مقاله علمی - پژوهشی
آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/qccpc.2014.1682

چکیده
  اگرچه دربارة اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموز‌ه‌های دینی دربارة تحکیم نهاد خانواده، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است، اما ویژگی عمدة این پژوهش‌ها، غفلت از بازخوانی آموزه‌های دینی از منظر آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین است. نویسنده بر این باور است که در ایران نظریه پردازی و نگاه جامع به خانواده وجود نداشته و از همین روی، کارکردهای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
ارائه الگوی خانواده درمانی سهم گذاری در حل تعارضات خانواده

معصومه اسمعیلی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، صفحه 27-57

چکیده
  این پژوهشبا هدف ارائه یک الگوی مشاوره ازدواج و خانواده صورت گرفته است. به اینمنظور ابتدا مقدمه­ای بر چگونگی تشکیل خانواده، تحولات خانواده در جهان و تأثیرپذیریو تأثیرگذاری این تحولات در زندگی انسان، با توجه به متون مرتبط ارائه‌شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش استقرایی-قیاسی است. سطح تحلیل در این جستار هم تهیه یک گزارش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه ساده و تعدیل‌گر ناامیدی و عملکرد خانواده با افکار خودکشی‌گرا در بین دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های شهر اهواز

خالد اصلانی؛ عباس امان اللهی؛ پری ولد مومن؛ منوچهر تقی پور

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، صفحه 59-79

چکیده
  مطالعه­ی حاضربا هدف بررسی رابطه­ی بین ناامیدی و افکار خودکشی‌گرابا نقش تعدیل­گر عملکرد خانواده در بین دانش­آموزاندختر و پسر ناحیه­ی یک و سه، شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامیدانش‌آموزان پایه اول دبیرستان شهر اهواز بود که از میان 181 دانش­آموز دخترو 179 دانش‌آموز پسر با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دور کار و غیر دورکار بر حسب نوع عضویت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

شیوا سخائی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، صفحه 81-94

چکیده
  پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری، تعاملات بین سازمانی و افراد را هر چه بیشتر تسهیل نموده و مفهوم کار را به معنای سنتی آن از نظر مکانی و زمانی تغییر داده‌است. یکی از این تغییرات، پیدایش الگوهای روش کار مبتنی بر رایانه، به نام دورکاری است. پژوهش حاضر به منظور بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دورکار و غیردورکار ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران ساکن مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده

آسیه شریعتمدار؛ ساحره پور گراوند

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، صفحه 95-112

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران (20-13) بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده است.  روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. جامعه آماری 60 نفر است. نمونه‌های تحقیق 30 نفر از گروه دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست استان لرستان به صورت در دسترس و ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه تیپ شخصیتی مادر با میزان خودآگاهی او در اولین دوره بارداری

مستوره صداقت؛ گلناره قربانو

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، صفحه 66-84

چکیده
  تمایل به بچه‏دار شدن از منابع پیچیده زیستی – اجتماعی – فرهنگی و تجارب هشیارانه درون روانی نشأت می‏گیرد. در فرایند بارداری نه تنها جنین تحول می‏یابد، بلکه زن نیز دستخوش دگرگونی‏هایی، خواه جسمانی و خواه روانشناختی، می‏گردد. در این دوره عواملی چون شخصیت و درک از خود می‏توانند در حل بحران ها و مواجه شدن با آنها تأثیرگذار ...  بیشتر