نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه مطالعات بنیادین دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد گروه روان شناسی بالینی و سلامت دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار گروه بهداشت خانواده دانشگاه شهید بهشتی

5 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دوران عقد، از اولین مراحل چرخه زندگی خانواده‌های ایرانی به شمار می‌رود. ازآنجاکه دوران عقدبستگی، دورانی ست که افراد متأهل هستند اما هنوز زندگی مشترک در زیر یک سقف را آغاز نکرده‌اند، توجه به این دوران به‌عنوان اولین مرحله تأهل، امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش فوق، شناسایی تجارب زیسته زنان و مردان متأهل ایرانی در طول دوره عقد بود. پژوهش حاضر که در سال 1399 انجام شد، یک پژوهش کیفی بود که 13 شرکت‌کننده (بر اساس اصل اشباع داده‌ها) با روش نمونه‌گیری هدفمند، از میان جمعیت موردمطالعه که شامل افراد عقد کرده ساکن شهر تهران بودند انتخاب‌شده و با آن‌ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد تا تجارب زیسته آن‌ها شناسایی شود. درنهایت مصاحبه‌ها با روش تحلیل تماتیک مورد تحلیل قرار گرفتند و مضامینی تحت عنوان چالش‌ها و تکالیف تحولی استخراج شدند چالش‌ها، شامل چالش‌های مربوط به خانواده مبدأ و خانواده همسر و همچنین چالش‌های بین همسران بود. تکالیف تحولی نیز طبق گفته‌های مشارکت‌کنندگان به سه دسته تکالیف تحولی مربوط به زوج، تکالیف تحولی مربوط به خانواده‌ها در قبال زوج و تکالیف تحولی فردی تقسیم شد. درنهایت، می‌توان گفت که نتایج مربوط به این پژوهش و پژوهش‌های مشابه می‌تواند در طراحی بسته‌های آموزش پیش از ازدواج بر اساس چالش‌ها و تکالیف تحولی دوران عقد، مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“We are married, but we do not live together”: The lived experiences of married people during the “Aghd” period

نویسندگان [English]

  • Maryam Falahatpishe Baboli 1
  • Fereshte Mootabi 2
  • Mohammadali Mazaheri Therani 3
  • Leili Panaghi 4
  • Mahmood Heydari 5

1 Shahid Beheshti University. Tehran. Iran

2 Shahid Behesthi University/ Tehran/ Iran

3 Shahid Beheshti University. tehran. Iran

4 Shahid Beheshti University. Tehran. Iran

5 Shahid Beheshti University. Theran. Iran

چکیده [English]

The “Aghd” period is one of the first stages of the life cycle of Iranian families. Since the “Aghd” period is a period when people are married but have not yet started living together under one roof, it seems necessary to pay attention to this period as the first stage of marriage. The purpose of this study was to investigate the lived experiences of Iranian married people during the “Aghd” period. The present study, which was conducted in 1399, was a qualitative study in which 13 participants (based on the principle of data saturation) were selected by purposive sampling method from the study population, which included people who were in the “Aghd” stage living in Tehran, and with the In-depth semi-structured interviews were conducted to identify their lived experiences. Finally, the interviews were analyzed by thematic analysis method and topics such as challenges and developmental tasks were extracted. Challenges included challenges related to the family of origin and the spouse's family, as well as challenges between spouses. According to the participants, the developmental tasks were divided into three categories: developmental tasks related to the couple, developmental tasks related to the families towards the couple, and individual developmental tasks. Finally, it can be concluded that the results of this study and similar studies can be used in designing premarital education packages based on the challenges and developmental tasks of the “Aghd” period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge
  • Developmental tasks
  • Thematic analysis
  • Aghd
ابوالمعالی، خدیجه. (1391). پژوهش کیفی: از نظریه تا عمل. چاپ اول، تهران، نشر علم.
بیجاری، هانیه؛ سپهری شاملو، زهره؛ مهرام، بهروز؛ و صادقی، منصوره السادات (1398). ملاک‌های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفی. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، (2)16، 76-41.
چراغی، مونا؛ مظاهری، محمدعلی؛ موتابی، فرشته؛ پناغی، لیلی؛ و صادقی، منصوره السادات (1394). مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی. فصلنامه خانواده پژوهی، (1)11، 32-7.
چراغی، مونا؛ مظاهری، محمدعلی؛ موتابی، فرشته؛ پناغی، لیلی؛ و صادقی، منصوره السادات (1396). مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده‌های اصلی. فصلنامه خانواده پژوهی، (3)13، 360-343.
خیر الهی، محمد؛ جعفری، اصغر؛ قمری، محمد؛ و باباخانی، وحیده (1398). طراحی مدل پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، (39)10، 180-157.
رحمتی، عباس؛ بهرامی نژاد، حبیبه (1398). تجربه قبل از ازدواج (آشنایی، نامزدی، عقد) متقاضیان طلاق: تحلیلی پدیدارشناسانه. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، (1)8، 82-68.
رضوی، سید حسین؛ جزایری، رضوان السادات؛ احمدی، سید احمد؛ و اعتمادی، عذرا (1398). مقایسه تأثیر برنامه آماده‌سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون و بسته مشاوره پیش از ازدواج بومی بر مشکلات دوران عقد زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، (58)15، 181-195.
رستمی، مهدی؛ نوابی نژاد، شکوه؛ فرزاد، ولی اله (1399). اثربخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (SYMBIS) بر الگوها و آسیب‌های زوج نامزد. خانواده‌درمانی کاربردی، (1)1، 53-35.
رفیعی، اعظم؛ اعتمادی، عذرا؛ بهرامی، فاطمه؛ و جزایری، رضوان السادات (1394). بررسی تأثیر آموزش آمادگی برای ازدواج بر انتظارات زناشویی و مؤلفه‌های آن در دختران عقد کرده شهر اصفهان. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، (1)6، 40-21.
سازمان ثبت‌احوال کشور (بی‌تا). بازیابی شده در 10/08/1397، از http://www.sabteahval.ir/
سید حسن تهرانی، محمد؛ کاکابرایی؛ کیوان؛ و امیری، حسن (1400). تدوین الگوی چهاروجهی مشاوره پیش از ازدواج "آگاه" با نگاه بومی و فرهنگی و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی، پذیرش، مسئولیت‌پذیری و سازگاری زناشویی پس از ازدواج. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، (46)12، 52-23.
شیشه گران اسدی، سارا؛ قمری کیوی، حسین؛ شیخ‌الاسلامی، علی (1395). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های حل تعارض سازنده و غیر سازنده در نامزدها. مشاوره کاربردی، (1)6، 88-77.
صمدی، معصومه؛ رضایی، منیره (1390). بررسی نقش تربیتی خانواده در نظام تربیت رسمی و عمومی از دیدگاه علم و دین. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، (12)19، 117-95.
فاتحی زاده، مریم؛ اردکانی بهجتی، فاطمه؛ نصر، احمدرضا (1384). بررسی تأثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد و اردکان و میبد. پژوهش‌های روان­شناسی بالینی و مشاوره، (1)6، 27-12.
فتوگرافی، ش. (1388). راهنمای دوران نامزدی و عقد. اصفهان: حدیث راه عشق.
قاسمی، سیمین؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، سید احمد (1395). شناسایی آسیب‌های تعاملی زوجین و خانواده همسر و پیامدهای آن: پژوهش کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، (3)5، 262-250
نیکی رشیدی، فاطمه؛ قرشی، زهره؛ اسماعیل زاده، شایسته (1398). بررسی زیست جنسی زوج‌های وان در دوران عقد در مراجعه‌کنندگان به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر کرمان در سال 1396. مجله پرستاری و مامایی، (1)18، 37-30
Ahmadi, A. (2016). Recreating virginity in Iran: Hymenoplasty as a form of resistance. Medical Anthropology Quarterly, 30(2), 222-237.
Armour, M. (1995). Family life cycle stages: A context for individual life stages. Journal of Family Social Work, 1(2), 27-42.
Atari, M. Barbaro, N. Shackelford, T. K. & Chegeni, R. (2017). Psychometric evaluation and cultural correlates of the Mate Retention Inventory–short form (MRI-SF) in Iran. Evolutionary Psychology, 15(1), 1474704917695267.
Barton, A. W. Futris, T. G. & Bradley, R. C. (2014). Changes following premarital education for couples with differing degrees of future marital risk. Journal of Marital and Family Therapy, 40(2), 165-177.
Bernstein, M. (2006). The marriage contract. Handbook of the New Sexuality Studies, 353
Bilgin, N. Ç. AK, B. Ptur, D. C. & Ozdogan, E. Identifying Engaged Couples’ Knowledge and Attitudes about Family Planning.
Carter, B. (1999). The expanded family life cycle. Individyual Family and social perspective.
Carter, B. E. & McGoldrick, M. E. (1988). The changing family life cycle: A framework for family therapy: Gardner Press.
Clarke, V. & Braun, V. (2014). Thematic analysis Encyclopedia of critical psychology (pp. 1947-1952): Springer.
Conger, R. D. Conger, K. J. & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and individual development. Journal of Marriage and Family, 72(3), 685-704.
Creswell, J. W. Hanson, W. E. Clark Plano, V. L. & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2), 236-264.
Dainton, M. & Zelley, E. D. (2006). Social exchange theories: Interdependence and equity. In D. O. Braithwaite & L. A. Baxter (Eds.), Engaging theories in family communication: Multiple perspectives (pp. 243–259). Newbury Park, CA: Sage.
Datta, P. Poortinga, Y. H. & Marcoen, A. (2003). Parent care by Indian and Belgian caregivers in their roles of daughter/daughter-in-law. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(6), 736-749.
Dew, J. P. (2016). Revisiting financial issues and marriage Handbook of consumer finance research (pp. 281-290): Springer.
Duvall, E. R. M. & Miller, B. C. (1985). Marriage and family development: Harper & Row.
Farahani, F. K. A. Cleland, J. & Mehryar, A. H. (2011). Associations between family factors and premarital heterosexual relationships among female college students in Tehran. International perspectives on sexual and reproductive health, 30-39.
Fonseca, G. Cunha, D. Crespo, C. & Relvas, A. P. (2016). Families in the context of macroeconomic crises: A systematic review. Journal of Family Psychology, 30(6), 687.
Frame, M. W. (2004). The challenges of intercultural marriage: Strategies for pastoral care. Pastoral Psychology, 52(3), 219-232.
Halford, W. K. Sanders, M. R. & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family‐of‐origin spouse violence and observed conflict management in engaged couples. Family Process, 39(2), 219-235.
Hemez, P. (2018). Young adulthood: Cohabitation, birth, and marriage experiences. Family Profiles.
Hewitt, B. & Churchill, B. (2020). Convergence and difference: Marriage and family life from a cross-cultural perspective Cross-Cultural Family Research and Practice (pp. 57-102): Elsevier.
Khalesi, Z. B. Simbar, M. & Azin, S. A. (2017). A qualitative study of sexual health education among Iranian engaged couples. African health sciences, 17(2), 382-390.
Lanz, M. Sorgente, A. & Danes, S. M. (2020). Implicit family financial socialization and emerging adults’ financial well-being: A multi-informant approach. Emerging Adulthood, 8(6), 443-452.
Levinson, D. J. (1986). A conception of adult development. American psychologist, 41(1), 3.
McGoldrick, M. Garcia Preto, N. & Carter, B. (2015). The life cycle in its changing context: Individual, family, and social perspectives. The expanding family life cycle: individual, family and social perspectives, 1-44.
Miller, P. E. (2021). Partner selection: Decision-making as experienced by engaged and married couples. Marriage & Family Review, 57(2), 93-110.
Pourmarzi, D. & Rimaz, S. (2014). Sexual and reproductive health educational needs in engaged couples in Tehran in 2010. Sexuality Research and Social Policy, 11(3), 225-232.
Santiago, C. D. Wadsworth, M. E. & Stump, J. (2011). Socioeconomic status, neighborhood disadvantage, and poverty-related stress: Prospective effects on psychological syndromes among diverse low-income families. Journal of Economic Psychology, 32(2), 218-230.
Serido, J. LeBaron, A. B. Li, L. Parrott, E. & Shim, S. (2020). The lengthening transition to adulthood: Financial parenting and recentering during the college-to-career transition. Journal of Family Issues, 41(9), 1626-1648.
 
Shameenda, K. L. (2018). Economic impacts of child marriage: issues of sustainable development goals (SDGS).
Sharifi, N. (2018). Female bodies and sexuality in Iran and the search for Defiance: Springer.
Sommer, F. & Justino, C. (2015). Impact of a cultural sensitive, competence-based marital education program on marital satisfaction, commitment and relationship competence in the Dutch Caribbean. Doctoral dissertation. USA: Brunner-Routledge.
Wu, T.F. Yeh, K.H. Cross, S. E. Larson, L. M. Wang, Y.C. & Tsai, Y.L. (2010). Conflict with mothers-in-law and Taiwanese women’s marital satisfaction: The moderating role of husband support. The Counseling Psychologist, 38(4), 497-522.