بررسی و مقایسه مفهوم اصالت از دیدگاه درمان های وجودی و غزلیات حافظ

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مفاهیم اساسی که در رویکرد وجودی مطرح شده است مفهوم " اصالت " است . در این مقاله ابتدا ضرورت بررسی مفهوم اصالت بر پایه پژوهش های صورت گرفته در حوزه سلامت روانی مطرح شده و سپس تعاریف و ابعاد مختلف آن از دیدگاه وجودی با روش بازخوانی ، تحلیل و طبقه بندی آراءِ اندیشمندان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه با استفاده از نرم افزار دیوان حافظ شیرازی نسخه 5/1 ، کلید واژه های رند ، زاهد ، واعظ ، صوفی ، شیخ و مشتقات آن ها جستجو شده و ابیات مربوط به آن ها استخراج گردیده است و در ادامه بر اساس بررسی مفاهیم و معانی موجود مبتنی بر  تفاسیر  ارائه شده  و مقایسه و طبقه بندی آنها، ابیات مربوط به موضوع "اصالت" توسط پژوهشگر انتخاب گردیده  و در قالب اکتشاف  مفهومی تحت عنوان " رندی " از دیدگاه حافظ که نزدیک ترین مفهوم به " اصالت " از دیدگاه وجودی است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در پایان وجوه اشتراک و افتراق میان مفهوم اصالت از دیدگاه وجودی و مفهوم "رند" از دیدگاه حافظ  بیان گردیده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey and comparison of authenticity in existential therapy and Hafez lyric poems

نویسندگان [English]

  • Davod Nodeie 1
  • Ahmad Etemadi 2
چکیده [English]

“authenticity” is one of basic meanings in existential approach. In this research noticed to the necessary of his meaning especially in mental health. And then studied the definition and different perspectives of authenticity in existential therapy according to different existential scientists.  Then searched the key words of sly, Preacher, Sufi, austere, sheikh and so on it with using the software of the complete works of Hafez and extracted the lyric poems. The meaning of authenticity and sly were selected By the researcher in complete works of Hafez. At the end cleared that the similarities and differences between two words “authenticity” from existential view  and “sly” from Hafez view.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authenticity
  • sly
  • existential therapy
  • Hafez lyric poems