نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی آسیب های موجود در تعامل بین والدین با فرزندان متأهل خود انجام شد. پژوهش حاضر قابل تفکیک به دو بخش می‏باشد. روش پژوهش در بخش اول، تحلیل کیفی می باشد که در این بخش ابتدا متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان تحقیق مورد بررسی کیفی قرار گرفت، سپس با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته بر روی یک نمونۀ 36 نفری (شامل زوجین و والدین) که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مهم ترین آسیب‏های تعاملی والدین با فرزندان متأهل استخراج گردید. سپس اطلاعات حاصل از تحلیل مصاحبه‏ها و همچنین کتب و مقالات مرتبط ادغام گردیده و از آن در جهت تهیۀ پرسشنامۀ آسیب‏شناسی تعاملی استفاده شد. در بخش دوم که به روش توصیفی مقطعی انجام گردید، پرسشنامۀ مذکور بر روی نمونه ای شامل 135 نفر از میان والدین (85 زن و 50 مرد)که به روش خوشه‏ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و با روش محاسبه فراوانی، انحراف استاندارد، میانگین، و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر کیفی، آسیب های تعاملی والدین با فرزندان متأهل خود عبارتند از وابستگی، انتظارات نابجا، بی­اعتنایی، دخالت و رفتارهای منفی. در بخش کمی پژوهش نتایج نشان داد که آسیب های وابستگی عاطفی، بی اعتنایی والدین، انتظارات نابجای والدین و دخالت، با اختصاص بیشترین میانگین‏ها به ترتیب اولویت‏های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آسیب های تعاملی وابستگی مالی و انتظارات نابجای فرزند به طور معناداری (05/0p<) در مورد فرزندان پسر بیش از فرزندان دختر است. نتایج این پژوهش در گسترش متون نظری در حوزۀ آسیب شناسی و مشاورۀ ازدواج و خانواده کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interactional pathology between parents and their married children

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Afghary 1
  • Fatemeh Bahrami 2
  • Maryam sadat Fatehizadeh 3

چکیده [English]

The purpose of This study was investigating the pathological interactions between parents and their married childrens. The present study is divided into two parts. . Methodology in initial part was qualitative research, in which theoretical texts and researches were investigated. Then, one purposive sample (including 36 individuals) selected for semi-structured interview and most significant interactional damages between couples and their original families explored. Then, information from interviews and books and scientific articles was combined to produce a questionnaire for assessment the interactional damages. In second part of this study that was a cross-sectional and descriptive research, mentioned questionnaire completed by 135 individuals (including 85 women and 50 men). Data were analyzed by frequency, mean, standard deviation, and t test. Results of The study showed that the most important damages according to qualitative viewpoint are dependency, inappropriate expectations, disregarding, interference and negative behaviors. in an quantitative section of study results showed that emotional dependency, aberrant parental expectations, parental disregarding, and parental interference with the highest averages are most important damages. In addition, results showed that scores in two subscales, financial dependency and aberrant married childrens expectations, are significantly more about sons than daughters. The results of this study is applicable in developing the theoretical texts in the fields of psychopathology; and Marriage and Family Counseling.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactional Pathology
  • Parents
  • married children