نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش «فلسفه برای کودکان» بر رشد اخلاقی دانش‌آموزان پسر پایۀ ششم دبستان‌های منطقۀ شش آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش پژوهش نیمه ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه و جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان پسر پایه ششم منطقۀ ۶ آموزش و پرورش شهر تهران در مهر ماه سال ۱۳۹۶ بود. از میان آن‌ها برای گروه‌های آزمایش و گواه هر کدام 15 نفر به روش نمونه‌برداری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در این دو گروه قرار گرفتند. به‌وسیله مقیاس سنجش رشد اخلاقی معنوی‌پور (۱۳۹۱) در مرحله پیش‌آزمون از هر دو گروه(آزمایش و گواه) اندازه گیری به عمل آمد. پس از اجرای پیش‌آزمون، با استفاده از بسته آموزشی داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی، گروه آزمایش تحت آموزش ۸ جلسه «فلسفه برای کودکان» قرار گرفتند و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. به ‌وسیله ابزار فوق در مرحله پس‌آزمون نیز از هر دو گروه اندازگیری به عمل آمد. داده‌های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد اجرای متغیر مستقل باعث شده تا میانگین نمره‌های رشد اخلاقی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه افزایش یابد. یکی از اهداف اصلی برنامه فلسفه برای کودکان، تقویت تفکر از ابتدای دوران کودکی است. در نهایت، با برانگیختن ذهن دانش آموزان به تفکر و استدلال در مفاهیمی چون اخلاق نیکو، وجدان و مسئولیت پذیری، رشد اخلاقی آن ها پیگیری می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Philosophy for Children on the Moral Development of Sixth-Sixth School Students in Sixth..

نویسندگان [English]

  • hamideh etesami 1
  • Abdollah Shafiabadi 2

1 Family counseling, counseling and education, Rooden, Tehran, Iran

2 Professor at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of training for "Philosophy for Children" on Moral development of sixth-grade male elementary students, in Educational District NO.6 in Tehran. The research was a quasi-experimental one with the pre-test and post-test design involving both experimental and control groups. The (statistical) population consisted of all sixth-grade male students of the Educational District No.6 in Tehran in October 2017, among them15 subiects were selected through convenience sampling method and were randomly assigned into two groups. The instruments of the Spiritual-Moral Development (1391) Scale measured both these groups(experimental and control) in the pre-test stage. Then, the experimental group were trained for P4C in 8 sessions using the educational package of stories for Iranian children, but the control group did not receive any training. The above tools were used in both pre-test and post-test stages. The data was analyzed by means of one-variable covariance analysis. The results showed that the implementation of the independent variable caused an increase of the scores on moral development in comparison with the control group.One of the main goals of the philosophy program for children and adolescents is to strengthen thinking in childhood. Accordingly, the training of wise, self-conscious, precise, responsible, moral, social, researcher, critical, self-critical, and ... persons will be accomplished by this program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words
  • Philosophy for Children
  • Moral development