نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نیروی انتظامی پس از وقوع بحران، می‌تواند در ایجاد احساس امنیت برای مردم منطقه بحران‌زده نقش مؤثری ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش پیشگیرانه پلیس در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی بود که پس از زلزله کرمانشاه در منطقه حضور یافتند و درصدد برقراری امنیت اجتماعی می‌کوشیدند. از میان جامعه مذکور نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند تا حد اشباع (17 کارمند نیروی انتظامی) ادامه یافت. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش پدیدارشناسی استفاده گردید. به‌این‌ترتیب که با کمک مصاحبه ساختارنیافته اطلاعات مرتبط با افراد نمونه جمع‌آوری شدند. نقش بازدارندگی شامل نقش بازرسی و بازجویی، نقش رصد و شناسایی، نقش مقابله‌ای و مواجه ای و عملکرد نظارتی و کنترلی شد. نقش مراقبت پیشگیرانه؛ شامل پیشگیری از بحران‌های آتی، نقش آگاهی بخشی، نقش حفاظتی و نقش انضباط عملکردی در سه زیرمجموعه نقش شامل امنیت بخشی مقتدرانه؛ هدفمندسازی اقدامات؛ اصلاح سیاستمدارانه رفتار؛ نقش تنویر افکار عمومی طبقه‌بندی شد. این بررسی نشان‌دهنده نقش محوری است که زنان پلیس می‌توانند در ایجاد احساس امنیت اجتماعی ایفا کنند. همچنین بیانگر آن است که جامعه با توجه به ملاحظات فرهنگی-اسلامی به حضور پلیس زن در مداخلات انتظامی نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative study on the role of female police force in increasing the sense of social security after the earthquake crisis in Kermanshah

نویسنده [English]

  • somayeh kazemian

a

چکیده [English]

Introduction: After the crisis, the police can play an effective role in creating a sense of security for the people of the affected area. The purpose of this study was to investigate the preventive role of the police in increasing the sense of social security after the earthquake crisis in Kermanshah. Methodology: The research population consisted of all police personnel who were present in the area after the earthquake in Kermanshah and sought social security. From this community, sampling was targeted to saturation (17 police officers). In this research, the phenomenological method was used to analyze the data. In this way, with the help of non-structured interviews, information was collected related to sample individuals. Findings: The role of deterrence includes the role of inspection and interrogation, the role of observation and identification, the role of coping and facial and the monitoring and control functions. The role of preventive care, including the prevention of future crises, the role of awareness, the role of protection and the role of disciplinary function in the three subsectors of the role of strong enforcement, targeting measures, policy reform, and the role of public opinion. Discussion and Conclusion: This review reflects the central role policymakers can play in creating a sense of social security. It also indicates that society needs police presence in police interventions in light of Islamic cultural-cultural considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Police
  • Preventive role
  • Social security feeling
  • Kermanshah earthquake crisis
اشتری فرد، حسین؛ فقیه، مجید (1394). ارائه مدل پیشگیری از نگرانی اجتماعی از وقوع جرم و ایجاد امنیت اجتماعی (مطالعه موردی، ساکنین تهران بزرگ)، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 41، ص 1-22
بنی فاطمه، حسین؛ سلیمی، آمینه (1390). احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجنماعی مرتبط با آن، مطالعات جامعه‌شناسی، سال سوم، شماره دوازدهم، ص 59-77.
بیات، بهرام؛ شرافتی پور، جعفر؛ عبدی، نرگس (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع‌محور، تهران: معاونت اجتماعی ناجا
حبیب، فرح (1390). نقش شکل شهر در کاهش خطرات ناشی از زلزله، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
حسنی، قاسم؛ رفعتی اصل، سید عزیز؛ عبادی نژاد، سید علی پسندیده، مریم (1388). بررسی نگرش شهروندان زن تهرانی درباره نقش پلیس زن در امنیت اجتماعی، فصلنامه انتظام اجتماعی، 1(1)، ص 92-75
حسینی، ناهید؛ نوبهار، زهرا (1397). الزامات و بایسته‌های پلیس زن برای مبارزه (مقابله- پیشگیری) با مواد مخدر و روان‌گردان، دوفصلنامه مطالعات پلیس زن، سال دوازدهم، شماره 29
دربان آستانه، علیرضا (1393). ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی (موردمطالعه: استان ایلام)، برنامه‌ریزی فضایی، دوره 4، شماره 4
درستیان، آرزو؛ درستیان، الهام (1390). زلزله، مدیریت بحران و تأثیر مداخلات روانی اجتماعی بر کاهش اضطراب نجات‌یافتگان، نشریه زمین، دوره 6، شماره 21، ص 11- 25.
ذوالفقاری، حسین؛ فعال، صیدال (1393). بررسی نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم (موردمطالعه منطقه 2 و 12 شهر تهران)، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 41.
ذوالفقاری، حسین؛ فعال، صیدال (1393). بررسی نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم (موردمطالعه منطقه 2 و 12 شهر تهران)، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 41.
زاهدی، مریم (1388). پلیس زن عامل نظم و امنیت در جامعه، مجموعه مقالات پلیس زن و توسعه امنیت عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین
زیاری، کرامت الله؛ عیوضلو، داوود، عیوض لو، محمود؛ ریکا، جهانبخش (1392). تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضای شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)، پژوهش‌های روستایی، سال 5، شماره 1، ص 137-161
ساروخانی، باقر؛ هاشم نژاد، فاطمه (1390). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مؤلفه‌های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم، ص 81-94
سلطانی بهرام، سعید؛ دانش، لیلا؛ علی نژاد، رقیه (1395). مطالعه نقش پیشگیری انتظامی از جرم بر احساس امنیت شهروندان تبریزی، مطالعات جامعه‌شناسی، سال هشتم، شماره بیست و نهم، ص 39- 56
عسکری، امیر (1395). تاب‌آوری و طراحی الگو واکنش‌های روانی-اجتماعی بعد از وقوع زلزله تهران، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، دوره 5، شماره 2، ص 287-311
غضنفری، هنگامه؛ قاسمی کیا، محمدمهدی (1394). تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره 4، شماره 1، ص 167-182
محمد نسل، غلامرضا (1387). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، پلیس پیشگیری ناجا
مدبر، لیلا؛ چوپانی رستمی (1389)، پیشگیری اجتماعی از جرائم زنان و دختران (با تأکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن)، پلیس زن، سال چهارم، شماره سیزدهم، ص 101-131
نوبهار، زهرا؛ اصغر زاده، سمیه (1395). الزامات به‌کارگیری زنان پلیس در یگان ویژه، دوفصلنامه پژوهش‌های انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده، دوره چهارم، شماره دوم، ص 216-230)
نیازپور، امیرحسین (1383). حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 48-49
یاری، حامد؛ هزار جریبی، جعفر (1391). بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره اول، شماره 4، ص 39- 58.
یاری، حامد؛ هزارجریبی، جعفر (1391). بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره اول، شماره 4، ص 39- 58.
Niland, Carmel (1996). The impact of police culture on women and their performance in policing. Sydney: Australian Institute of Criminology (Women Police Conference(
Pantazist Ch(2000). Fear of crime, vulnerabiity and poverty: British journal of criminology.
Quinn, Ben (2009). Do Women Make Better Riot Police? Londen: The Chirstian Science Monitor. August 27 Issue.