نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 استادگروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی گذران اوقات فراغت نوجوانان دارای انطباق‌پذیری بالای مسیر شغلی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی (کلایزی) و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق بوده است. جامعه پژوهش نوجوانان 18-16 ساله و افراد شاغل دارای انطباق‌پذیری بالای مسیر شغلی بوده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده به این صورت که تا جایی که دیگر اطلاعات جدیدی دست پیدا نمی‌شد نمونه‌گیری نیز پایان می‌پذیرفت؛ بنابراین نمونه شامل 6 نوجوان و 6 فرد دارای انطباق‌پذیری بالا بوده که در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. داده‌های حاصل با روش کلایزی تحلیل شدند و مضامین اصلی اوقات فراغت استخراج شد لازم به ذکر است برای اعتبار یابی داده‌ها از روش سه سوسازی (مصاحبه با والدین، متخصصین و تحلیل متون) استفاده شد. به دین ترتیب عوامل اوقات فراغت در دو مضمون اصلی کدگذاری شد که هرکدام دارای مضامین فرعی دیگری می‌شد. مضامین اصلی به‌دست‌آمده عبارت‌اند از 1- رضایت از اوقات فراغت که شامل فاکتورهای مثبت فردی، فاکتورهای مثبت خانوادگی و فاکتورهای مثبت اجتماعی 2 – عدم رضایت از اوقات فراغت شامل فاکتورهای منفی فردی، فاکتورهای منفی خانوادگی و فاکتورهای منفی اجتماعی. به‌طورکلی اوقات فراغت از عوامل متعدد مثبت و منفی فردی، خانوادگی و اجتماعی متأثر است و شناخت این فاکتورها می‌تواند در سیاست‌گذاری مسئولین تربیتی کشور سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the model of spending leisure time with high Career adaptability intermediary role in adolescents .

نویسندگان [English]

  • Nooshin Mirjahanian 1
  • Mohammad reza Abedi 2
  • masood Dayarian 3

1 Department of Counseling, Islamic Azad University of Khomeini shahr , Khomeini Shahr, Isfahan

2 Head of the Department of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan

3 member of science group, the Department of Humanities Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a conceptual model of adolescents with high adaptability to career path. Qualitative research method of phenomenology (colaizzi) and data collection tool was in-depth interview. The study population was 16-18 years old adolescents and employed people with high adaptability to their career path. Sampling was purposeful in such a way that until new information was no longer available, the sampling would end. The sample consisted of 6 adolescents and 6 highly adaptable individuals who participated in a semi-structured interview. The data were analyzed by colaizzi method and the main themes of leisure were extracted. It should be noted that the three-way method (interviews with parents, experts and text analysis) was used to validate the data. Therefore leisure factors were coded in two main themes, each with different sub-themes. The main themes obtained are: 1- Satisfaction with leisure time which includes positive individual factors, positive family factors and positive social factors 2- Dissatisfaction with leisure time including negative individual factors, negative family factors and negative Social factors. In general, leisure time is affected by many positive and negative individual, family and social factors. Recognition of these factors can be useful for policy-making of the country's educational officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure time
  • Career adaptability
  • adolescents