دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، مهر 1397، صفحه 1-200 
7. تأثیر آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان شناختی

صفحه 147-170

10.22054/qccpc.2018.33571.1880

عزت اله قدم پور؛ لیلا منصوری؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ فروزان امرایی