehuis, S., Lee, K.-H., Reifman, A., Swenson, A., & Hunsaker, S. (2011). Idealization anddisillusionment in intimate relationships: A review of theory, method, and research. Journal of Family Theory & Review, 3, 273-302.
Rusbult, C. E., Van Lange, P. A. M., Wildschut, T., Yovetich, N. A., & Verette, J. (2000). Perceived superiority in close relationships: Why it exists and persists. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 521 – 545.