نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیارگروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از آداب فرهنگی ایرانیان، رودربایستی است: نوعی احساس کم‌رویی و خجالت، مرتبط با حفظ وجهه که در مواقعی‏که افراد احترام زیادی برای طرف مقابل قائلند، به‏چشم می‎خورد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده گردید. مشارکت‌کنندگان شامل 14 زن با صمیمیت زوجی پایین بودند که از طریق روش نمونه‏‏گیری هدفمند ملاکی و گلوله‏ برفی؛ با استفاده از مقیاس صمیمیت انتخاب شدند. گردآوری داده‏ها از طریق مصاحبه نیمه‏‏ساختاریافته انجام گرفت و صوت مصاحبه‌ها واژه به واژه پیاده‌سازی گردید. داده‏ها با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناختی هفت‌مرحله‌ای کلایزی تجزیه و تحلیل شد. تحلیل تجربه پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین منجر به استخراج 11 مضمون اصلی گردید که عبارتند از: ادراک مشارکت‌کنندگان از مفهوم رودربایستی، حوزه‌های بروز، دلایل رودربایستی از دید افراد تجربه‌کننده، نحوه بروز، پیامدهای شناختی، پیامدهای عاطفی، پیامدهای رابطه‎ای، پیامدهای جسمانی-روا‌ن‌شناختی، پیامدهای مثبت، عوامل موثر و نتایج کنارگذاشتن رودربایستی. یافته‏های پژوهش حاضر نشان داد که پدیده رودربایستی به دلایل متفاوت و در ابعاد مختلفی از روابط صمیمانه زنان با همسرانشان و در قالب‏های متنوعی رخ می‏دهد و رخداد این پدیده و نیز کنارگذاشتن آن موجب ایجاد طیفی از پیامدهای مثبت و منفی برای آنان می‏گردد. پیشنهاد می‏شود با توجه به نتایج این پژوهش برنامه‌ای تدوین گردد تا در فرایند زوج‏درمانی در بستر فرهنگی، نوع تعاملات زوجین مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و مداخلات متناسب انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ru-dar-baysti-based phenomenal experiences of women with low intimacy in marital relationships

نویسندگان [English]

  • Nazila Eghbal 1
  • asieh shariatmadar 2
  • javad Khodadadi Sangdeh 3

1 Dep. Of Counselling, Allameh Tabataba'i University

2 Counseling Department. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran

3 Counseling Department. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran

چکیده [English]

Ru-dar-baysti is one of the cultural Iranian etiquette; a feeling of shyness and embarrassment related to saving face that occurs when individuals have respect for other party. The current study intended to identify the ru-dar-baysti-based phenomenal experiences of women with low intimacy in marital relationships. To conduct this research, a qualitative approach with a phenomenological method was employed. Participants included 14 women with low marital intimacy who were selected through purposive sampling method and snowball strategy with using Intimacy Scale (IS) developed by Walker and Thompson. Data collection was done through semi-structured interviews. The interviews were recorded and transcribed verbatim. Data were analyzed using Colaizzi's phenomenological analysis method. Analysis of rudarbaysti-based phenomenal experiences of women with low intimacy in marital relationships led to extraction of 11 main themes: Participants' perceptions of the concept, Areas of occurrence, Reasons for rudarbaysti from the perspective of subject, How of rudarbaysti occurrence, Cognitive, Emotional, Relational, Physical-psychological consequences of rudarbaystis, Positive consequences, Effective factors on quitting, and Consequences of quitting rudarbaysti. The findings of the present study showed that rudarbaysti occurs for different reasons and dimensions of the women's intimate relationships with their husbands and in various forms and the occurrence of this phenomenon and quitting it causes a range of positive and negative consequences. It is suggested that according to the results of this study, a plan be developed to acknowledge and assess the type of couples' interactions and to formulate appropriate interventions in the process of couple therapy in a cultural context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • over-politeness
  • intimate relationships
  • couples
  • cultural psychology
  • culture