مقاله علمی - پژوهشی
نگاهی به خرافه پرستی در ایران و جهان و راهکار تربیتی مواجهه با آن.

سید صدرالدین شریعتی؛ سپیده انصافی مهربانی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6721

چکیده
  یکی از معضلات همیشگی جوامع، وجود خُرافه و اعتقاد به آن است. عوامل و زمینههای خُرافهگرایی در همه کشورها، آیینها و دینها وجود دارد و بمانند پوستینی وارونه در پی تحریف واقعیتاند. نحلههای خرافهپرستی یکی پس از دیگری رشد یافته و هر روز عدهای زیادی از مردم ناآگاه (از جمله مردم ایران) را جذب خود میکند. براین اساس در نوشتار فوق برآنیم تا با نگاهی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

ابراهیم نعیمی؛ سید محمد حسین آشفته؛ ریحانه طالبی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6720

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران در سال 1394 - 1395 بود. نمونه مورد پژوهش از بین دانش آموزان دختر پایه اول و دوم دبیرستان‌های علوم انسانی منطقه 2 تهران که به‌صورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی زنان

سمیه کاظمیان؛ رقیه قربانیان

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6722

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی بزرگسالان، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه با 18 نفر از زنان متاهل دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا بین سنین 25-35 سال با وضعیت اقتصادی متوسط به بالا انجام شد. بعد از پیاده سازی مصاحبه ها، اطلاعات به کمک تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها حاکی از آن بود ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تأثیر آموزش حل مسئله خانواده محور بر ارتباط والد- کودک دانش آموزان دوره ابتدایی

کیوان کاکابرایی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، صفحه 61-85

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6723

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تعیین اثربخشی آن بر ارتباط والد- کودک دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش تجربی حقیقی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 120 دانش-آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) تقسیم شدند، ابتدا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه کمال گرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری- عملی

محمدعلی بشارت؛ مریم طاهری؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، صفحه 87-115

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه کمال گرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و وسواس فکری- عملی انجام شد. تعداد 60 نفر (39 بیمار افسرده، 21 بیمار وسواسی) به مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)، مقیاس استحکام من (ESS)، مقیاس خشم چند بعدی تهران (TMAI) و مقیاس نشخوار خشم (ARS) پاسخ دادند. روش پژوهش علی- مقایسه ای و جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد

فرهاد اصغری؛ رضا قاسمی جوبنه؛ مریم السادات حسینی صدیق؛ مینو جامعی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6727

چکیده
  اعتیاد باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فرد معتاد و خانواده او می شود، به طوری که خانواده فرد معتاد از مشکلات بیشتری رنج می برند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه‌ آماری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی، سازه-گرایی و انگیزشی بر اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان

حمیده عبدالحسینی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیمین حسینیان

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6736

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی تاثیر روش‌های مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی، سازه‌گرایی و انگیزشی بر اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان انجام گردید. روش: این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و دارای طرح پیش، پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی ...  بیشتر