نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دوره عقد ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که تأثیر مهمی در زندگی فردی و اجتماعی هر شخصی دارد. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارضات زناشویی در دوره عقد انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمونی (تماتیک) انجام شد. جمعیت موردمطالعه پژوهش برابر است با مشارکت­کنندگان پژوهش که زوج­های عقد کرده متعارض مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1399 که ملاک­های ورود به پژوهش داشتند را شامل شد. مشارکتکنندگان بر مبنای منطق نمونه­گیری هدفمند و به روش در دسترس از بین مراجعان واجد شرایط انتخاب شدند. فرایند نمونه­گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 16 مشارکت‌کننده از طریق مصاحبه موردمطالعه قرار گرفتند. تحلیل مضمونی اطلاعات نشان داد که نٌقصان در ابعاد فردی، تعاملی، خانواده اصلی و انطباق­پذیری فرهنگی چهار دلیل اصلی تعارض در عقد محسوب می‌شود. زوج­های متعارض در دوران عقد به دلیل این نقصان چندوجهی، به­جای حرکت در مسیر الگوی مکملیت زن و شوهری، الگوی آسیب‌زا تعقیب-گریز و یا کنترل منفی را بر رابطه حاکم می‌کنند و در نتیجه دامنه تعارض گسترده می‌شود. براین اساس در فرایند مشاوره با زوج­های متعارض دوره عقد تمرکز بر نقصان شناسایی شده اهمیت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the Reasons for formation of Marital conflicts during the Engagement period

نویسنده [English]

  • javad Khodadadi Sangdeh

Counseling Department. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Engaging Period is an entrance to a new stage of the life that is very important in the individual and social life of every person Accordingly, the present study was conducted to identify the reasons for the formation of marital conflicts during the engaging period.
This qualitative research was conducted using Thematic Analysis approach. The population of the study was all conflicting martials in Tehran in 1399 who had the criteria to enter the research. The necessary information has been collected from 16 participants who has experienced conflict the engaging period. The results of qualitative analysis from interviews showed the defects in individual, interactive, origin of family and social-cultural adaptability are the four main themes of conflict in the contract. The conflicting couple instead of moving in the direction of the pattern of marital complementarity, the damaging pattern of following-escaping or negative control dominates the relationship. Accordingly, in the process of counseling with conflicting couples during the engaging period, it is more important to focus on the identified defects.
Keywords: engaging Period, marital conflicts, thematic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engaging Period
  • marital conflicts
  • thematic analysis
اسمعیلی، معصومه؛ و دهدست، کوثر. (1393). ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‌های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج). فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده؛ 4(2): 445-405.
افشاریان، ندا؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی پور، اسماعیل؛ دلاور، علی؛ شریعتی، صدرالدین. (1400). ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مرد. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، شماره 47، صص 123-160.
آرین­فر، نیره؛ پورشهریاری، مه­سیما (1396). مدل ساختاری پیش­بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرح­واره­های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک­های عشق­ورزی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، شماره 29، صص 107-134.
پورمحسنی­کلوری، فرشته. (1395). تفاوت­های جنسیتی در سبک­های دلبستگی و ویژگی­های شخصیتی در پیش­بینی سبک­های عشق­ورزیدانشجویان. فصلنامه پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری. 6(1)، 32-17.
چراغی، مونا؛ مظاهری، محمد علی؛ موتابی، فرشته؛ پناغی، لیلی؛ صادقی، محمد صادق. (1394). مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی. فصلنامه خانواده پژوهی، (1)11، 32-7.
خدادادی سنگده، جواد؛ نظری، علی محمد؛ احمدی، خدابخش و حسنی، جعفر. (1393). شناسایی شاخص‌های ازدواج موفق: مطالعه اکتشافی. فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان. 25:9-24.
خدادای سنگده، جواد، کلائی، اعظم و گوهری پور و مرتضی. (1394). تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده سالم مبتنی بر بافت فرهنگی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، شماره 41، صص 27-60.
خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید. (1397). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. تهران: نشر نگاه دانش.
دهقان­تنها، ریحانه؛ آیتی، محسن؛ شهابی زاده، فاطمه. (1392). کارکرد خانواده و جهت­گیری مذهبی؛ ارائه الگوهای نگرش به ارتباط پیشاز ازدواج و پیامدهای آن در دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف. روان­شناسی دین، 6(3)، 95-81.
رحمتی، مریم؛ احمد برآبادی، حسین و حیدرنیا، احمد. (1399). تأثیر برنامه غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح "وقت زندگی بهتر برای زن وشوهرها " بر سازگاری زناشویی زنان با ازدواج زودهنگام. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(41): 235-258.
رسولی، یوسف، فلاحت عنایت الله. (1392). تأثیر روش فعال حل مسئله بر تعارضات زناشویی درشهر یاسوج، ارمغان دانش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دوره ۱۸، شماره ۱۰.
رضوی، سید حسین، جزایری، رضوان سادات، احمدی، سید احمد؛ و اعتمادی، عذرا. (1389). مقایسه تأثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون و بسته مشاوره پیش از ازدواج بومی بر مشکلات دوران عقد زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، (58)15، 181-195
سازمان ثبت احوال کشور (بی تا). بازیابی شده در 10/08/1397، از http://www.sabteahval.ir
فتحی، الهام. اسمعیلی، معصومه. فرح بخش، کیومرث. دانش‌پور، منیژه. (1394). «حیطه‌های تعارض و استراتژی‌های حل آن در زوجین رضایتمند». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، دوره ششم، شماره 24.
فتوگرافی، شهره. (1388). راهنمای دوران نامزدی و عقد. اصفهان: نشر حدیث راه عشق.
کریمی ثانی، پرویز؛ احیائی، کبری؛ اسماعیلی، معصومه و فلسفی­نژاد، محمدرضا. (1392). عوامل تعیین کننده ازدواج موفق: یک مطالعه کیفی. پژوهش­های مشاوره، 12(45):75-93.
محسن زاده، فرشاد؛ نظری، علی محمد. عارفی، مختار. (1390). مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه). فصلنامه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده، 14(53): 7-42.
محمودپور، عبدالباسط؛ دهقانپور، ثنا؛ یوسفی، ناصر؛ ایجادی، سحر. (1399). پیش­بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی.  پژوهش‌های روان­شناسی اجتماعی، 10(39): 83-102.
Ahmadi, A. (2016). Recreating virginity in Iran: Hymenoplasty as a form of resistance. Medical Anthropology Quarterly, 30(2), 222-237.
Amato, P. R. & Cheadle, J.E. (2008). Parental Divorce, Marital Conflict and Children's Behavior Problems: A Comparison of Adopted and Biological Children. Social Forces,86(3),1139-1161.
Ballard, M. B. (2012). The family life cycle and critical transitions: Utilizing cinematherapy to facilitate understanding and increase communication. Journal of Creativity in Mental Health, 7(2), 141-152.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Burack, Jacob A. Gurr, Erin. Stubbert, Emily. & Weva, Vanessa. (2018). Personality development among Indigenous youth in Canada: Weaving together universal and community-specific perspectives. New Ideas in Psychology. PP: 1-8.
Carlson, J. & Sperry, L. (Eds.). (2010). Recovering intimacy in love relationships: A clinician’s guide. New York, NY: Routledge.
Carter, B. (1999). The expanded family life cycle. Individyual Family and social perspective.
Carter, B. E. & McGoldrick, M. E. (1988). The changing family life cycle: A framework for family therapy: Gardner Press.
Davis, S. D. Lebow, J. L. & Sprenkle, D. H. (2012). Common factors of change in couple therapy. Behavior Therapy, 43, 36–48.
Farahani, F. K. A. Cleland, J. & Mehryar, A. H. (2011). Associations between family factors and premarital heterosexual relationships among female college students in Tehran. International perspectives on sexual and reproductive health, 30-39.
Fatima, M. & Ajmal. A. (2012). Happy Marriage: A Qualitative study, Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9(2):37-42.
Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2010). Family therapy: An overview (6th ed.). Pacific
Gottman, J. M. & Notaries, C. I. (2002). Marital research in the 20th century and a research agenda. Family Process. 55, 159-197.
Grove, CA: Brooks/Cole.
Helm, K. M. & Carlson, J. (2013). Love, intimacy, and the African American couple. New
Khalesi, Z. B. Simbar, M. & Azin, S. A. (2017). A qualitative study of sexual health education among Iranian engaged couples. African health sciences, 17(2), 382-390.
Lewis, K. (2016). Preferences in the early stages of mate choice. Social Forces, 95(1), 283-320.
Litzinger, S. & Gordon, K. C. (2005). Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Journal of sex & marital therapy, 31(5), 409-424.
Long, L.L. & Young,M.E. (2007). Counseling and Therapy for Couples.  Thomson:BROOKS/COLE.
Maliki, A. E. (2009). Determinants of mate selection choice among university students in south-south zone of Nigeria. Edo Journal of Counseling, 2(2), 165-174.
Miller, P. E. (2021). Partner selection: Decision-making as experienced by engaged and married couples. Marriage & Family Review, 57(2), 93-110.
Olson, D. H. Larson, P. J. & Olson-Sigg, A. (2009). couple checkup: Tuning Up relationships, Journal of Couple & Relationship Therapy, 8: 129-142.
Sari, O. (2010). Tourism as a Tool for Development: The Case of Mawlana Tourism in Konya. PhD Thesis. Middle East Technical University.
Sharifi, N. (2018). Female bodies and sexuality in Iran and the search for Defiance: Springer.
Walton, E. & Takeuchi, D. T. (2010). Family Structure, Family Processes, and Well-Being Among Asian Americans: Considering Gender and Nativity. Journal of Family Issues, 31(3), 301–332.
York: NY: Routledge.