نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی مشکلات زیادی را در زندگی فردی و اجتماعی تجربه می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر هم سنجی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازی‍درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه‍آزمایشی از نوع پیش‍آزمون و پس‍آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه کودکان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شمیم شهر کرمانشاه در سال 1398- 1399 بود. گروه نمونه، 30 نفر از کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بودند. انتخاب به‌صورت نمونه‍گیری هدفمند و جایگزینی به‌صورت تصادفی بود. ابتدا پرسشنامه مهارت‍های اجتماعی (ماتسون و همکاران، 1983). برای هر سه گروه اجرا شد (پیش‍آزمون). سپس شرکت‌کنندگان یکی از گروه‌های مداخله، برنامه آموزش فلسفه برای کودک بازی‍درمانی گروهی را در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای و هفته‍ای یک‌بار دریافت کردند و گروه مداخله دیگر بازی‍درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری را در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای دریافت نمودند؛ درحالی‌که گروه کنترل هیچ مداخله آموزشی دریافت نکرد. سپس هر سه گروه مجدد با پرسشنامه‍ مذکور مورد ارزیابی قرارگرفتند (پس‍آزمون). مرحله پیگیری نیز 2 ماه بعد از پس‍آزمون برگزار گردید. از تحلیل کوواریانس با رعایت پیش‌فرض‌ها برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو روش در گروه‌های مداخله، بر بالارفتن عملکرد اجتماعی تأثیر معناداری داشته‌اند. البته اثربخشی برنامه آموزشی فلسفه برای کودک (فبک) از بازی‍درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بیشتر بوده است. لذا لزوم استفاده از روش فبک در رابطه با این کودکان در مراکز مشاوره کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مشخص می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Philosophy Education for Children and Cognitive Behavioral Group Play Therapy on Social Function of Children with Separation Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mohammadi 1
  • zabih pirani 2
  • firozeh zanganeh motlagh 2

1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Arak Azad University, Iran

2 Department of Psychology / Faculty of Humanities / Islamic Azad University / Arak / Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of philosophy education for children and group play therapy with cognitive-behavioral method on social performance of children with separation anxiety disorder. Research method in this study; The quasi-experimental was pretest and posttest with the control group. The statistical population was all children referred to Shamim Counseling Center in Kermanshah. The sample group consisted of 30 children with separation anxiety disorder. The sample was selected by purposive sampling and alternative by random sampling. First, social skills questionnair (Matson et al., 1983). Implemented for all three groups (pre-test). Then, the participants of one of the intervention groups received the philosophy training program for group child play therapy in 10 sessions of 60 minutes once a week, and the other intervention group received group play therapy with cognitive-behavioral method in 10 sessions of 60 minutes. ; While the control group did not receive any educational intervention. Then all three groups were re-evaluated with the mentioned questionnair (post-test). The follow-up stage was held 2 months after the post-test. The results showed that both methods in the intervention groups had a significant effect on increasing social performance. Of course, the effectiveness of the philosophy education program for children has been more than group play therapy in a cognitive-behavioral way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • separation anxiety
  • group play therapy
  • philosophy for the child
  • Social functioning