بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه های استرس پس از سانحه وافزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

2 اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ (ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ)

3 فوق تخصص ﺧﻮن و آنکولوژی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ

چکیده

در این پژوهش اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه‏های اختلال استرس پس از سانحه ، افزایش حافظه شرح حال و بهبودکیفیت زندگی در درمان شدگان سرطان پستان، بررسی شد.پژوهش حاضر یک پژوهش شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل در یک پیگیری 60 روزه می باشد. نمونه پژوهش شامل 24 زن درمان شده سرطان پستان که بین 25 تا 55 سال سن داشته و به بخش‏های رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان‏های فوق تخصصی شهید چمران، بقیه‏الله، بعثت و بخش جراحی درمانگاه ارم مراجعه کرده بودند، بود. کلیه شرکت کنندگان با سابقه بیماری سرطان پستان بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل بیمار (12 نفر) جایگزین شدند. همچنین 12 نفر زن سالم (بدون هیچگونه سابقه‏ی بیماری) که در متغیرهای سن، تحصیلات، تاهل و شغل با دو گروه بالا همتا شدند به عنوان گروه کنترل سالم، در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی SCID، آزمون حافظه شرح حال (AMT پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)، مقیاس تجدید نظر شده تاثیر رویداد (IES-R، وایس، مارمر، ‌1997) بود که در سطح سه گروه آزمودنی‏ها در سه مرحله پیش‏آزمون، پس آزمون و پیگیری اجرا گردید. گروه آزمایش 8 جلسه و هر جلسه به مدت 120 دقیقه به صورت گروهی آموزش MBCTرا دریافت کردند.نتایج توسط نرم افزار SPSSنسخه 18 در سطح توصیفی و استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها نشان داد برنامه‏ی آموزشی MBCTدر کاهش نشانه های استرس پس از سانحه، افزایش حاظه شرح حال و بهبود کیفیت زندگی موثر است. همچنین با توجه به نتایج مرحله‏ پیگیری، این روش می تواند در کاهش و پیشگیری از عود علائم PTSDدر درمان شدگان سرطان پستان اثرگذار باشد.استفاده از MBCTدر مراکز درمانی می تواند به عنوان درمان توانبخشی پس از اتمام درمان در نظر گرفته شود و در رفع بسیاری از مشکلات جسمی و روانی که سبب کاهش کیفیت زندگی در آن‏ها می شود، نقش موثری ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF COGNITIVE THERAPY BASED ON MINDFULNESS ON DECREASING THE SYMPTOMS OF POST TRAUMATIC STRESS DISORDER AND INCREASING THE AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY IN TREATED PATIENTS WITH BREAST CANCER

نویسندگان [English]

  • Pantea Khosravi 1
  • Alireza Moradi 2
  • Arash Jenabian 3
چکیده [English]

In the current research the effectiveness of cognitive therapy based on Mindfulness has been investigated on the reduction of posttraumatic stress symptoms and increasing the Autobiographical memory and quality of life in treated patients with breast cancer. The current research is a quasi experimental research with pretest-post-test and control group in a 60-day follow up.24 treated women with breast cancer were selected among the age of 25 to 55 who went to radiation and oncology department of Chamran , Baghiyatallah , Besat and surgery department of Eram clinic and were placed in two experimental and control groups.12 healthy women were also selected (without any history of illness) that were made homogenous in variables of age , level of education , marital status and occupation. SCID interview , autobiographical memory test (AMT),quality of life questionnaire (QLQ) and revised impact of events scale were carried out .The experimental group had been under MBCT training for eight 2-2.5- hour- sessions. Results were analyzed by the use of 18th copy of SPSS software. Applying covariance analysis indicated that MBCT training courses are effective in the reduction of posttraumatic stress symptoms and increase in the quality of life .Also considering the results obtained in follow up ,it can be said that this method can be effective in reduction and prevention of PTSD from getting worse and increasing the Autobiographical memory in treated patients with breast cancer. applying MBCT in medical centers can be considered as a rehabilitation treatment after treating and can play an important role in solving many physical and mental problems that lessens the quality of life

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based cognitive therapy
  • posttraumatic stress disorder
  • Autobiographical memory
  • Quality of life
  • Treated patients with breast cancer