بررسی رابطه رضایت شغلی وکیفیت زندگی با رضایت ازبازنشستگی درکارمندان بازنشسته

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی وکیفیت زندگی با رضایت از بازنشستگی درکارمندان بازنشسته اجرا گردید. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان بازنشسته بانک ملی شهرستان شهرکرد که300 نفر بودند وهمه آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند تشکیل می داد. ابزار های اندازه گیری عبارت از پرسش نامه رضایت از بازنشستگی احمدی (1389)  کیفیت زندگی  براون(1999) و رضایت شغلی  فشارکی وطالبیان (1388) بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون جهت رابطه بین متغیرها  وهمچنین جهت پیش بینی متغیر ملاک ( رضایت از بازنشستگی) رگرسیون همزمان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد مولفه های رضایت مندی وکارائی وبهره وری از ابعاد کیفیت زندگی و مولفه های (رضایت شغلی درونی بیرونی) از ابعاد رضایت شغلی رضایت ازبازنشستگی را پیش بینی می کند. همچنین بین سطح تحصیلات، وضعیت تاهل ، وجنسیت با رضایت از بازنشستگی رابطه معنادار وجود ندارد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که بین رضایت از بازنشستگی وکیفیت زندگی ورضایت شغلی کارمندان بازنشسته بانک ملی با برخی از متغیرهای دموگرافیک رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between job satisfaction and quality of life with the consent of Retired Personnel Azbaznshstgy

نویسندگان [English]

  • e s 1
  • f r 2
چکیده [English]

The relationship between job satisfaction and quality of life was conducted with the consent of retirement Retired Personnel. This descriptive and correlational study. The population of this research were 300 employees retired National Bank of this city and all of them were selected as the sample was obtained. Instruments measure the satisfaction questionnaire retirement Ahmadi (1389) Quality of Life Brown (1999) and job satisfaction fesharaki Vtalbyan (1388), respectively. Data analysis using Pearson correlation coefficient for the relationship between variables, as well as to predict the criterion variable (retirement satisfaction) were stepwise regression analysis. The results show that components of quality of life and satisfaction and productivity and efficiency factors (job satisfaction Out) of Azbaznshstgy consent to predict job satisfaction. Level of education, marital status, gender has no significant relationship with retirement satisfaction. Therefore, it was concluded that job satisfaction and quality of life Azbaznshstgy satisfaction retired employees of the National Bank with some variables, there is no relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retirement satisfaction
  • Quality of life
  • Job Satisfaction
اکبری، رحمان   (1393). بررسی رابطه بین نظام مدیریت عملکرد کارکنان بانک ملت و انگیزش شغلی و رضایت شغلی آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بریمن،  اندرو،  (۲۰۰۲). روش تحقیق ومطالعات سازمانی. (مترجم محمد۱۳۸۱). تهران،   انتشارات نور،  ص287
تامیس، لارنس(۲۰۰۰).  سالمندی وخردمندی ابعاد اقتصادی بازنشستگی (مترجم زهره۱۳۷۹). تهران    انتشارات موسسه نشر و پژوهش فرزان روز، ،ص50
جعفریان، راضیه (1392). بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با فرهنگ سازمانی در کارکنان بانک های خصوصی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حبیبی،هاجر. گرجی، مرضیه (1393). رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهدکاری در کارکنان بانک صادرات گیلان. همایش بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
رضاجوئی، ناصر (1390). اثرات بازنشستگی و ویژگی های اجتماعی، اقتصادی فرهنگیان بازنشسته استان لرستان. تهران نشر جشمه،  ص25
شریفی، صدیقه (1392). بررسی میزان انطباق الزامات گزارشگری مالی ملی با استانداردهای بین المللی گزارشگری در صنعت بانکداری ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء
طاهری، فاطمه (1392). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی مشتریان در بانک پارسیان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
طاهری، محبوبه (1390). رابطه رضایت از زندگی با سبک های مقابله با استرس و صفات شخصی زندگی زنان شاغل در مراکز آموزش عالی شهرستان رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سراسری گیلان
علی نژاد، آ منه (1388). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان مرکز تحقیقاتی آموزش بعثت شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور
غلامی، بهمن. عموزاده، معصومه. شمس، سیمین (1392 ). بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان بانک و ملی شهرستان دره شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران
قریش، ژاله (1386). توسعه و چالشهای سبک زندگی زنان ایران. تهران ،  نشر قطره،  ص 115.-   
 کریمی، ندا. (1392). بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد شغلی کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
کیوستو، دیوید (۱۹۹۹ ).   کیفیت زندگی وراه های دستیابی به آن(مترجم احمد۱۳۷۸).  تهران، انتشارات سریرشهرعلم، ص20
گشنیزجانی، کامران (1390). گونه شناسی سبک های زندگی و کیفیت زندگی در میان دانشجویان مطالعه موردی در دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
موحدی، امین (1388). بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
نظری، محمد (1392). ارزیابی وضعیت رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک صادرات استان کهکیلویه و بویراحمد. همایش های ایران کنفرانس بین المللی مدیریت و چالش ها و راه کارها
هفت تنی، حسین (1393). بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت شعب منطقه یک تهران. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
هنس، لئونارد ،ج(۲۰۰۱).  زندگی از پنجاه سالگی شروع می شود(مترجم عباس ۱۳۸۰). تهران،   انتشارات البرز، ص70
هومن ،حیدرعلی (1381).  تهیه استانداردساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران،  انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ص 65.
یوسفی نژاد ، مرضیه (1389). تأثیر آموزش مهارت های مقابله با تیندگی بر کیفیت زندگی و سبک زندگی و رضایت شغلی بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی پیام نور تهران
ANDERSEN, P., PETERSEN, N. C., (1993). A procedure for ranking units in DEA. Management Science, 39, 1261–1264.
Andrew E. Clark., (1996) Satisfaction and comparison income, Journal of Public Economics, Volume 61, Issue 3, pp  359–381
BANKER, R. D., CHARLES, A., COOPER, W. W. (1984). Some models for estimating technical  
Bettencourt, L.A. (1997). Contact employees: Relationships among workplace fairness،job satisfaction and prosocial service behaviors،Journal of Retailing ،731، ،39–61.
Blake, M.k.(2006). Gendered lending: Gender, context and the rules of business lending, An International Journal of Entrepreneurial Finance, 8,2, 183-201.
Buvinic, M., R.) 2013(. A Roadmap for PromotingWomen’s Economic Empowerment ، Foundation and Exxon Mobile, New York، 29.
CHARNES, A., COOPER, W. W., RHODES, E.,(1978).Measuring the efficiency of decision making units،European Journal of Operational Research, 2,6,42
Chen, L,H,&.  Kee, Y. H. (2008) gratitude and Adolesccnt Athlethes well-Being socialzndic Research.
Clark, A, E. (1996).  Satisfaction and comparison income, Journal of Public Economics,61,3 , 359–381.
de Barros, R. (2011(. The Impact of Access to Free Childcare on Women’s Labor Market Outcomes: Evidence from a Randomized Trial in Low-income Neighborhoods of Rio de Janeiro. Washington, DC: World Bank.
DíazGiménez,J. (2002). Banking in computable general equilibrium economies. Journal of Economic Dynamics and Control, 16,3-4,  533-559.
Diener, E., Emmon, R. A., Larsen ,R.S. & Griffin,S. (1985). The satis faction with life scale, Journal of Personality Assessment, 49, 71-78.
Diener.E. Emmon. R. A, Larsen.R.S,& Griffin, S (1985). the satis faction with life scale ,journal of personality assessment vol.49. pp.71.78
FARRELL, M. J., (1957). The measurement of productive efficiency، Journal of the Royal Statistical Society, 120, 3، 253–290.
Havasan.j.r. (2010). cireumflem model  of  life  stile  an family system. VI theoreticaiup dete family process, 22 , 69 , 83.
Locke, E.A. (1970). Job satisfaction and job performance: A theoretical analysis. Organizational Behavior and Human Performance, 5,5, 484-500.
MARTIC, M., SAVIC, G., (2001). An application of DEA for comparative analysis and ranking of
Maximiliane E. Szinovacz, (2005). Retirement and marital decision making: Effects on retirement satisfaction, Journal of Marriage and Family, Volume 67, Issue 2, pp 387–398
Megan K. Blake, (2006). Gendered lending: Gender, context and the rules of business lending, An International Journal of Entrepreneurial Finance, Volume 8, Issue 2, ,pp 183-201
Morais,P. ,Camanho, A. S.  Evaluation of performance of European cities with the aim to promote quality of life improvements, Omega, 39,4, 398-409.
regions in Serbia with regards to socialeconomic development، European Journal of Operational Research, 132, 2, 343–356.
Ruggiero،J.(1996). On the measurement of technical efficiency in the public sector، European Journal of Operational Research، 90, 3, 553–565.
scale ineffi ciencies in DEA، Management Science,30,9,1078–1092.
Scort.E.S (2009). love andintmate of the heart. Philadelphia: jailpr & francis.
Szinovacz, M.E. (2005). Retirement and marital decision making: Effects on retirement satisfaction, Journal of Marriage and Family, 67,2, 387–398
ŽIVĚLOVA, I., JANSKY, J. (2008). Analysis of life quality development in the administrative districts of South Moravia. Agric. Econ. – Czech, 54, 431–439