نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش شناسایی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» با غنی سازی فناوری های دیجیتال بر نشخوار فکری و شادزیستی کودکان دختر بی سرپرست و بد سرپرست بود.روش پژوهش: طرح این پژوهش نیمه آزمایشی پیش ازمون- پس آزمون با گروه ازمایش و کنترل بود.جامعه آماری پژوهش را کودکان 12-9 ساله ساکن در مراکز بهزیستی شهرستان ازنا در بهار و تابستان 1399 تشکیل می دادند که نهایتا از بین آنان 34 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه ازمایش تحت 8 جلسه آموزش برنامه فلسفه برای کودکان با غنی سازی فناوری های دیجیتال قرار گرفت و گروه کنترل این آموزش را دریافت نکرد. برای جمع‌آوری و اندازه‌گیری داده‌های این پژوهش پرسشنامه نشخوار فکری (نولن هوکسما و مورو) و شادزیستی آکسفورد (آرجیل و لو ) مورد استفاده قرار گرفت.جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته ها نشان داد با فرض همراه کردن متغیر پیش‌آزمون بین میانگین نمرات نشخوار فکری و شادزیستی دو گروه در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنادار وجود دارد (001/0p <)؛ یعنی با توجه به ارزیابی کودکان دو گروه آزمایش و گواه در متغیر نشخوار فکری وشادزیستی در مرحله پس‌آزمون، با یکدیگر متفاوت بودند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که می‌توان به‌منظور کاهش نشخوار فکری و افزایش شادزیستی کودکان دختر بی سرپرست و بد سرپرست از برنامه فلسفه برای کودکان با غنی سازی فناوری های دیجیتال به عنوان یک روش مداخله ای موثر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the effectiveness of technology-enhanced program of philosophy for children on happiness and rumination thoughts of Orphaned and abused girl children

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Kabiri 1
  • mahdi vahedi 2

1 PhD student in Educational Technology, Allameh Tabatabai University, Tehran

2 Assistant Professor, Department of Educational Technology, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Research purpose:The current study made an attempt to examine the effectiveness technology-enhanced program of philosophy for children on happiness and rumination thoughts of Orphaned and abused girl children. Methods: The design of this research was a quasi-experimental pre-test-post-test with an experimental and control group. They were selected by available means and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group underwent 8 sessions of philosophy program training for children with enrichment of digital technologies and the control group did not receive this training. To collect and measure the data of this study,was used the rumination questionnaire (Nolen Hooksma and Moro) and the Oxford Happiness Questionnaire (Argyle and Lou) were used. To analyze the data, analysis of covariance .Findings: The results showed that there was a significant difference between the mean scores of rumination and happiness of the two groups in the post-test, assuming that the pre-test variable was included (P <0.001); That is, according to the evaluation of children, the two experimental and control groups were different in the variables of rumination and happiness in the post-test stage. Conclusion: It can be concluded that the employment of technology-enhanced program of philosophy for children can make a contribution to reducing rumination thoughts and improving happiness of orphaned and abused children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy for children
  • Happiness
  • rumination thought
  • Orphaned and abused girl children
  • digital technologies