نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

2 استادیارگروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

3 استادیارگروه روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت در رابطه میان سبک‌های اسنادی، ارزش تکلیف، و فرسودگی تحصیلی در راستای ارائه یک مدل علّی برای روابط بین متغیرهای پژوهش بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی شامل دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) تهران بودند که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه‌ای به تعداد 300 نفر انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از نسخه کوتاه پرسشنامه هیجان­های پیشرفت پکران، گوئتز و پری (2005)، پرسشنامه سبک اسنادی پیترسون، سیمل، بی یر، آبرامسون، متالسکی و سیلیگمن (1983)، پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریچ و دی‌گروت (1991) و سیاهة فرسودگی تحصیلی سالملاـ آرو و همکاران (2009) استفاده شد. برای پردازش داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. شاخص‌های حاصل از نتایج، حاکی از برازش بسیار خوب در هر دو مدل بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the mediatory role of the achievement emotions in relationship between Attributional styles, task value and academic burnout

نویسندگان [English]

  • somayyeh hashemicholicheh 1
  • zahra hashemi 2
  • zahra naghsh 3

1 دانش آموخته دانشگاه الزهرا س

2 f

3 f

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediatory role of the achievement emotions in relationship with Attributional styles, , task value and academic burnout to illustrate the relationship between research variables in the causal model. The research population consisted of all students of Alzahra University in Tehran, among them 300 students were selected through random multi-stage cluster sampling. The instruments for data gathering were: a short version of the achievement Emotions Questionnaire (PEGQ), Goetz & Perry (2005), Attributional styles Peterson Lawyer, Simlle, Beyer, Abramson, Metalsky and Siligman (1983), Pintrich's and Devertro's (1998), and the Academic Burnout Questionnaire (Salmela Arrow et al., 2009). The validity of the questionnaires were confirmed by statistical factor analysis. To examine reliability of the measures, Cronbach alpha coefficient was used. Two hypothetical models were tested by path analysis. The indicators of the results showed that the goodness of fit statistics are very suitable in both models. . In the mediating model, positive emotional was 39% of academic burnout and 36% for positive emotional variance and negative emotion was mediated by 42% of variance of academic burnout and 38% of negative emotion variance. Implications and suggestion for future studies are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Adaptive attributional styles"
  • non-adaptive attributional styles"
  • " Task value"
  • Achievement emotions"
  • Academic burnout"
اسلامی، محمدعلی. (1390). رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی-جسمانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
بدری، گرگری؛ قره‌آغاجی، سعید. (1394). رابطه خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‌گیری هدف با هیجان‌های تحصیلی در درس ریاضی. سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.
پورسید، سید مهدی. (1390). رابطه مستقیم و غیرمستقیم استرس ادراک‌شده، کمال‌گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مقطع علوم پایه‌ی رشته‌ی پزشکی جندی‌شاپور اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
جانزاده، علیرضا. (1390). بررسی عوامل اثرگذار بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3(11)، 137-162.
حکمی، سارا؛ شکری، امید. (1394). رابطه بین جهت‌گیری هدف پیشرفت و بهزیستی تحصیلی الگوی اثرات میانجیگر هیجانات پیشرفت. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی، 5(11)، ص 31-65
 سلطانی نژاد، مهرانه. (1395). نقش ارزش تکلیف و خودکارآمدی در اضطراب ریاضی. سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.
سیف، علی‌اکبر. (1392). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش (ویرایش هشتم). تهران: دوران
شریفی فرد، فاطمه؛ آسایش، حمید؛ نوروزی، کیان؛ حسینی، محمدعلی؛ طاهره خرامه، زهرا (1394). ارتباط انگیزه و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 9(12)، 72-78.
شیوندی چلیچه، کامران (1394). مدل یابی الگوی پیشرفت تحصیلی ریاضی بر مبنای ارزش تکلیف، درگیری شناختی، هیجان‌های پیشرفت و خود نظم جویی تحصیلی. رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
عبدالله پور، محمد آزاد (1394). تحلیل معادلات ساختاری الگوی شناختی- اجتماعی هیجانات پیشرفت: آزمون الگوهای رقیب. رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
عبدالله پور، محمد آزاد؛ درتاج، فریبرز؛ احدی، حسن (1394). تحلیل روان‌سنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(8)، 161-186.
عبدالله زاده رافی، مهدی. (1393). بررسی نقش میانجی‌گری عامل‌های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی. پایان‌نامه مقطع دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
عزیزی ابرقویی، محسن. (1389). رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
عظیمی، محمد؛ پیری، موسی؛ زوار، علی. (1393). رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی. 7(37)، 87-98.
فلسفی نژاد، محمدرضا؛ عزیزی ابرقویی، محسن؛ ابراهیمی قوام‌آبادی، صغری؛ درتاج، فریبرز. (1394). تدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 6(24)، 1-27.
نعامی، عبد الزهرا. (1388). رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی دانشگاه الزهراء. 5(3)، 117-134.
Artino, A. R., & Jones, K. D. (2012). Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning. Internet and Higher Education, 15, 170–175.
Danicls, M .,& Stupnisky, H. (2012). Not that different in theory: Discussing the control-value theory of emotions in online Learning environments. Internet and Higher Education, 15(222-226).
Durik, A. M., Vida, M., & Eccles, J. S. (2006). Task values and ability beliefs as predictors of high school literacy choices: A developmental analysis. Journal of Educational Psychology, 98(2), 382– 393. DOI:10.1037/0022-0663.98.2.382.
Goetz, T. (2012). Students' emotions during homework: Structures, self-concept antecedents, and achievement outcomes. Learning and Individual Differences, 22, 225–234.
Goetz, T., Frenzel, A., Pekrun, R., & Hall, N. C. (2007). Emotional experiences during test taking: Does cognitive ability make a difference? Learning and Individual Differences, 17, 3–16.
Goetz, T.; Pekrun, R.; Hall, N. & Haag, L. (2006). Academic emotions a social-cognitive perspective: Antecedents and domain specificity of students, affect in the context of Latin instruction. British Journal of Educational Psychology, 76, 289-308.
Liem, A. D., Lau, S., Nie, Y. (2008). The role of self- efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcom. Contemporary Educational Psychology, 33, 486-512
Linnenbrink-Garcia, L. & Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, 36, 1–3.
Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The effects of a multidimensional intervention. Contemporary Educational Psychology, 33, 239–269.
Maslach, C., Pines, A. (1977). The burn-out syndrome in the daycare setting. Child Care Quarterly, 6 (2), 100–113
Maslach, C., Shaufeli, W. B. & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422.
Miller, R. B., & Brickman, S. A. (2004). A model of future oriented motivation and self-regulation. Educational Psychology Review, 16, 9–33.
Modin, B., Östberg, V., Toivanen, S. & Sandell, K. (2011). Psychosocial working conditions, school sense of coherence and subjective health. A multilevel analysis of ninth grade pupils in the Stockholm area. Journal of Adolescence, 34, 129–139.
Nicole, D. C., Natalie ,D-B, & Tanya, F. (2014). Exploring levels of student-athlete burnout at two Canadian universities. Canadian Journal of Higher Education Revue. 44(2), 135 – 151.
Nie, Y; Lau, S; & Liau, A. K. (2011). Role of academic self-efficacy in moderating the relation between task importance and test anxiey. Learning and Individual Differences, 21, 736– 741.
DOI.org/10.1016/j.lindif.2011.09.005.
Pekran, R., Frenzel, A. Goetz, T. & Perry, R. (2007). The controlvalue of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In P.A. Shutz, & R. Pekrun, (Eds.). Emotion in Education (pp.13-36). San Diego, CA: Academic Press.
Pekrun, R. (2000). A social-cognitive, control-value theory of achievement emotions. Advances in Psychology, 131, 143-163.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341.
Pekrun, R. (2009). Emotions at school. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school (pp. 575–604). New York: Routledge.
Pekrun, R., & Stephens, E. J. (2010). Achievement emotions: A control-value approach. Social and Personality Compass, 4, 238–255.
Peterson, C., Barratt, L. C. (1978). Explanatory style academic performance among university Freshman. Journal of personality and social psychology, 53, 603- 607.
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (1984). Causal explanations as risk factor for depression: Theory and evidence. Psychological Review, 91, 347-374
Peterson, C., & Steen, T. (2009). Optimistic explanatory style. In: C. Snyder & S. Lopez (Eds.), Oxford handbook of positive psychology (pp.313-321). New York: Oxford University Press.
Pintrich, P. R. & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning component of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Pintrich, P. R. & De Groot, E. (1990).motivational and self-regulated learning component of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Pietikäinen, E., & Jokela, J. (2008). Does School Matter? The Role of School Context in Adolescents’ School-Related Burnout. European Psychologist, 13(1), 12–23.
Salmela-Aro, K.; Kiuru, N.; Leskinen, E. & Nurmi, J. E. (2009). School burnout inventory (SBI): Reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 25 (1), 48–57.
Seifert, T. L. (2004). Understanding student motivation. Educational Research, 46 (2), 137-149.
Weiner, B. (1984). Principles for a theory of student motivation and their application with an attributional framework, Research on Motivation in Education: Student Motivation, 6, 15–38.
Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92, 548–573.
Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag.
Weiner, B. (2001). Intrapersonal and interpersonal theories of motivation from an attribution perspective. In S. Farideh & C. Chi-yue (Eds.), Student motivation: The culture and context of learning. Plenum series on human exceptionality (pp.17–30) Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Yang, HJ, cheng k. (2005). An Investigation The Factors MIS Student Burnout In technical- vocational college.Camputersin human behavior.
You, J. W., & Kang, M. (2014). The role of academic emotions in the relationship between perceived academic control and self-regulated learning in online learning. Computers & Education, 77, 125-133.
Zeidner, M. (2007). Test anxiety in educational contexts: What I have learned so far. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 165–184). San Diego, CA: Academic Press.
Zhang, Y., Heining Ch. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality & individual differenses. 43. 1529 – 1540.