نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی باورهای فراشناخت با خودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه‌ی مورد نظر تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از ببین آنها206 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و کاترایت-هاتون (2004)و بروک، پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی ریان و کانل (1989) و مقیاس تاکتیک‌های تعارض اشتراس (1990) بود.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره کلی باورهای فراشناخت و باور مثبت و خود آگاهی شناختی با نمره کلی خودتنظیمی و همه ابعاد آن رابطه منفی و معناداری وجود دارد.بین ضرورت کنترل افکار وکنترل ناپذیری از ابعاد باورهای فراشناخت با خودتنظیمی بیرونی، خودتنظیمی درون فکنی شده و خودتنظیمی کلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.بین نمره کلی باورهای فراشناخت و ابعاد باور مثبت، کنترل ناپذیری و ضرورت کنترل افکار با پرخاشگری کلامی و تعارض کلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین کفایت شناختی از ابعاد باورهای شناختی با پرخاشگری کلامی، خشونت و نمره کلی تعارض ولی- فرزندی رابطه منفی معناداری وجود دارد.نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که 15/0 واریانس خودتنظیمی تحصیلی با متغیرهای خودآگاهی شناختی و باور مثبت درباره نگرانی و 021/0 واریانس مربوط به تعارض ولی-فرزندی به وسیله باور کفایت شناختی تبیین می‌شود. مشاوران و معلمان با استفاده ازاین یافته‌‌‌ها می‌توانند ضمن افزایش دیدگاه دانش آموزان در مورد باورهای فراشناخت، خودتنظیمی تحصیلی و تاکتیک‌های حل تعارض آنها را غنی سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between metacognitive beliefs with academic self-regulation and parents-adolesent conflict

نویسندگان [English]

  • azam osoli 1
  • asieh sharat madar 2
  • atoosa kalantar 2

1 allamehtabatabai university

چکیده [English]

The purpose of the present research was toinvestigation ofthe relationship between metacognitive beliefs with academic self-regulation and parents-students conflict.Method study was correlation andand the statistical community was all girls students from Tehran city, who were enrolled in the 1394-95 academic year.The sample group was included 206 students that were selected by random clusterSampling. Assessment instruments was Wells& Cartwright-Hatton(2004)metacognitive beliefs questionnaire, Ryan & Conell (1989) academic self-regulationquestionnaire and Straus(1990) conflict tactics scales questionnaire.data was analyzed by using Pearson correlation coefficient, simple regression and stepwise multiple regression. The results showed that there is negative significant correlation between metacognitive beliefs ,positive beliefs and cognitive self consciousness with academic self-regulation. there is negative significant correlation between need to control thoughts and uncontrollability/danger with with academic self-regulation , Introjected regulation and external regulation. there is negative significant correlation betweenmetacognitive beliefs,positive beliefs, uncontrollability/danger and need to control thoughts with parents-students conflict and verbal aggression.there is negative significant correlation between cognitive confidence parents-students conflict,verbal aggression and violence. Stepwise regression analysis showed that cognitive self consciousness and positive beliefs, could explain 0/15of variance inacademic self-regulation. Also cognitive confidence could explain 0/021 of variance in parents-students conflict. Counselors andteachersusingthese findingsandtaking into account theeducationaland psychological interventionscan beroundprogramwithincreasingstudents'viewsabout,theirmetacognitive beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive beliefs
  • academic self-regulation
  • parents-students conflict
بیگلان، آنتونی.، برننان، پاترشیا.، فوستر، شارون.، و هولدر، هارولد. (1387). مشکلات رفتاری نوجوانان. ترجمه­ سیاوش جمال­فر. تهران: نشر ویرایش.
ثنایی ذاکر، باقر؛ علاقبند، ستیلا؛ فلاحتی، شهره و هومن، حیدرعلی.( 1387). مقیاس­های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارت بعثت.
سالاری فر، محمد حسین و پوراعتماد، حمید رضا .(1390). رابطه باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی واضطراب. مجله یافته، 13(4)، 38-29.
سالاری فر، محمد حسین؛ پوراعتماد، حمید رضا؛ حیدری، محمود و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1390). باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده خود تنظیمی تحصیلی. فرهنگ مشاوره، 2(7)، 46-31.
سالاری­فر، محمد حسین. (1391). باورهای فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده نگرانی و خودتنظیمی تحصیلی. پایان نامه  دکتری چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی.
شیرین زاده دستگیری،صمد؛ گودرزی،محمدعلی؛ رحیمی،چنگیز؛ نظیری،قاسم .(1387).بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 30. مجله روان­شناسی،12(4)، 461-445.
شیولسون. ریچارد. (1393). استدلال آماری در علوم رفتاری. ترجمه علیرضا کیامنش. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علامه طباطبایی.
فرمهینی فراهانی، محسن؛ عبدالملکی، جمال و رشیدی، زهرا . (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی، یادگیری خود تنظیمی و ساختار هدف در کلاس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان. مجله دانشور، 15(30)، 98-85.
مرادی، امید و ثنایی ذاکر، باقر. (1385). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله بر تعارضات والد –فرزند. فصلنامه  تازه­هاوپژوهش­هایمشاوره، 5(20)، 38-23.
هومن. حیدرعلی. (1393) تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: نشر پیک فرهنگ.
ولز، آدریان. (1392). راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی. ترجمه شهرام محمدخانی. تهران: انتشارات ورای دانش.
 
AL-Baddareen G., Ghaith ,S., Akour. M. (2015). Self-efficacy, achievement goals, and metacognition as predicators of  academic motivation. Journal of  sSocial and behavioral sciences. 191. 2068 – 2073.
Al-Harthy. I., &  Isaacson. R.M. (2010).Goals, Efficacy and Metacognitive Self-Regulation. A Path Analysis.International Journal of Education.2(1), 20-1.
Broadbent, J ., Poon.W. L. (2015).Self-regulated learning strategies &academicachievement in online higher education learning environments: A systematic review. The Internet and Higher Education, 27 ,1-13.
Buhrau.D., &Sujan. M. (2015). emporal mindsets and self-regulation: The motivation and implementation of self-regulatory behaviors. Journal of Consumer Psychology, 25(2),  231-244.
Canary, D., & Lakey, S. G. (2010). Strategic conflict:Research-based principles for managing interpersonalconflicts. New Jercy: Lawrence Erlbaum Associates.
Cera,R., Mancini,M., Antonietti.A.(2013). Relationships between Metacognition, Self-efficacy and Self-regulation in Learning Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies. 7. 141-115.
Daniela.P. (2015). The Relationship Between Self-Regulation, Motivation AndPerformance At Secondary School Students. Social and Behavioral Sciences.191,  2549 – 2553.
Isaacson. R.M ., & Fujita. F.( 2006). Metacognitive Knowledge Monitoring and Self-Regulated Learning:Academic Success and Reflections on Learning. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning.6(1), 55-39.
Kerig, P. K., Schulz. M. S., & Hauser, S. (2012). Adolescence and beyond : family processes and development. New York: Oxford University Press, Inc.
Klassen, R.M. (2010). Confidence to manage learning: The self- efficacy for self- regulated learning of early adolescents with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 33, 19-30.
Matuga, J. M. (2009). Self-Regulation, Goal Orientation, and Academic Achievement of Secondary Students in Online UniversityCourses. Educational Technology & Society, 12 (3), 4–11.
Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2014). Developmental psychology: childhood and adolescence. (8thed.). Belmont, California: Wadsworth Cengage Learning.
Sperling.R., Howard., B., & Staley. R. (2004).Metacognition and self-regulated learning constructs. Educational  research and evaluation. 10(2), 139-117.
Tan, s. , Moulding, R. , Nedeljkovic, M. , &Kyrios, M. (2010). Metacognitive, Cognitive and Developmental predictors Generalized Anxiety disorder symptoms, Clinical psychologist, 14(3), 84-89.
Wells, A.(2010). Metacognitive Therapy for anxiety and depression, Cognitive behavioral therapy book reviews, 6 (1): 1-4.
Zimmerman.B.J .,  Kitsantas. A. (2014).Comparing students’ self-discipline and self-regulation measures and their prediction of academic achievement. Contemporary Educational Psychology. 39(2).145-155.