نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه گواه انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی تشکیل می­دهند که در درمانگاه هوانیروز کرمان تحت درمان نگه‌دارنده متادون بودند. نمونه موردمطالعه نیز متشکل از 40 آزمودنی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در گروه­های آزمایش و کنترل گمارده شدند. پس از تفکیک گروه­ها، ابتدا پیش‌آزمون انجام گرفت و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه­ی 90 دقیقه­ای آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس را دریافت کرد؛ در پایان پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده­های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون­ تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش تنظیم هیجان، افزایش ارزیابی مجدد و کاهش فرونشانی هیجانی را در پی داشته است؛ با توجه به یافته­ها می­توان گفت که آموزش تنظیم هیجان با افزایش راهبرد سازگارانه (ارزیابی مجدد) و کاهش راهبرد ناسازگارانه تنظیم تجارب هیجانی (فرونشانی)، می­تواند زمینه را برای بهبود اختلال مصرف مواد افیونی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotion Regulation training on reappraisal and Emotional Suppression in soldiers with opioid use disorder

نویسندگان [English]

  • gholamreza ahmadi 1
  • faramarz sohrabe 2
  • ahmad borjali 3

1 Corresponding Author: Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 C Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to determine the effectiveness of emotion regulation training based on Gross's model on the reappraisal and emotional Suppression in the soldiers with opioid use disorder. The design of the study was semi-experimental and has performed in a pretest-posttest format with a control group. All the soldiers who were under the methadone maintenance treatment at the medical clinic of Kerman Air Force Base were the population of the study. Using random sampling Method, 40 soldiers were recruited as the sample members and then divided into experiment and control groups accidentally. After separating the groups, the experimental group members received 8 sessions of emotion regulation training (90 minutes per a session) based on Gross's model. And, at last, posttest conducted for both group members again. The analysis of Covariance test was employed for the data analyzing. The result of the study indicated that, the emotion regulation training has been effective in increasing the reappraisal, and decreasing the emotional suppression in experiment group members. In regard to the findings of the present study, it can be conclude that, emotion regulation training, by increasing the adaptive strategies (reappraisal), and decreasing the maladaptive strategies of regulating the emotional experiences (suppression), is able to prepare a propitious condition for treatment of opioid use disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • Reappraisal
  • Suppression
  • Soldiers
ابوالقاسمی، عباس؛ اله قلی­لو، کلثوم؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل. (1389). راهبردهای تنظیم هیجان در سوءمصرف‌کنندگان با واکنش‌پذیری بالا و پایین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 20 (77)، 15- 22.
احمدی، خدابخش؛ کرمبخش، علیرضا؛ مهرآزمای، علیرضا؛ ثالثی، محمود؛ نجفی­منشی، زهرا. (1392). بررسی الگوی سوءمصرف مواد در سربازان. مجله طب نظامی، 15 (4)، 243-235.
اسماعیلی نسب، مریم؛ اندامی خشک، علیرضا؛ آزرمی، هاله؛ ثمر رخی، امیر. (1393). نقش پیش‌بینی کنندگی دشواری در تنظیم و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 8 (29)، 50- 63.
اعظمی، یوسف؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد؛ چوپان، حامد. (1391). آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 4 (16)، 53-68.
اعظمی، یوسف؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد؛ چوپان، حامد. (1392). آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانش گری در افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 8 (30)، 127-141.
بابایی، زهرا؛ حسنی، جعفر؛ محمدخانی، شهرام. (1392). تأثیر آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک در وسوسه­ی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد: مطالعه تک آزمودنی. مجله روان‌شناسی بالینی، 4 (3)، 33-41.
بشر پور، سجاد. (1392). ارتباط نظم جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد با وابستگی به مواد. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، 7 (28)، 131-146.
بیرامی، منصور. موحدی، یزدان. مینا شیری، عبدالخالق. (1392). مقایسه تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 23 (109)، 156-163.
جلالوند، محمد؛ محمدی، نوراله؛ ملازاده، جواد. (1393). اثربخشی مهارت­های تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر وسوسه و سوگیری توجه در افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 8 (2)، 1- 11.
حاجی­امینی، زهرا؛ زمانی، محمد؛ فتحی­آشتیانی، علی؛ عبادی، عباس؛ خمسه، فریال؛ قریشی، حمید. (1389). عوامل شناختی مرتبط با واکنش­های هیجانی سربازان. مجله طب نظامی، 12 (4)، 211-216
عیسی­زادگان، علی؛ میکائیلی منیع، فرزانه؛ قادرپور، سیران؛ شیخی، سیامک؛ کارگر، بهروز. (1393). اثربخشی آموزش تنظیم آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توأم با درمان متادون بر بهبود کیفیت زندگی مردان با سوءمصرف مواد. مجله پزشکی ارومیه، 25 (5)، 425-434.
قاسم­پور، عبدالله؛ ایل‌بیگی، رضا؛ شهناز، حسن­زاده. (1391). خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان در یک نمونه ایرانی. ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، 724-722.
قاسم­پور، عبدالله؛ ایل‌بیگی، رضا؛ شهناز، حسن­زاده؛ ناصری، ابوذر (1390). مقایسه تنظیم هیجان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. فصل­نامه سلامت و روان‌شناسی، 1 (3)، 103-116.
قائدنیای جهرمی، علی؛ حسنی، جعفر؛ نوری، ربابه؛ فرمانی­ شهرضا، شیوا. (1393). اثربخشی آموزش گروهی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در مقابله شناختی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 8 (31)، 71-90.
محتشم امیری، زهرا؛ میرزمانی، شهرام؛ رضوانی، محمود. (1384). تعیین الگوی مصرف سیگار در سربازان نیروی نظامی و انتظامی استان گیلان. مجله طب نظامی، 7 (3)، 198-193.
محمدخانی، شهرام؛ صادقی، نگار؛ فرزاد، ولی‌الله. (1390). مدل روابط علی هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه‌انگیز و تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد. فصلنامه پژوهش­های نوین روان‌شناختی، 6 (23)، 159-184.
مشهدی، علی؛ قاسم­زاده، عبدالله؛ اکبری، ابراهیم؛ ایل‌بیگی، رضا؛ حسن­زاده، شهزاد. (1392). نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 4 (2)، 99-89.
معلمی، صدیقه؛ بابایی، سمانه؛ حسین زاده، خیراله. (1391). بررسی میزان تنظیم هیجانی سربازان سوءمصرف کننده مواد و وضعیت مصرف مواد در پادگان. چکیده مقالات دومین همایش اعتیاد و آسیب‌های روانی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی فروردین 91.
میراحمدی­­زاده، علی­رضا؛ نقشواریان، مجتبی؛ مقدمی، محسن؛ همتی، عبدالرسول؛ پارساپور، رکسانا. (1389). تأثیر آموزش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان. مجله طب نظامی، 12 (1)، 37-33.
نادری، یزدان؛ مرادی، علیرضا؛ حسنی، جعفر ؛ نوحی، سیما. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر طرح‌واره‌های هیجانی (EST) در طرح‌واره‌های هیجانی (ES) و راهبردهای نظم جویی شناختی  (CER)بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه .(PTSD) طب جانباز، 3(7)، 145-155.
هالجین، ریچاردپی و ویتبورن، سوزانگراس (2003). آسیب‌شناسی روانی (دیدگاه‌های روانی درباره اختلال‌های روانی) ج 1. (ترجمه: سیدمحمدی، یحیی). (1392). تهران: نشر روان.
American Psychological Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of MentalDisorders Fifth Edition (DSM-5). Washington, DC: APA.
Azizi, A., Borjali, A., Golzari, M. (2010). The Effectiveness of Emotion Regulation Training and Cognitive Therapy on the Emotional and Addictional Problems of Substance Abusers. Iran J Psychiatry, (5) 2, 60-65.
BrentSchatz, M. (2013). The Effects of Emotional Regulation Strategies on Substance Abuse Disorders in an Outpatient Population.Dissertation in Doctor of Philosophy GeneralEducationalPsychology, Walden University.
Eftekhari, A., Zoellner, L. A., Vigil, S. S. (2009). Patterns of emotion regulation and psychopathology. Anxiety Stress Coping, 22 (5), 571-586.
Fletcher, K., Parker, G., Bayes, A., Paterson, A., McClure, G. (2014).Emotion regulationstrategies in bipolar II disorder and borderline personality disorder: Differences and relationships with perceived parental style. Journal of Affective Disorders, (157), 52-59.
Gross, J. J. (1998). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences forexperience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 224- 237.
Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39, 281-291.
Gross, J. J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. In J.J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (2nd Ed.) (pp. 3-20). New York, NY: Guilford.
Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26, 1-26. doi: 10.1080/1047840X.2014.940781.
Gross J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362.
Gross, J. J. & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3-24). New York: Guilford Press.
Kober, K. (2014). Emotion regulationin Substance Use Disorders.In J. J. Gross (Ed), Handbook of emotion regulation (2nd Ed.) (pp. 428-446). New York, NY: Guilford.
Lotfi1, M., Bakhtiyari, M., Asgharnezhad Farid, A. A., Amini, M. (2014). The Effectiveness of Transdiagnostic Therapyon Emotion Regulation Strategiesof Patients with Emotional Disorders: A Randomized Clinical Trial. Iranian Journal of Clinical Psychology (IJCP), 2, 26-30.
Mazaheri, M., Daghaghzadeh, H., Afshar, H., Mohammadi, N. (2014). The Effectiveness of the Unified Protocol on Emotional Dysregulation and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Patients with Psychosomatic Disorders. InternationalJournal ofBody, Mind & Culture, 1, (1), 73-82.
McRae, K., Jacobs, S. E., Ray, R. D., John, O. P., & Gross, J. J. (2012). Individual differences in reappraisal ability: Links to reappraisal frequency, well-being, and cognitive control. Journal of Research in Personality, 7, 253-262.
Ochsner, K., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends In CognitiveSciences, 9, 242-249.
Szasz, P. L., Szentagotai, A., Hofmann, S. G. (2012). Effects of emotion regulation strategies on smoking craving, attentional bias, andtask persistence. Behaviour Research and Therapy, 50 (2012), 333-340.
Tyler Boden, M., Gross, J. J., Babson, K. A., Bonn-Miller, M. O. (2013).The interactive effects of emotional clarity and cognitive reappraisal on problematic cannabis use among medical cannabis users.Addictive Behaviors, 38, 1663–1668.
Wilens, T. E., Martelon, M., Anderson, J., Shelley-Abrahamson, R., Biederman, J. (2013). Difficulties in emotional regulation and substance use disorders: Acontrolled family study of bipolar adolescents. Drug Alchol Dependence, 132, 114-121.