دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 1-190 
2. بررسی آسیب‏های موجود در تعامل والدین با فرزندان متأهل خود

صفحه 25-50

فاطمه افقری؛ فاطمه بهرامی؛ مریم السادات فاتحی زاده


4. پیش‏ بینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی

صفحه 69-85

سیمین حسینیان؛ نوشین پردلان؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمید حیدری