دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 1-200 
8. سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسی

صفحه 85-98

منصوره زارعان؛ ام البنین چابکی