اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده رفاه

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی بود. جهت تعیین اثربخشی این الگو بر افزایش معناداری زندگی از روش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند. جهت ارزیابی اثربخشی الگوی حاضر از پرسشنامه معناداری زندگی مورگان و فارسیدز (2009) استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که الگوی مشاوره ای سفیر بر افزایش معناداری زندگی موثر بوده است. لذا محورهای مشخص شده در این الگو می تواند در فرآیند درمان مراجعان بومی مورد استفاده قرار گیرد و مسیر درمان را طرح ریزی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی

نویسندگان [English]

  • m g 1
  • m s 2
  • h s 3
  • q f 2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of  “Safir” counseling pattern derived from the stories of  Mantegh al teir of Attar on increasing the meaningfulness of life. To evaluate the effectiveness of this model on enhancing the life meaningfulness, the experimental method with a pretest  and posttest control  group  was   used. The population consisted of all female undergraduate students at Faculty of Psychology and Educational Sciences of “Allameh Tabatabai University” were enrolled in the academic year 1392- 93. The sample consisted of 20 patients who were selected after the initial interview and randomly divided into two experimental and control groups.  Therapy sessions were held in 10 group counseling sessions. To evaluate the effectiveness of this model the meaning in life questionnaire of Farsydz and Morgan (2009) was used. The data were analyzed using ANCOVA.The results revealed the effectiveness of “Safir” counseling model on life meaningfulness. Accordingly we conclude that  the axes identifed in this model can be used in the treatment of the native clients and it has the potential to planning the treatment. Finally it is recommended that cultural and religious differences in generalizing the results should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • counseling model
  • process
  • content
  • techniques
  • life meaningfulness
اسکندری، حسین. (1394). روایت ها چگونه واقعیت را می سازند؟. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 5 (19): 182- 155.
اعتمادی، عذرا. (1384). ایمان و معنویت در مشاوره و روان درمانی. فصلنامه تازه های روان درمانی، 10 (35): 146-131.
پروچاسکا، جیمز او و نورکراس، جان. سی. (1999). نظریه های روان درمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی، 1390. تهران: رشد.
تجلیل، جلیل و احمدی، شهرام. (1382). مفاهیم اخلاقی در چهار منظومه عطار (اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران، 53 (166): 30-11.
حسن زاده، احمد، زهرا کار، کیانوش و زارع، مهدی. (1391). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی درزندگی معلولان ضایعه نخایی پس از زلزله شهرستان زرند، فصلنامه مطالعات روان شناختی، 8 (1): 96-67.
دهداری، طاهره، یاراحمدی، رسول، تقدیسی، محمدحسین، دانشور، ریحانه و احمدپور، جمال. (1392). ارتباط بین داشتن معنا در زندگی با وضعیت استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1392، فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 1 (3): 93-83.
رسولی، لیلا و برجعلی، احمد. (1390). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس بیماران مبتلا به ام اس. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 1 (3)، 61-45.
زرقانی، سیدمهدی. (1388). طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک. فصلنامه پژوهش های ادبی، 6 (24): 101-86.
غلامی، مریم، پاشا، غلامرضا و سودانی، منصور. (1388). اثربخشی آموزش معنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران دختر تالاسمی، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 11 (42):  45-25.
فرانکل، ویکتور. (1993). فریاد ناشنیده برای معنا. ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا (1388). تهران: فراروان.
فرانکل، ویکتور. (1998). انسان در جستجوی معنا (1389). ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی. تهران: نشر درسا.
قربانعلی پور، مسعود و اسماعیلی، علی. (1391). اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ در سالمندان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3 (9): 69-53.
کُری، جرالد. (1998). نظریه وکاربست مشاوره وروان درمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1391). تهران: ارسباران.
کریمی، عبدالعظیم. (1383). روان درمانی عارفانه. تهران: دانش.
مالکی، کفایت. (1389). بررسی رابطه معنی زندگی و راهبردهای مقابله ای با احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه علمی – پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز، 5 (18)، 90-75.
مهدوی آزاد بنی، رمضان. (1386). معنای زندگی انسان و نقش خلاقیت زایی دین. فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی، 3 (9): 71-53.
نادی، محمد علی و سجادیان، ایلناز. (1391). مقایسه تحول شناختی دانشجویان در ادراک از معناداری در زندگی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13 (1)، 27-18.
 
Adams, E. M. (2002). "The Meaning of Life". International Journal for Philosophy of          Religion, 51 (2): 103-118.
Ingram, R. E., Hayes, A. Q., & Scott, W. (2000). Empirically supported treatment: A Critical analysis. In. C. R. Snyder & Q. R. E. Ingram (Eds.), Handbook of psychological change. New York: Wiley.
Kang, K, A, Im, J. I , Kim, H. S, Kim, S. J, Song, M. K & Sim, S. (2009). The effect of logo therapy on the suffering, finding meaning and spiritual well-being of adolecsents with Terminal cancer. Korean Aced Child Health Nurse, 2 (15): 136-144.
Lent, R.W. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychological adjustment. Journal of Counseling Psychology, 4 (51): 482-509.
Richards, P. S., Hardman, R. K., & Berrett, M. E. (2007). Spiritual approaches in the treatment of women with eating disorders. Washington, DC: American Psychological Association.
Tiliouine, H., Belgoumidi, A. (2009). An Exploratory Study of Religiosity, Meaningful life and Subjective Wellbeing in Muslim Students from Algeria. Applied Research Quality Life, 4 (1):109-127.
Westerhof, G. J, Bohlmeijer, E. T, Van Belouw I. M & Pot, A. M. (2010). Improvement  in personal meaning mediates the effects of a life review intervention on depressive symptoms in a randomized controlled trial. Gerontologist, 50(4): 541-549.
Wong, P. T. (1998). Implicit Theories of Meaningful Life and the Development of the Personal Meaning.
Wong, P. T. (2010). Meaning Therapy: an Integrative and Positive Existential Psychotherapy. Journal of Contemporary Psychothrapy, 40 (2): 85-98.
Yee Ho, M, Cheung, F. M & Cheung, S. F. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Journal of Personality and Differences, 48(5): 658-663.