نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه هرمزگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل فرسودگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، سرمایه روان‌شناختی، هدف‌گرایی، اهمال‌کاری و درگیری تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد شهر اهواز بود. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان کارشناسی‌ارشد شهر اهواز که در سال 1399-1398 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 392 نفر دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم انسانی و فنی و مهندسی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های از مقیاس جو عاطفی اولسون (1999)، پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (2013)، مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی سواری (1390)، نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه هدف پیشرفت بوفارد و همکاران، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، پرسشنامه سرمایه روان‍شناختی لوتانز (2007) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و به‌منظور مدل‍سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزار AMOS استفاده شده است. نتایج حاکی از این بود که با توجه به شاخص‌های نیکویی برازش که در آن شاخص‌های NFI، CFI، TLI، IFI و GFI بیشتر از 90/0 به دست آمد و همچنین شاخص برازش AGFI بزرگ‌تر از 50/0 و شاخص برازش نسبت کای دو بر درجه آزادی که در دامنه 1 تا 5 قرار داشت، فرضیه پژوهش به‌صورت کلی تأیید گردید. به این معنا که الگوی ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای جو عاطفی خانواده، سرمایه روان‍شناختی، هدف‌گرایی، اهمال‌کاری و درگیری تحصیلی کارشناسی‌ارشد از برازش مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین با کاهش اهمال‌کاری و تقویت سرمایه‌های روان‍شناختی، هدف‌گرایی و درگیری تحصیلی به‌صورت هم‌زمان در کارشناسی‌ارشد از طریق کارگاه‌های آموزشی و جلسات مشاوره‌ای می‌توان گرایش آن‍ها را به فرسودگی تحصیلی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing an Academic Burnout model based on Family Emotional Climate, psychological capital, purposefulness, procrastination and academic involvement of graduate students

نویسندگان [English]

  • jafar samari safa 1
  • Mozhgan poordel 2

1 Allameh tabatabi

2 Graduate of School Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of academic burnout based on family emotional status, psychological capital, purposefulness, procrastination and academic involvement of non-native master students of Ahvaz city. The research method in this study was applied according to the nature of descriptive-correlational research aThe statistical population of the study included all master students of humanities and technical fields in Ahvaz who were studying in 2019-2020. In order to collect data from Olson Emotional Atmosphere Scale (1999), Rio Academic Involvement Questionnaire (2013), Riding Academic Procrastination Scale (2011), Revised version of Beaufort et al.'s Achievement Target Questionnaire, Bresso et al. ), Lutans (2007) Psychological Capital Questionnaire was used. Analysis of research data using SPSS software version 20 and AMOS software was used to model structural equations. The results showed that according to the good fit indices in which NFI, CFI, TLI, IFI and GFI indices were obtained more than 0.90 and also AGFI fit index greater than 0.50 and chi-square ratio fit index Based on the degree of freedom, which was in the range of 1 to 5, the research hypothesis was generally confirmed. In other words, the structural pattern of academic burnout has a favorable fit based on the variables of family emotional status, psychological capital, goal orientation, procrastination and master's academic engagement. Therefore, by reducing procrastination and strengthening psychological capital, goal orientation and academic engagement at the same time in the master's degree through workshops and counseling sessions, their tendency to burnout can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic burnout
  • psychological capital
  • purposefulness
  • Procrastination
  • conflict