طراحی مدل صلاحیت های حرفه ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیارگروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران استان سمنان بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیان (گراندد تئوری) مبتنی بر مصاحبه با متخصصان مشاوره طلاق و متقاضیان طلاق توافقی پیرو درک تجربه زیسته آنان انجام شد. بدین منظور با روش نمونه‌گیری هدفمند با 6 نفر از متخصصان حوزه مشاوره طلاق و 8 نفر از زوجین متقاضی طلاق بعد از شرکت در جلسات مشاوره طلاق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. پس از کدگذاری و تحلیل داده مصاحبه‌های متخصصین، 8 مضمون اصلی و 52 مضمون فرعی شناسایی شد. مضامین اصلی شامل صلاحیت‌های عمومی، ظاهری، ارتباطی، اخلاق حرفه‌ای، شخصیتی، صلاحیت‌های مربوط به فنون رهنمودی، مداخلات انگیزشی و صلاحیت‌های تخصصی در مشاوره زوجی و طلاق است. از مصاحبه با متقاضیان طلاق نیز 6 مضمون اصلی (41 مضمون فرعی) با عنوان صلاحیت ظاهری، ارتباطی، اخلاقی، شخصیتی، صلاحیت‌های مربوط به فنون رهنمودی و صلاحیت‌های تخصصی در مشاوره زوجی و طلاق استخراج شد. درنهایت مدل صلاحیت حرفه‌ای مشاوران طلاق با محورهای ضرورت‌های پیش از آموزش مشاوران، آموزش صلاحیت‌های مهارتی، آموزش صلاحیت‌های مشاوره زوجی، تداوم تجارب آموزشی در ضمن کار و ارزیابی مداوم از صلاحیت حرفه‌ای تدوین شد. نظر به یافته‌های پژوهش و با توجه به اینکه اخیراً قوه قضائیه در حال جذب و اعطای پروانه اشتغال به مشاوران ویژه طلاق است تا نسبت به ارجاع پرونده‌های طلاق به آنان اقدام نماید، پیشنهاد می‌شود از این مدل به‌منظور جذب نیروهای متخصص و آموزش آن­ها اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a professional competency model for divorce counselors at The Crisis Intervention Centers

نویسندگان [English]

  • zahra akbari 1
  • asieh shariatmadar 2
  • kiimars farahbakhsh 3
  • a n 4
1 Department of Counseling, Allameh Tabatabai University, iran
2 Allameh Tabatabaee university
3 Counselling, associate professor, faculty of psychology & educational science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 a
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of professional competencies of divorce counselors in crisis intervention centers in Semnan province. This research was conducted with a qualitative approach and with a data-based method (grounded theory) based on interviews with divorce counseling specialists and applicants for consensual divorce following an understanding of their lived experience. For this purpose, by purposeful sampling method, semi-structured in-depth interviews were conducted with 6 experts in the field of divorce counseling and 8 couples seeking divorce after participating in divorce counseling sessions. After coding and analyzing the data of expert interviews, 8 main themes and 52 sub-themes were identified. Themes include general competencies, appearance, communication, professional ethics, personality, competencies related to guidance techniques, motivational interventions, and specialized competencies in marital counseling and divorce. From the interviews with divorce applicants, 6 main themes (41 sub-themes) were extracted, such as physical, communication, moral, personality competencies, competencies related to guidance techniques, and specialized competencies in marital and divorce counseling. Finally, the model of professional competence of divorce counselors was developed with the axes of pre-counseling necessities, skills training, couple counseling skills, continuity of on-the-job training experiences and continuous evaluation of professional competence. According to the research findings and considering that recently the judiciary is recruiting and granting employment licenses to divorce counselors to refer divorce cases to them, it is suggested to use this model in order to attract and train specialized staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional competency
  • divorce counseling
  • Crisis Intervention Centers