رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بحران هویت در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف اساسی این مطالعه تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بحران هویت در بین دانشجویان واحد رودهن بر اساس رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری می باشد . روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش بر پایه مفروضات همبستگی می باشد. این پژوهش در محیط طبیعی دانشگاه صورت گرفته و میزان مداخله پژوهشگر در حداقل بوده و متغیری هم دستکاری نشده است. تعداد 445 نفر از دانشجویان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه ( تعداد دانشجویان هر گروه به عنوان طبقه) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامة 20 سؤالی شامل 4 خرده‌مقیاس هویت ایرانی، هویت اسلامی، هویت قومی و هویت جنسی می باشد. برای اندازه‌گیری متغیرهای مکنون هویت ایرانی ، اسلامی، قومی و جنسی از روش تحلیل عاملی با مؤلفه‌های اصلی استفاده گردید و نتیجه این آزمون نشان داد که به ترتیب فناوری اطلاعات و ارتباطات در کل 37 /28 درصد از واریانس هویت ایرانی ، 81/ 29 درصد از واریانس هویت اسلامی، 18/27 درصد از واریانس هویت قومی و 25/36 درصد از واریانس هویت جنسی را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling Approach in Explaining the Relationship between Information and Communication Technology (ITC) and Identity Crisis among Students.

نویسنده [English]

  • mehdi kalantari
چکیده [English]

The aim of the students was to explain the relationship between ICT and identity crisis among students of Roudehen Branch based on the structural equation modeling approach. The method used in this study was based on the correlation assumptions. The study was conducted in the natural environment of the university, with a minimal intervention of the researcher and without any variable manipulation. 445 students were selected through stratified sampling method proportional to population size (number of students in each group as a class). The instrument used in the study was a questionnaire of 20 questions including four subscales: Iranian identity, Muslim identity, ethnic identity and sexual identity. Factor analysis with principal components was used to measure latent variables of Iranian, Islamic, ethnic, and gender identity. The results showed that ICT determines 28.37% of Iranian identity, 29.81% of Muslim identity, 18.27% of ethnic identity, and 25.36% of sexual identity. ICT, Iranian identity, Muslim identity, Ethnic identity, Sexual identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Iranian identity
  • Muslim identity
  • Ethnic identity
  • Sexual identity
جواهری، ف ؛ باقری، ل. (1386). تأثیر اینترنت بر سرمایه اجتماعی و انسانی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (ویژه نامه تخصصی علوم اجتماعی 4)، شماره 58.
دوران، ب. (1383).  تأثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
شکفته، م. (1387). جهانی سازی و جامعه اطلاعاتی. ماهنامه دوزبانه اطلاع یابی و اطلاع رسانی. سال دوم، شماره یازدهم.
کلانتری، م. (1387). روش‌های آماری برای تمرین و پژوهش با مدیریت SPSS. تهران: فرهنگ سبز.
کلانتری، م., صفاکیش، م. (1393). کاربرد Amos در مدل سازی معادلات ساختاری. تهران: متین.
میرهاشمی، م.(1391).  راهنمای نگارش و تنظیم مقاله های علمی در علوم رفتاری و اجتماعی. رودهن: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 مردیت، گ. والتر، ب. جویس، گ.(1386). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی ( ترجمه احمد رضا نصر و همکاران). تهران: سمت و شهید بهشتی. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی 2007).
معافی مدنی، خ. (1385). رابطه بین فناوری اطلاعات و بحران هویت در بین دانشجویان واحد ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
مکوند حسینی، ش و طبری، ط. (1387). بررسی هویت یابی عقیدتی و بین فردی دانش آموزان شاهد در مقاطع تحصیلی سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم، 1، 103-81.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.).New York: Academic Press.
Giles, D. C. (2002). Advanced research methods in psychology: New York: Rout ledge.
Marcia, J,E. (1980). Identity in adolescence in Handbook of adolescent psychology (ed) by Adelson. J (1980), John Willy and Sons, New York.
Markstorm. Adams, C., Hofstra, G. and Dougher, K (1994), the ego virtue of fidelity: a case for the study of religion and identity formation in adolescence, Journal of Youth and adolescence 23: 453 – 469.
Meyers, L.S , Gamest. G., & Goarin, A. J. (1984).Applied multivariate research, design and interpretation, Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication.