نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه سنجش واندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آمادگی روانی خلبانان از جمله مهمترین عوامل موثر بر حفظ ایمنی پرواز است. هدف پژوهش حاضر، تدوین عوامل فردی مثبت و منفی موثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی بود. پژوهش به روش کیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه، کلیه خلبانان یک شرکت هواپیمایی در شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه 10 خلبان بود که با روش هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. این روند تا کسب اشباع نظری در پاسخ به سوالات مصاحبه ادامه یافت. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. تحلیل داده ها منجر به شناسائی دو دسته عوامل فردی مثبت و منفی موثر بر آمادگی روانی خلبانان شد. در طبقه عوامل منفی موثر بر آمادگی روانی خلبانان؛ ضعف جسمانی و شخصیتی، ضعف در مدیریت فردی، دغدغه های اقتصادی و شغلی، و رفتار غیر حرفه‌ای شناسائی شد. در طبقه عوامل مثبت موثر بر آمادگی روانی خلبانان؛ توانمندی جسمانی و شخصیتی، اعتقادات فردی و سازمانی، نگرش مثبت به کار و زندگی، برنامه ریزی شغلی، به کار بستن مهارت ها و امکانات مدیریت فردی استخراج گردید . این مطالعه نشان داد که دو دسته عوامل فردی مثبت و منفی از جمله مهمترین مسائل مطرح در آماده سازی روانی خلبانان می باشند که میبایست مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Codification of positive and negative individual factors affecting the psychological preparation of airline pilots

نویسندگان [English]

  • Hessam Sarvahed 1
  • Kiumars Farahbakhsh 2
  • Mohammad Asgari 3

1 Allameh Tabataba'i University

2 Counselling, associate professor, faculty of psychology & educational science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 measurement & assessment, Psychology & Education, Ala-meh University , Tehran. Iran

چکیده [English]

Pilots' psychological readiness is one of the most important factors in maintaining flight safety. The aim of this study was to develop positive and negative individual factors affecting the psychological preparation of airline pilots. The research was conducted qualitatively. The study population was all pilots of an airline in Tehran in 1398. The sample was 10 pilots who were selected by purposive method. Semi-structured interviews were used to collect data. This process continued until theoretical saturation was obtained in response to interview questions. Thematic analysis method was used to analyze the data. Data analysis led to the identification of two categories of positive and negative individual factors affecting the psychological readiness of pilots. In the category of negative factors affecting the psychological readiness of pilots; Physical and personality weakness, weakness in personal management, economic and occupational concerns, and unprofessional behavior were identified. In the category of positive factors affecting the mental readiness of pilots; Physical and personality empowerment, individual and organizational beliefs, positive attitude towards work and life, job planning, application of skills and personal management facilities were extracted. This study showed that two categories of positive and negative individual factors are among the most important issues in the psychological preparation of pilots that should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Factors
  • Pilots psychological preparation
  • Flight safety