شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارض زناشویی در دوران عقد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دوره عقد ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که تأثیر مهمی در زندگی فردی و اجتماعی هر شخصی دارد. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارضات زناشویی در دوره عقد انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمونی (تماتیک) انجام شد. جمعیت موردمطالعه پژوهش برابر است با مشارکت­کنندگان پژوهش که زوج­های عقد کرده متعارض مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1399 که ملاک­های ورود به پژوهش داشتند را شامل شد. مشارکتکنندگان بر مبنای منطق نمونه­گیری هدفمند و به روش در دسترس از بین مراجعان واجد شرایط انتخاب شدند. فرایند نمونه­گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 16 مشارکت‌کننده از طریق مصاحبه موردمطالعه قرار گرفتند. تحلیل مضمونی اطلاعات نشان داد که نٌقصان در ابعاد فردی، تعاملی، خانواده اصلی و انطباق­پذیری فرهنگی چهار دلیل اصلی تعارض در عقد محسوب می‌شود. زوج­های متعارض در دوران عقد به دلیل این نقصان چندوجهی، به­جای حرکت در مسیر الگوی مکملیت زن و شوهری، الگوی آسیب‌زا تعقیب-گریز و یا کنترل منفی را بر رابطه حاکم می‌کنند و در نتیجه دامنه تعارض گسترده می‌شود. براین اساس در فرایند مشاوره با زوج­های متعارض دوره عقد تمرکز بر نقصان شناسایی شده اهمیت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Reasons for formation of Marital conflicts during the Engagement period

نویسنده [English]

  • javad Khodadadi Sangdeh
Counseling Department. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Engaging Period is an entrance to a new stage of the life that is very important in the individual and social life of every person Accordingly, the present study was conducted to identify the reasons for the formation of marital conflicts during the engaging period.
This qualitative research was conducted using Thematic Analysis approach. The population of the study was all conflicting martials in Tehran in 1399 who had the criteria to enter the research. The necessary information has been collected from 16 participants who has experienced conflict the engaging period. The results of qualitative analysis from interviews showed the defects in individual, interactive, origin of family and social-cultural adaptability are the four main themes of conflict in the contract. The conflicting couple instead of moving in the direction of the pattern of marital complementarity, the damaging pattern of following-escaping or negative control dominates the relationship. Accordingly, in the process of counseling with conflicting couples during the engaging period, it is more important to focus on the identified defects.
Keywords: engaging Period, marital conflicts, thematic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engaging Period
  • marital conflicts
  • Thematic analysis