پیش‏ بینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ستاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

4 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

5 کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه: سبک های دلبستگی  الگوهای پایداری از روابط هستندکه از کودکی رفتار افراد را در سراسر زندگی تحت تاثیر قرار می دهند و به   عنوان یکی از عوامل مهم هستند که نقش تعیین کننده ای در رشد فرد وایجاد شغل دارند. هدف:. هدف این مقاله پیش­بینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی می باشد.روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش،توصیفی ازنوع همبستگی بود، جامعه این پژوهش عبارت است ازتمام دانشجویان دانشگاه اصفهان که در سال 93-92 مشغول به تحصیلی می باشند که ازمیان جامعه آماری نمونه ای به حجم180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده  انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور (1987)،خود کارآمدی کاریابی صالحی (1384) و خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی بتز(1996)گرداوری شدند و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادن که سبک های دلبستگی دوسوگرا و ایمن 49 درصد متغیر خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی و 37 درصد متغیر خود کارامدی باور های کاریابی را پیش بینی می کنند.نتایج: از نتایج این پژوهش می توان استنباط کرد که سبک های دلبستگی نقش مهمی در پیش­بینی خودکارامدی کاریابی و تصمیم گیری  شغلی  دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of job search efficacy and career decision-making self-efficacy based on attachment styles

نویسندگان [English]

  • Simin Hosseinian 1
  • Noshin Pordelan 2
  • Mohammadreza Abedi 3
  • Parisa Nilforooshan 4
  • Hamid Heydari 5
چکیده [English]

Background: attachment styles are some sustainable patterns of connections which influence the persons' behaviors throughout the life, since childhood, and play important rule in individual growing and job creation. Purpose: the purpose of this paper is to study Prediction of job search efficacy and career decision-making self-efficacy based on attachment styles. Method: this research is descriptive type of correlation . Population of this study includes all studentsthat studying in Isfahan University ,during 92/93 academic year ,which selected by Simple Random Sampling method from a sample with 180 person. Data was collected from Attachment Styles ( Hazen& Shiver. 1987), job search efficacy (Salehi.2005) and career decision-making self-efficacy (Bets .1996) questionnaires and has been analyzed by SPSS. Findings: The research data determined that ambivalent and safe attachment style could predict 49 % of career decision-making self-efficacy and 37 % of job search efficacy. Results: we can deduce from current study that attachment styles has an important role in predicted of of job search efficacy and career decision-making self-efficacy career adaptability as well as explaining the career adaptability aspect, that should be attention.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • job search efficacy
  • career decision-making self-efficacy
  • BA Students