نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوهای رفتاری تداوم‌دهنده مشکلات زناشویی در جامعه ایران انجام گرفت. روش تحقیق به‌صورت کیفی و ازنظر هدف در شمار مطالعات کاربردی قرار دارد. جامعه آماریپژوهش زوج‌های مراجعه‌کننده به یکی از کلینیک‌های منطقه 3 استان تهران بود. نمونه‌گیری به روش هدفمند بوده است و 25 زن و 25 مرد (25 زوج) در دامنه سنی 30 تا 60 موردمطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‎ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته (ضبط گفته‌های شرکت‌کنندگان و پر کردن پرسش‌نامه) و برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در نظریه استراوس و کوربین طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج حاکی است که الگوهای رفتاری تداوم‌دهنده مشکلات زناشویی به سه گروه کلی‌ الگوی رفتاری (مثلثی، مکمل و متقارن) طبقه‌بندی می‌شوند. نتایج تحلیل نشان داد. پژوهش کیفی انجام‌شده منجر به شناخت دقیق و عمیق‌تر مشکلات زناشویی زوجین می‌شود و از این طریق می‌توان راه‌کار‌های مشاوره‌ای مناسبی برای ارتقای زندگی زناشویی ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the behavioral patterns making progressive the problems of marriage

نویسندگان [English]

  • Sara Nasrollahi 1
  • Mojtaba Tamadoni 2

1 Counseling, Psychology and Educational Science, Islamic Azad University South Tehran Branch

2 Islamic Azad University, South Tehran Branch

چکیده [English]

The present research has been conducted with the aim of recognizing the behavioral patterns making progressive the problems of marriage in Iranian community. The method of the research is qualitative and is a practical one in terms of the objective. The statistical population of the research is couples referring to one of the clinics of district 3 of Tehran. Sampling was conducted intentionally and randomly and 25 couples aged 30-60 were studied. In order for gathering data, semi- structured interview and for data analysis the continuous comparison method in Strauss and Corbin theory within the three levels of selective, axial and open coding was used. The results indicate that the behavioral patterns making progressive the problems of the couples are divided into the three classes of triangular, complementary and symmetrical patterns. This research has led to a deeper and more accurate recognition of the problems of couples and this way, it is possible to provide proper consulting solutions for improving marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problems of Marriage
  • Triangular Behavioral Pattern
  • Symmetrical Behavioral Pattern
  • Supplementary Behavioral Pattern
استراوس، انسلم؛ کوربین، جوایت (1998). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه: ا افشار. تهران: نی.
استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت. (2000). اصول روش تحقیق کیفی. ترجمه بیوک محمدی. (1390). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسماعیل‌پور، خلیل؛ خواجه، وجیهه و مهدوی، نفیسه (1392). پیش‌بینی رضایت زناشویی همسران بر اساس باورهای ارتباطی و مهارت‌های ارتباطی. فصلنامه خانواده پژوهی، 9 (33)، 44-29.
حاجی حیدری، زهرا؛ اسمعیلی، معصومه؛ طالبی ابوتراب (1394). تعارضات زناشویی زوجین فاقد فرزند در آستانه طلاق: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 4(1)، 12-21.
دانایی‌فرد، حمید (1391). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت، 1(2)، 69-97.
رازقی، نادر و اسلامی، اصلی (1395). مطالعه کیفی علت‌های تعارض در خانواده. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 10(32)، 72-53.
زارعان، منصوره؛ چابکی، ام‌البنین. (1393). سلامت خانواده از نگاه جامعه‌شناسی. فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 5(20)، 58-98.
زرگر، فاطمه و حمید طاهر نشاط دوست. (1394). بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان، خانواده پژوهشی، 3(11)، 737-749.
صادقی، مسعود؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، احمد؛ بهرامی، فاطمه و اعتمادی، عذرا. (1394). تدوین مدل خانواده سالم براساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی). مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 5(1)، 141-170.
فرتوک زاده، حسن. (1388). شایستگی دستیابی به سامانه‌های دفاعی، یک نظریه داده بنیاد. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و رفتار، 2(2)، 77-96.
کریمیان، نادر؛ زارعی، اقبال؛ محمدی کوروش (1395). بررسی و مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی (IBCT) و درمان تصمیم‌گیری مجدد در بهبود آشفتگی زناشویی زوجین متعارض سنندج. فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و درمانی، 7(25)، 111-132.
محمدی، بیوک (1390). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم.
نوابی نژاد، شکوه (1391). مشاوره ازدواج و خانواده‌درمانی. تهران: انتشارات اولیا و مربیان.
Ahmadi, K. H., Ashrafi, S. N., Kimiaei, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effect of Problem-Solving on Marital Satisfaction. Journal of applied sciences, 10(8), 682-687.
Barker, P. (1999). Basic Family Therapy, 4th. Oxford: Blackwell.
Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of marriage and family62(4), 964-980.
Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of marriage and family62(4), 964-980.
Bowen, M. (1976). Theory in the Practice of psychotherapy in P J Guerin, Jar (Ed), Family therapy: Theory and practice. New York: gardener Press
Carr, A. (2005). Family Therapy: Concepts, Process and Practice. New York: Wiley
Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic Relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
Goldenberg, H. & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview, Cengage Brain.
Glaser, B. G., & Strauss, A. (1967). The Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Publishing
Halford, W. K., & Sanders, M. R. (1990). The relationship of cognition and behavior during marital interaction. Journal of social and clinical psychology9(4), 489-510.
Jackson, D (1987). Family interaction, family homeostasis and some implications for conjoint family psychotherapy in J H Mastermind (ad), Individual and family dynamics. New York: Gurnee & Stratton
Joining, H. (2009). The long term effects of the couple communication program. Journal of Marital & Family Therapy, 8 (4), 463- 468.
Macleod, J. (2001). Qualitative Research in p sycology. New York: Logman
Mark man, H. J. (1984). The longitudinal study of couples interactions: Implication for understanding and predicting the development of marital distress. New York: Guilford Press
Pedro, M. F., Ribeiro, T., & Shelton, K. H. (2015). Romantic attachment and family functioning: The mediating role of marital satisfaction. Journal of Child and Family Studies24(11), 3482-3495.
Polit, D. F., Beck, C. T., & Hungler, B. P. (2006). Essentials of nursing research. Methods, appraisal and utilization6.
Strode, P., Witt, P. L. & Shimkowski, J. R. (2014). A meta- analytical review of the demand/withdraw pattern of Interaction and its associations with individual, relational and communicative outcomes. Communication Monographs, 81 (1), 28-58.
Thomas, V., & Priest, J. B. (2016). Family Therapy, University of Iowa, Iowa City, IA, USA.
Whisman, M. A., Dixon, A. E., & Johnson, B. (1997). Therapists' perspectives of couple problems and treatment issues in couple therapy. Journal of Family Psychology11(3), 361.
Yu, J. H., & Park, T. Y. (2016). Family Therapy for an Adult Child Experiencing Bullying and Game Addiction: An Application of Bowenian and MRI Theories. Contemporary Family Therapy38(3), 318-327.
Zarnaghash, M., Zarnaghash, M., & Shahni, R. (2013). The influence of family therapy on marital conflicts. Procedia-Social and Behavioral Sciences84, 1838-1844.