اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه حل مدار و روایتی بر سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه حل مدار و روایتی بر سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طلاق انجام شده است. مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل نابرابراست. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر نیشابور است که در بهار 95 به این مراکز مراجعه نمودند. نمونه پژوهش شامل 24 زن متقاضی طلاق است که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه های کنترل عواطف ویلیامز و چامپلس(1997) و سرزندگی دسی و رایان (1997) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS- 22و با روش آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که تلفیق دو روش درمانی راه حل مدار و روایتی اثربخشی معنی داری بر کنترل عواطف و سرزندگی زنان متقاضی طلاق دارد (p<0/05). همچنین نتایج نشان داد، تلفیق دو رویکرد درمانی راه حل مدار و روایت درمانی بر زیر مقیاس های کنترل عواطف اثر بخشی معناداری دارد (p<0/05). بنابراین می توان گفت، تلفیق دو روش درمانی راه حل محور و روایت درمانی می تواند به ارتقای کنترل عواطف و سرزندگی زنان متقاضی طلاق بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the combination of solution-focused therapy and narrative therapy on vitality and emotional control in divorce applicant women

نویسندگان [English]

  • ebrahim naeimi 1
  • azadeh shirashtiani 2
چکیده [English]

This study aims to the effectiveness of the combination of solution-focused therapy and narrative therapy on vitality and emotional control in divorce applicant women conducted. this study was a quasi-experimental pre - test with unequal control group. the study sample included all divorce applicant women in Neyshabour which referred to counseling centers were visited in the spring 95. the sample consisted of 24 women are divorce applicant women with purposive sampling method and available were chosen. to collect the required data from the questionnaires of emotional control and Champls Williams (1997) and Deci and Ryan vitality (1997) was used. data using the software SPSS-22 With analysis of variance were analyzed. Results showed that a combination of both solution- focused therapy and narrative therapy on vitality and emotional control in divorce applicant women is effect (p<0/05). also the results showed that the combination of the two approaches to solution-focused therapy and narrative therapy on the scale of emotional control significant is effect (p <0/05).so, a combination of both solution-focused therapy and narrative therapy can lead to improve emotional control and vitality of the divorce applicant women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • combination of solution-focused therapy
  • Narrative therapy
  • control of emotions
  • Vitality
ارفع، مریم؛ قمرانی، امیر، یارمحمدیان، احمد (1394). مقایسۀ سرزندگی، سازگاری زناشویی و دشواریهای تنظیم شناختی هیجانی والدین با کودکان ناشنوا و عادی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(2)،342-331.
افخمی عقدا، محمد؛ عابدینی، مریم؛ لقا ثروت، فرخ؛ فیروزی اردکان، علی، نیکوکاران، جلال (1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی در متاهلین شهر یزد، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 13(4)، 65-57.
افژولند، احمد (1392). اثر بخشی رویکرد راه حل- محور بر شادکامی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهرستان داراب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
برادشاو، جان (1390). خانواده (تحلیل سیستمی خانواده)، ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران: البرز (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2010).
پروچسکا، جیمز؛ نورکراس، جان (1390). نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2007).
چنگیزی، فرشته؛ پناه علی، امیر (1395). اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان امیدبه زندگی و شادکامی سالمندان شهر تبریز، نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزیابی، 9(34)، 76-63.
حسینی، بیتا (1390). مقایسه‌ی اثر بخشی درمان هیجان محور و راه حل محور بر بهبود مولفه های صمیمیت و سازگاری زناشویی زوجین و ساختن مدل پیشنهادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
خدابخش، محمدرضا؛ کیانی، فریبا؛ نوری تیرتاشی، ابراهیم؛ خستو هشجین، حامد (1393). اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان، فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده، 4(4)، 632-607.
دهش، زهرا (1388). تأثیر تلفیقی رفتاری و هیجان محور بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر کشکوئیه رفسنجان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
شاکرمی، محمد؛ داورنیا، رضا؛ زهراکار، کیانوش (1393). اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش استرس زناشویی                 زنان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22، 26-18.
شعاری نژاد ، علی اکبر (1392). روان شناسی رشد. چاپ پنجم. تهران: اطلاعات
طاهری راد، محسن (1388). بررسی تأثیر آموزش غنی سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج ها، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران.
عامری، فریده؛ نوربالا، احمدعلی؛ اژه‌ای، جواد؛ رسول زاده طباطبایی، سید کاظم (1382). بررسی تأثیر مداخلات خانواده            درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. مجله ی روانشناسی، 7(3)، 232-218.
فریش، مایکل. (1389). روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی: کاربرد رویکرد رضایت‌مندی از زندگی در روان‌شناسی مثبت‌نگر و شناخت‌درمانی، ترجمه اکرم خمسه. تهران: ارجمند (انتشار اثر به زبان اصلی 2006).
قادری، کبری؛ آرین، خدیجه و حبیبی، مجتبی (1394). اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر کاهش افسردگی زنان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(3)، 440-431.
قادری، زهرا؛ خدادادی، زهرا؛ عباسی، زهرا (1389). اثربخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه ی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز، فصلنامه زن و جامعه، 1(3)، 148-137.
گلمن، دانیل (1391). کاربرد هوش هیجانی در محیط کار، ترجمه نسرین پارسا، تهران: رشد (انتشار اثر به زبان اصلی 2010).
لطف آبادی، حسین (1393). روان شناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
موسویان، اکبر (1393). اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر افکار غیرمنطقی، شادابی و سازگاری زناشویی           زوجین ناسازگار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی
ویسی، اسداله. (1391). طراحی و مقایسه ی اثربخشی دو برنامه ی درمانی مبتنی بر اصول درمان روایتی و درمان مبتنی بر آموزه های قرآنی در کاهش تعارضات زناشویی، فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده، 2(3)،  357-341
 
Ball,J., Mitchell, P., malhi, G., Skillecorem ,A., & smith, M. (2011). Co-constructing a          Marriage: Analyses of Young Couples' Relationship Narratives, Monographs of the Society for Research in Child Development, 12 (2), 37-51.
Banker, J. E., Kaestle, C. E., Allen, K.R. (2010). Dating is Hard Work: A Narrative Approach           to Understanding Sexual and Romantic Relationships in Young Adulthood. Journal of Contemporary Family Therapy, 32,173–191.
Bernardi, F., & Martinez-pastor, A. (2011). Divorce risk factors and their variations over time in spain. Demographic research, 24 (31), 771-800.
Bohlemijer, E., Westerhof, G.J., & Emmeric, M. (2008). The Effects of Narrative Therapy on meaning in life. Aging and Mental Health Journal, 13(5), 639-646. doi: 10.1080          /13607860802343209.
Brzezowskl, K.M. (2012).  A solution-focused grouped treatment approach for individuals  maladaptiveely expressing anger. Ohio: Wright state university.
Chang. J., & Nylund, D. K. (2013). Narrative and solution-focused therapies: A twenty-year retrospective. Journal of Systemic Therapies, 32(2), 72–88.
Chang, J., Combs, G., Dolan, Y., Freedman, J., Mitchell, T., & Trepper, T. (2012). From  Ericksonian roots to postmodern futures. Part I: Finding postmodernism. Journal of Systemic Therapies, 31(4), 63–76. doi: 10.1521/jsyt.2012.31.4.63.
De Jong, P., & Berg, I. K. (2012).  Interviewing for solutions.4nd ed. Pacific Grove, CA:      Brooks  Cole. P.152
Frost, D.M. (2012). The narrative construction of intimacy and affect in relationship stories: Implications for relationship quality, stability, and mental health. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 247–269
Gong, M. (2007). Does status in consistency matter for marital quality? Journal of Family    Issues , 28, 152-61.
Kazemian Moghaddam, K. & Mehrabi Zadeh Honarmand, M. (2010).  Evaluation of the      relationship between religious beliefs and self-care among female students of Islamic           Azad University of Behbahan. Journal of Psychology and Religion, 2(2): 173-87.
Kondrat, D. (2012). Solution-focused therapy in an Emergency Room setting: Increasing hope         in persons presenting with suicidal ideation, Qualitative Health Research February,         22, 147-156
Linley , P . A., & joseph , S. (2009). Positive psychology in practice. Hoboken, New Jersey:            John wiley &sons , Inc.
Mirgain, S., A., & Cordova, J. V. (2007). Emotion skills and marital health: the association between observed and self reported emotion skills, intimacy and marital satisfaction.  Journal of Social and Clinical Psychology ,9(36), 983-1009.
Morgan, J. H. (2013). what to do when there is nothing to do: The Psychotherapeutic value of          Narrative therapy in the treatment of late life depression. Journal of Health, Cutler &     Society, 5 (1). DOI: http://dx.doi .org /10.5195/hcs.2013.126.
Norcross, J. C., & Newman, C. F. (1992). Psychotherapy integration: Setting the context. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds), Handbook of psychotherapy integration. New York: Basic Books; 1992. P: 3-45.
Olson, D. & DeFrain, J. (2010). Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths,           New York. Mcgraw Hill Book.
Priscilla, W. B. (2001). and Maria Vandergriff-Avery. Marital Therapy and Marital Power     :Constructing Narratives of Sharing Relational and Positional Power. Contemporary Family Therapy, 23(3), 259-308.
Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2012). Emotion regulation and aggression. Aggression Violent Behav, 17(1), 72-82.
Ryan, R. M., Frederick, C. M. (1997). On energy, personality and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 65, 529-565.
Skerrett, K. (2010). Good Enough Stories: Helping Couples Invest in One Anothers  Growth. Journal of Family Process, 49,503–516.
Szczygieł, D., Buczny, J., & Bazińska, R. (2012). Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness. Personality Indivi Diff , 52(3), 433-7.
Solberg, P. A., Hopkins, W.G., Ommundsen, Y., & Halvari, H. (2012). Effects of three        training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 13,407-417.
Trudel, G., & Goldfarb, M. R. (2010). Marital a sexual functioning and dysfunctioning, depression and anxiety. Sexologies, 19, 137-142.
Wand, T. (2010). Mental health nursing from a solution focused perspective. Int International Journal of Mental Health Nursing, 19, 210-219
Zeidner, M., & Kloda, I. (2013). Emotional intelligence (EI), conflict resolution patterns, and relationship satisfaction: Actor and partner effects revisited, Personality and  Individual Differences, 54 (2), 278–283.