دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، مهر 1395، صفحه 1-150 

مقاله علمی - پژوهشی

1. مفهوم شناسی تطبیقی عزت نفس در قرآن و روانشناسی انسان‌گرا

صفحه 1-32

10.22054/qccpc.2016.6786

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ پیمان کمالوند