دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 1-150 

مقاله علمی - پژوهشی

1. نگاهی به خرافه پرستی در ایران و جهان و راهکار تربیتی مواجهه با آن.

صفحه 1-26

10.22054/qccpc.2016.6721

سید صدرالدین شریعتی؛ سپیده انصافی مهربانی


6. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد

صفحه 115-132

10.22054/qccpc.2016.6727

فرهاد اصغری؛ رضا قاسمی جوبنه؛ مریم السادات حسینی صدیق؛ مینو جامعی