نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

طلاق تأثیرات مخربی می‌تواند بر روی زوج‌ها، فرزندان و جامعه بگذارد، برای کاهش این پدیده پژوهش حاضر با هدف اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق، رویکرد مبتنی بر دلگرم سازی و رویکرد مبتنی بر شفقت و گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق‌پذیری خانوادگی در زوجین متقاضی طلاق صورت گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیش‍آزمون-پس‍آزمون بود. جامعۀ آماری پژوهش زوجین متقاضی طلاق مرکز مشاوره دادگستری بوشهر در سال 1396 بود. افراد نمونه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 20 زوج) جایگزین و پرسشنامه‌های انطباق‌پذیری و صمیمیت عاطفی در پیش، پس و پیگیری تکمیل شد. گروه‌های آزمایش در برنامه‌های مداخله شرکت کردند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد، داده‌ها بر اساس تحلیل کوواریانس چند متغیره همراه با آزمون تعقیبی تحت نرم‍افزار spss19 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق، رویکرد مبتنی بر دلگرم سازی و رویکرد مبتنی بر شفقت و گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق‌پذیری در زوجین متقاضی طلاق متفاوت است؛ صمیمیت عاطفی و انطباق‌پذیری خانوادگی زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر در سه گروه آزمایش به‌طور معناداری بیشتر از گروه کنترل است؛ اثربخشی هر سه رویکرد در افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق‌پذیری در مرحله پیگیری پایدار بود؛ بنابراین برای افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق‌پذیری زوجین متقاضی طلاق می‌توان از این سه رویکرد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Integrated pattern for divorce prevention, based approach encouragement and approach based on compassion and forgiveness on Emotional intimacy and Family adaptability in Divorced spouses

نویسندگان [English]

  • Fathmeh Bearkat 1
  • Naser Amini 2
  • Ezat Deyreh 2
  • Abdollah Shafiabady 3

1 PhD student, Department of General Psychology, Department of Psychology, postgraduate Faculity, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculity postgraduate, Bushehr Barnch, Islamic Azad Univercity, Bushehr, Iran.

3 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Divorce can have devastating effects on couples, children and society. To reduce this phenomenon, the present study aimed to the effectiveness of Integrated pattern for divorce prevention, based approach encouragement and approach based on compassion and forgiveness on Emotional intimacy and Family adaptability in Divorced spouses. The research method was quasi-experimental with control group and pretest-posttest design. The statistical population of the study was couples applying for divorce in Bushehr Justice Center in 1396. Subjects were selected by convenience sampling method and randomly divided into three experimental groups and one control group (20 couples each) and completed questionnaires of adaptation and emotional intimacy at pre, post and follow up. The experimental groups participated in the intervention programs and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of variance analysis, single-variable covariance analysis A follow-up test was analyzed using spss19 software. Findings: The effectiveness of three paired treatment approaches is different on increasing the emotional intimacy and family adaptability in the couples applying for divorce in Bushehr; the effectiveness of three approaches in The increasing emotional intimacy of the couple in the applicant's divorce is different in Bushehr city; the effectiveness of all three approaches was to increase emotional intimacy and adaptability at the follow-up stage. Therefore, integrated couple therapy approaches can be effective in preventing and reducing divorcing couples' conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family adaptability
  • Integrated Prevention Model Divorce
  • empathy-based approach
  • compassion-based approach
  • emotional intimacy