نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش محوردانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش‍حاضر ‍با ‍هدف ‍تدوین‍ الگوی ‍مفهومیِ‍ تبیین ‍موفقیت ‍شغلی ‍مشاوران مدارس انجام‍ شد.‍ در این پژوهش از روش آمیخته با رویکرد اکتشافی - متوالی هدایت‌شده استفاده شد. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی توصیفی و در بخش کمی از روش توصیفی- زمینه‍یابی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش‍ دربرگیرنده خبرگان و مشاوران موفق آموزش‌وپرورش استان تهران در سال 98-1397 که تقریباً 1300 نفر بودند. در بخش کیفی نمونه به شیوه هدفمند گلوله برفی انتخاب شد و ‍10 تا رسیدن به اشباع بررسی شدند. در بخش‍کمی 300 نفر به‌صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‍ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته موفقیت شغلی مشاوران استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه‌ 81/0 به دست آمد و متخصصان روایی صوری و محتوایی آن‌ را تأیید کردند. تحلیل داده‍ها در بخش کیفی با استفاده از روش کلایزی و در بخش کمی با استفاده ‍از‍ تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم‌افزار Amous صورت پذیرفت. بر اساس یافته‌های این پژوهش در بخش کیفی، پنج مقوله اصلی موفقیت ‍‍شغلی ‍‍مشاوران مدارس، شامل برخورداری ‍از ‍دانش حرفه‍ای، ‍کاربست ‍دانش، توسعه‍توانایی، تعامل‍شغلی/‍اجتماعی و فعالیت‍‍های‍ دفتری به دست آمد. یافته‍های بخش کمی نیز بیانگر برازش مدل اندازه‍گیری پژوهش با داده‍های گردآوری‌شده بود. همچنین نشان داده‌شده که بین پنج مؤلفه مذکور همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس یافته‍های این پژوهش توصیه می‍شود که در آموزش ضمن خدمت مشاوران، این پنج مؤلفه را موردتوجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual model to explain the job success of school counselors

نویسندگان [English]

  • sara Haghshenas 1
  • Khadijeh Abolmaali Alhoseini 2

1 Research-oriented PhD student, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen , Iran

2 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a conceptual model for explaining the job success of school counselors. In this study, a mixed-method with a sequentially guided exploratory approach was used. In the qualitative part, the descriptive phenomenological method was used. In the qualitative part, the descriptive survey method was applied. the statistical population of the study consisted of school successful consultants in Tehran province in 1397-98, Which were about 1300 people. In the qualitative part, the sample was selected by‌ snowball purposeful method, and 10 people were examined until saturation. In a quantitative part, 300 people were selected conveniently and voluntarily. For Data collection was used semi-structural interview, in the qualitative part, and a researcher-made questionnaire on the job success of school counselors, in the qualitative part. Cronbach's alpha coefficient of this questionnaire was 0.81 and its face and content validity were confirmed using the opinion of experts. In the qualitative part, data analysis was performed, using the Colaizzi method, and in the quantitative part using confirmatory factor analysis with AMOS software. The results of the qualitative part, for the job success of consultants, were identified 5 categories, including that professional knowledge, application of knowledge, ability development, job / social interaction, and office activities. Also, the results of the quantitative part indicated the fit of the research measurement model with the collected data. I

کلیدواژه‌ها [English]

  • job success
  • counselors
  • Schools