مقاله علمی - پژوهشی
مفهوم شناسی تطبیقی عزت نفس در قرآن و روانشناسی انسان‌گرا

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ پیمان کمالوند

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6786

چکیده
  در بینش قرآن، هدف از آفرینش انسان دست‌یابی به کمال دانسته شده و آن در گرو کسب عزّت نفس است. از مفهوم عزّت نفس به معنای ارزیابی و ارزشیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندیِ خویش و کارایی مفید برای خود و جامعه یاد شده است. روان‌شناسان در تبیین مفهوم عزّت نفس، با توجه به ارزشمندی وجود انسان هرآنچه موجب ارزش و پیشرفت و موفقیت او باشد را به عنوان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی

میرسعید جعفری؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین اسکندری؛ کیومرث فرحبخش

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6785

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی بود. جهت تعیین اثربخشی این الگو بر افزایش معناداری زندگی از روش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بحران هویت در بین دانشجویان

مهدی کلانتری

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 67-81

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6788

چکیده
  هدف اساسی این مطالعه تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بحران هویت در بین دانشجویان واحد رودهن بر اساس رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری می باشد . روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش بر پایه مفروضات همبستگی می باشد. این پژوهش در محیط طبیعی دانشگاه صورت گرفته و میزان مداخله پژوهشگر در حداقل بوده و متغیری هم دستکاری نشده است. تعداد ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه ی باورهای فراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین

اعظم اصولی؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6726

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی باورهای فراشناخت با خودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه‌ی مورد نظر تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از ببین آنها206 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه باورهای فراشناخت ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
یک پژوهش کیفی: بررسی عوامل موثر بر خوش بینی دانش آموزان به نظام آموزشی

مسلم ایران مهر؛ زهرا گیتی پسند

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6725

چکیده
  خوش بینی نگرشی مثبت به جهان پیرامون است و فرد خوش‌بین با چنین نگرش مثبتی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتر و زیباتری ببیند. آنچه از تحقیقات انجام شده بر می آید این است که خوش بینی یکی از اصولی ترین مولفه هایی است که امنیت را ارتقا می دهد و موجب سلامتی، آرامش و مطلوبیت جامعه می شود. از مهم ترین عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه میان باورهای مذهبی و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی شهر تهران)

نجمه جلالیان؛ مسعود گرامی پور؛ محمود برجعلی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 129-147

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6787

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت سازمانی با توجه به نقش واسطه‌ای سلامت روان در دانشگاه های دولتی شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش شامل همه اعضای هیأت علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 635 تن به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه حل مدار و روایتی بر سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طلاق

ابراهیم نامنی؛ آزاده شیرآشیانی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 149-169

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6735

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه حل مدار و روایتی بر سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طلاق انجام شده است. مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل نابرابراست. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر نیشابور است که در بهار 95 به این مراکز ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش‌های ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان دختر

طاهره شیری؛ محسن گل محمدیان؛ سید محسن حجت خواه

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6737

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش ناکارامد نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان دختر دانشگاه رازی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دخترمجرد در تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) که در سال تحصیلی 95- 94 مشغول به تحصیل بودند ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه رضایت شغلی وکیفیت زندگی با رضایت ازبازنشستگی درکارمندان بازنشسته

الهام شفیعی؛ فاطمه رضایی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6764

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی وکیفیت زندگی با رضایت از بازنشستگی درکارمندان بازنشسته اجرا گردید. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان بازنشسته بانک ملی شهرستان شهرکرد که300 نفر بودند وهمه آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند تشکیل می داد. ابزار های اندازه گیری عبارت از پرسش نامه رضایت از ...  بیشتر