نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه رازی

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی

چکیده

هدف پژوهش حاضرتعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش ناکارامد نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان دختر دانشگاه رازی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دخترمجرد در تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) که در سال تحصیلی 95- 94 مشغول به تحصیل بودند . نمونه آماری 30 نفر از دانشجویان دختر بودند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. دانشجویان گروه آزمایش 8 جلسه طرحواره درمانی دریافت کردند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه نگرش نسبت به انتخاب همسر کاب، لارسون و واتسون (1992) بود. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر نگرش ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر و مؤلفه‌های آن (عشق باوری، تجربه محوری، ایده‌آل نگری، متضاد جویی، آسان بینی، خوش باوری) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت طرحواره درمانی رویکردی مؤثر بر کاهش نگرش ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر دانشجویان دختر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Schema therapy on dysfunctional attitudes mate selection in Female students

نویسندگان [English]

  • t sh 1
  • m g 2
  • s h 2

چکیده [English]

The present study has been done to investigate the effectiveness of Schema therapy on dysfunctional attitudes mate selection in Female students. Research type was semi- experimental with pre- test, post- test design with control group. Population of this study was all female students of Razi University in academic years 2016. 30 students were selected through cluster sampling method and assigned in 2 groups (experimental and control) randomly. The experimental group received schema therapy intervention in 8 sessions. Instruments include Attitude toward mate selection questionnaire (Cobb, Larson & Watson, 1992). The gathered data were analyzed through MANCOVA. The results showed that there was a significant difference between the two groups in term of mate selection dysfunctional attitudes (Ease of effort, Love is enough, Idealization and Opposite complement). Based on the results it can be said that the schema therapy is an effective approach on Decrease dysfunctional attitudes mate selection in female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • Dysfunctional attitudes mate selection
  • Female students
ابراهیمی، نسترن (1387). بررسی تأثیر آموزش و انتخاب و کنترل گلاسر بر آزار عاطفی زوجین در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان.
آهنی، ژاله ؛ گل­محمدیان، محسن؛ حجت­خواه، محسن.(1394). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری برنگرش  ناکارآمد انتخاب همسر وانتظارات زناشویی دانشجویان دختر مجرد دانشگاه رازی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
اخوان، مریم.(1393). اثربخشی آموزش مفاهیم شناختی با تأکید برخطاهای شناختی برنگرش مربوط به انتخاب همسر. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی.
باقیانی مقدم، محمدحسین.(1390).  بررسی نگرش جوانان در شرف ازدواج در رابطه باشناخت همسرآینده و زندگی مشترک در شهرستان بروجن. مجله تحقیقات نظام سلامت، 7(6)،701-693.
پناه علی، امیر؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ نوابی نژاد، شکوه ؛ نورانی پور، رحمت اله.(1392). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز. زن ومطالعات خانواده، 19،93-77.
حسنی ، فریبا؛ محزونی نجف آبادی، مهشید؛  لطفی کاشانی،  فرح.(1390). اثربخشی درمان عقلانی-عاطفی- رفتاری بر عقاید ناکارآمد دانش­آموزان دختر دوره متوسطه، مجله پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، سال اول، شماره 1، صص 42-23.
حسین­پور لنگرودی، فاطمه؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ وکیلی، پریوش.(1392). بررسی رابطه سبک­های دلبستگی با نگرش به ازدواج در دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. سال چهارم: شماره سوم، بهار 1392 مسلسل(15).
رجبی، غلامرضا؛ پیر دایه، معصومه وخجسته مهر.(1391). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری به شیوه الیس بر کاهش باورهای محدود کننده انتخاب همسر در دانشجویان دختر. فصلنامه مشاوره کاربردی،2(2)40-1.
سپهری،  صفورا؛  حسن­زاده توکلی،  محمدرضا. (1390).  بررسی اعتبار و روایی مقیاس نگرش­های مربوط به انتخاب همسر. فصلنامه خانواده پژوهشی، 7 (28)،صص 419- 401.
کرمی­ بلداجی، روح الله؛ ثابت زاده،  ماجده؛ زارعی، اقبال و صادقی فرد، مریم.(1393). اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی عاطفی رفتاری بر نگرش­های ناکارآمد همسر گزینی دختران و پسران. پژوهش­های علوم شناختی رفتاری، 4 (2)، صص188-171.
نظری، علی محمد؛ نوابی نژاد، شکوه.(1385). بررسی تأثیر مشاوران راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو مشاغل. فصلنامه تازه­ها و پژوهش­های مشاوره، جلد 5، شماره 20،صص 85-53.
نیلفروشان، پریسا؛ نویدیان، علی؛ عابدی،احمد.(1392).بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس های نگرش به ازدواج، مجله پرستاری، 1(1):صص 48-35.
یانگ، جفری؛ کلاسکو، ژانت؛ ویشار، مارجوری.(2012). طرحواره­درمانی(راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی). ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز، 1390، تهران: ارجمند.
Beck, A.T. (1987).Cognitive models of depression. Journal of Cognitive Psychotherapy, 1, 5-37.
Cobb, N. P., Larson, J. H & Watson, W. L. (2003). Development of the Attitudes about Romance and Mate Selection Scale. Journal of Family Relations, 53(3), 222- 231.
Dulong, J (2007). How Can I Keep From Suffocating in A Relationship? Psychology Today, Vol. 40.
Ikamari, L.D.E. (2005), The effect of education on the timing of marriage in Kenia, Max- Planck.
Holman T.B.(2000).premarital prediction of Marital Quality or Breakup:Research,Theory ,and Prectice. New York: Kluwer Academic/Publishers:18.
Kreuter, E.A & Moltner, K.M. (2014). Treatment and management of maladaptive schemas. New York: Springer international publishing.
Larson, J. H. (1988). The marriage Quiz: College student’s beliefs in selected myths about marriage. Family Relations, 37, 30 -11.
Larson, J. H. (2000). Should We Stay Together? A Scientifically Proven Method for Evaluating Your Relationship and Improving its Chances for long-term Success. San Francisco: Jossey-Bass. Cal
Larson, J. H. (1992). You are my on and only. Premarital counseling for unrealistic beliefs mate selection. American Journal of Therapy, 20, 242- 253.
McManus. F, Van Doorn. K and Yiend. J (2011). Examining the Effects of Thought Records and Behavioral Experiments in Instigating Belief Change. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.21, 3, 112-130.
Moradi, M. Akbari, T & Dausti, M. (2015). Relation  between Early Maladaptive Schemas and Self differentiation in Referrals to Welfar Centers. Social and Behavioral Sciences,185,294-300.
Rice, C.M.(2010). The Relationship Between Premarital Advice, Expectations and Marital Satisfaction. Doctoral Dissertation. Utah state university.
S. Park, S. (2012)."The Development of the Marital Attitudes and expectations scale thesis Department of Psychology, Colorado State University Colorado.
Sankar, A; Scott, J; Paszkiewiez, A; giampietro, VP; Steiner, H & Fu, CH,(2014). Neural effects of  cognitive-behavioural therapy on dysfunctional  attitudes in depression. Psychol Med, 1-9.
Strong, B & Chohen, T. (2013). The marriage and Family experience intimate relationships in changing society. United kingdom: Cengage learning. 10ed: Thomson Higher Education, Belmont, USA.
Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A Schema focused approach. New York: Professional resource exchange TNC.
Young, J. E. (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (3rd ed). Sarasota. FL: Professional Resource Press.
Young, J. E. (1998).The Young Schema Questionnaire: Short Form Available at http://home.sprynet.com/sprynet/schema/ysqs.htm. Young, J. E. (1994).Cognitive therapy for personality disorders: A Schema focused approach. Sarasota, Professional resource
Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. (2003). Schema Therapy: A PR actioner’s Guide. New York, NY: Guilford Press. 17.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: Guilford, Vlierberghe, L.V. & Braet, C. (2007). Dysfunctional Schemas and psychopathology in Referred Obese adolescents, Clinical Psychology and Psychotherapy, 14, 342-351.